Čo je ekosystém?

Ekosystém  je spoločenstvo všetkých živých organizmov a neživých prírodnín (vzduch, voda a pod.), ktoré sú ucelenou časťou prírody, a ktoré sú vo vzájomných vzťahoch.

 

Ekosystém tvoria:

 • živé zložky,

 • neživé zložky.

 

Medzi živé zložky ekosystému patria:

 • rastliny,

 • huby,

 • baktérie,

 • živočíchy.

 

Medzi neživé zložky ekosystému patrí:

 • slnečné žiarenie,

 • vzduch,

 • voda,

 • pôda.

 

Ekosystémy podľa podmienok prostredia delíme na:

 • suchozemské ekosystémy,

 • vodné ekosystémy.

 

Ekosystémy podľa vplyvu človeka delíme na:

 • prírodné ekosystémy,

 • ekosystémy, do ktorých človek čiastočne zasahuje,

 • umelé ekosystémy.

 

 

 

Suchozemský ekosystém

Suchozemský ekosystém je spoločenstvo živých organizmov a neživých prírodnín, ktorých životné prostredie je na suchej zemi.

Suchozemské ekosystémy sú veľmi rozmanité. Rozmanitosť závisí najmä od klimatických podmienok. Napríklad púšte sa nachádzajú v oblastiach, kde je horúco a sucho, preto tu rastie len málo rastlín a žije málo živočíchov. Tropické dažďové pralesy sa nachádzajú v oblastiach, kde je vlhko a teplo, a preto tu rastie veľký počet rastlín a žije tu najviac druhov živočíchov.

 

Medzi suchozemské ekosystémy patrí napríklad:

 • tropický les,

 • step,

 • savana,

 • púšť,

 • lesy mierneho pásma,

 • lúky,

 • tundry,

 • hory.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem

       Púšť – suchozemský ekosystém

 

 

 

Vodné ekosystémy

Vodný ekosystém je spoločenstvo živých a neživých zložiek, ktorých životným prostredím je voda.

Vodné ekosystémy sú tiež rozmanité. Odlišujú sa množstvom solí, kyslíka, či prúdením vody.

 

Vodné ekosystémy delíme na:

 • sladkovodné ekosystémy,

 • ekosystémy ústia rieky,

 • morské ekosystémy.

 

Medzi sladkovodné ekosystémy patria:

 • ekosystémy s tečúcou vodou – potok, rieka,

 • ekosystémy so stojatou vodou – jazero, rybník.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem

      Rieka – sladkovodný ekosystém, ekosystém s tečúcou vodou

 

Medzi morské ekosystémy patria:

 • moria,

 • oceány.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem

      Morský ekosystémZopakujte si:
1. Čo je ekosystém?
2. Ktoré zložky tvoria ekosystém?
3. Podľa čoho delíme ekosystémy?
4. Ktoré druhy ekosystémov poznáš?
5. Aký je rozdiel medzi suchozemským a vodným ekosystémom?


Použitá literatúra:
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom, SPN – Mladé letá, s.r.o., Bratislava, 2011. s. 104.-105.
Rogers, K. a kol.: Školská encyklopédia. Čo by som mal vedieť o svete okolo nás. Viktoria Print, spol. s r.o., Košice, 2005. 448 s.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem