Ekosystémy podľa vplyvu človeka delíme na:

 • prírodné ekosystémy,

 • ekosystémy, do ktorých človek čiastočne zasahuje,

 • umelé ekosystémy.

 

 

 

Prírodné ekosystémy

Prírodný ekosystém je prírodný celok, do ktorého človek takmer nezasahuje. Obeh látok a energie v ňom prebiehajú prirodzene.

Prírodné ekosystémy sa vyznačujú veľkou druhovou rozmanitosťou a zložitými potravovými vzťahmi.

Prírodné ekosystémy sa vyznačujú prirodzeným udržiavaním biologickej rovnováhy, sú stále.

 

Medzi prírodné ekosystémy patrí napríklad:

 • dažďový les,

 • savana,

 • jazero,

 • rieka,

 • more,

 • préria,

 • tajga.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Temperate_rainforest

Dažďový prales – prírodný ekosystém

 

 

 

Ekosystémy, do ktorých človek čiastočne zasahuje

Takéto ekosystémy sú prírodné celky, do ktorých človek zasahuje len čiastočne. Patrí sem ekosystém, ako je napríklad les, ktorý človek obhospodaruje, rybník, v ktorom chová ryby, pasienok, či kosená lúka.

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rybn%C3%ADk%C3%A1%C5%99stv%C3%AD

Rybník, v ktorom ľudia chovajú ryby

 

 

 

Umelé ekosystémy

Umelý ekosystém je celok, ktorý vytvoril človek z pestovaných spoločenstiev rastlín alebo chovaných živočíchov, do ktorých zámerne zasahuje.

Umelé ekosystémy sú druhovo málo rozmanité. Často a ľahko v nich dochádza k narušeniu biologickej rovnováhy. Umelé ekosystémy sú nestále.

 

Medzi umelé ekosystémy patrí napríklad:

 • pole,

 • záhrada,

 • park,

 • sad.

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zahrada

Záhrada – umelý ekosystém

 

 

Život v ekosystémoch

V ekosystémoch žijú živé organizmy - rastliny, živočíchy, huby, baktérie, ktoré delíme na:

 • producenty,

 • konzumenty,

 • reducenty.

 

 

 

Producenty

Producentyzelené rastliny, ktoré využívajú slnečnú energiu priamo pri fotosyntéze.

Producenty tvoria organické látky, ktoré využívajú iné organizmy.

Producenty slúžia ako potrava konzumentom.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem

Zelené rastliny – producenty


 

 

Konzumenty

Konzumenty sú živočíchy, ktoré sa živia rastlinami alebo inými živočíchmi.

Konzumenty sú živočíchy, ktoré nie sú schopné samy si vytvárať organické látky.

Konzumenty konzumujú iné organizmy - organické látky, ktoré potrebujú ako potravu.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Herbivore

Divá zver – konzumenty živiace sa rastlinami

 

 

 

Reducenty

Reducenty – rozkladače, sú mikroorganizmy, huby a niektoré živočíchy, ktoré rozkladajú a živia sa rozkladajúcimi organickým látkami - zvyškami odumretých producentov a konzumentov (rastlín a živočíchov).

Reducenty tvoria humus, ktorý dodáva pôde minerálne látky. Takáto pôda je opäť zdrojom živín pre rastliny.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Decomposer

Huby na strome sú rozkladače – reducentyZopakujte si:
1. Ako delíme ekosystémy podľa vplyvu človeka?
2. Ako delíme živé organizmy v ekosystéme?
3. Aký organizmus je producent?
4. Aký organizmus je konzument?
5. Aký je rozdiel medzi prírodným a umelým ekosystémom?

Použitá literatúra:
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom, SPN – Mladé letá, s.r.o., Bratislava, 2011. s. 104.-105.
Rogers, K. a kol.: Školská encyklopédia. Čo by som mal vedieť o svete okolo nás. Viktoria Print, spol. s r.o., Košice, 2005. 448 s.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Temperate_rainforest
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rybn%C3%ADk%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zahrada
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem
http://en.wikipedia.org/wiki/Herbivore
http://en.wikipedia.org/wiki/Decomposer