Empatia je schopnosť vcítiť sa do vnútorného citového a zážitkového sveta iných ľudí. Empatia veľmi súvisí so schopnosťou počúvať. Je to veľmi cenná vlastnosť. Podobne ako zlosť, hrôza a smútok, aj empatia patrí do nášho základného biologického vybavenia.

 

Empatia je schopnosť pochopiť druhého ako seba samého, vcítiť sa do jeho kože, vidieť jeho očami, počúvať bez predsudkov, vedieť sa vcítiť do postavenia druhého, vedieť odhadnúť jeho potreby, nerobiť súdy - ale ostať samým sebou.

Empatia stojí medzi apatiou a sympatiou.


Antipatia - "tak ti treba" / "zaslúžiš si to"

Apatia - "nestarám sa" / "mňa do toho nič" / "tvoj problém"

Empatia "vyzerá to, že sa naozaj necíti dobre" / "zdá sa, že sa Vás to naozaj dotklo"

Sympatia "ty chudáčik" / "cítim sa tak ako ty"

Sentimentalita - "mňa to bolí ešte viac" (prežívanie pocitov)Zdroj:http://www.vylecit.cz/891/mate-dostatek-empatie/


 

Empatia je jeden z 5 aspektov tzv. emocionálnej inteligencie (EI). Tento pojem vytvorili začiatkom 90-tych rokov psychológ Peter Salovey a jeho kolega John Mayer z univerzity v New Hampshire. EI zahŕňa také kvality ako chápanie vlastných citov, schopnosť vcítiť sa do iných ľudí a riadiť city tak, aby sa zlepšila kvalita života.      

EI je vrodená, hoci ani jeden z rodičov ňou nemusí oplývať - jednoducho sa tak gény otca a matky pomiešali. Preto sú súrodenci často veľmi rozdielni.

Zásluha Slaoveya a Mayera spočíva v tom, že spresnili, čo tvorí emocionálnu kompetenciu. Identifikovali 5 rôznych čiastkových schopností:

 

1. Poznať vlastné city - sebavedomie

2. Zaobchádzať s vlastnými citmi - sebariadenie

3. Využívať dané možnosti - sebamotivácia

4. Vcítiť sa do iných ľudí - empatia

5. Vytvárať sociálne vzťahy - angažovanosť


Empatia je schopnosť porozumieť citom druhého  človeka. Pramení zo sebauvedomenia: čím otvorenejší sme  k vlastným emóciám, tým dokážeme lepšie rozoznávať a rozumieť citom iných ľudí. Kľúčom k pochopeniu citov druhého človeka je schopnosť rozumieť neverbálnym  prejavom: výrazu tváre, gestám, tónu hlasu a podobne.

Keď sa nám niekto zverí so svojimi starosťami alebo obavami, väčšinou odpovedáme vlastným podobným  zážitkom alebo dobre mienenými radami. Pri každodenných rozhodnutiach alebo krízových situáciách je najvhodnejšie "aktívne počúvanie", čiže vcítenie sa do  jeho citového a myšlienkového sveta bez toho, aby sme  ho hodnotili.

 

Schopnosť vcítiť sa do druhého človeka si však vyžaduje najprv akceptovanie a nepotláčanie vlastných citov. Pretože ten, kto má strach z vlastných citov, nedokáže zachytiť a pochopiť ani emocionálne signály iných ľudí . Necitlivý, neempatický človek napr. povie urážlivé slová o niekom bez toho, aby si uvedomil, že ho tým raní. Neempatická skupina dievčat stojí uprostred chodníka a ľudia ich musia obchádzať. Neempatický človek neuvoľní v autobuse miesto staršej osobe.

 

Pokúste sa povedať ďalšie príklady na neempatiu, necitlivosť, ale aj empatické správanie vašich priateľov alebo rodičov.

 

Navrhnite, čo by sa malo robiť s neempatickými ľuďmi.


 

Aké výhody má schopnosť vnímať pocity druhých ľudí?

- môže pomôcť obom cítiť sa lepšie

- pomáha to pochopiť druhých