EkologiChov zvierat je integrovanou súčasťou ekologického systému hospodárenia a  jedným z  hlavných faktorov, ktorý doplňuje a posilňuje celý poľnohospodársky systém. Z etických, racionálnych a ekologických dôvodov sa dáva prednosť menej intenzívným a menej špecializovaným formám produkcie. Pri chove zvierat je cieľom rešpektovať prirodzené chovanie a prirodzené životné potreby zvierat. Je potrebné pritom vychádzať z Rámcovej smernice alternatívneho poľnohospodárstva vypracovanej na základe “ Základnej smernice IFOAM”. Zavedenie priemyselných metód do poľnohospodárstva (intenzifikácia, špecializácia, racionalizácia) má za následok výrazné zlacnenie potravín, súčasne však i narastajúce ekologické problémy. V intenzívne hospodariacich, úzko špecializovaných podnikoch s vysokou hustotou obsadenia zvierat, s náročnou technikou chovu a s maximálnymi požiadavkami na úžitkovosť, sa zvyšuje náchylnosť zvierat k infekčným chorobám, čoho následkom je zvyšovanie spotreby liekov. V dôsledku veľkého množstva používaných medikamentov, vysokých nákladov na analýzy vzoriek a nedostatočného počtu kontrolných zariadení nemôžu ani prísne zákonné nariadenia garantovať kvalitu potravín bez výskytu škodlivých látok. Chov zvierat vo veľkých stádach, resp. malá závislosť chovu na poľnohospodárskej pôde, spôsobuje v dôsledku vyššej intenzity hnojenia problémy s ochranou životného prostredia. Jedným z hlavných cieľov ekologického poľnohospodárstva je chov zvierat podľa ich prirodzených požiadaviek. Rozdiely v chove zvierat medzi ekologickým a konvenčným poľnohospodárstvom môžeme zhrnúť do niekoľkých základných bodov: Konvenčné poľnohospodárstvo Ekologické poľnohospodárstvo Ekonomické požiadavky na chov zvierat Morálne, etické a ekologické požiadavky na chov zvierat Nedostatočný vzťah medzi pôdou, rastlinami, zvieraťom a človekom Vzťah medzi chovom zvierat, pôdou, človekom a rastlinami Produkcia nie je závislá na výmere a počet zvierat pripadajúcich na výmeru je obmedzený len zákonnými ustanoveniami Produkcia je závislá na výmere plochy a odpovedajúcom stave zvierat Predávkovanie živinami Uzatvorený kolobeh živín Problémy s využitím močovky Význam organického hnojenia Rozhodujúce sú kvantitatívne aspekty produkcie Rozhodujúce sú kvalitatívne aspekty produkcie Nároky na chov zvierat: a) v minulosti pracovný výkon človeka, náklady na budovy a mechanizáciu, zabezpečenie hygieny, dobrá pohoda zvieraťa. b) v súčasnosti dobrá pohoda zvieraťa, pracovný výkon človeka, náklady na budovy a mechanizáciu, zabezpečenie hygieny. Plemenárska práca sa riadi všeobecne platnými zásadami a musí dbať na nasledujúce úžitkové znaky: zdravie a pevná konštitúcia, schopnosť vysokého príjmu objemového krmiva, plodnosť a dlhovekosť, dobrá dojiteľnosť pri dostatočnej úžitkovosti, pevná stavba tela s korektnými končatinami a tvrdými paznechtami. Praktické opatrenia ekologicky orientovaného hospodárenia v chove a  krmení zvierat: - v chove hovädzieho dobytka sa zamerať na vysoké životné výkony, aby sa zabezpečila hospodárnosť, - mliečnu výkonnosť dosiahnúť optimalizáciou základného kŕmenia, - starostlivá príprava krmiva udržuje chuť a kvalitu, čo umožňuje vyššie výkony zo základného krmiva, - pripravovať siláž so zaručeným mliečnym kvasením a tým dosahovať vysokú stráviteľnosť a chuť používaním soli v primeranom množstve v  tekutej forme a obilný šrot ako pomocný silážovací prostriedok, - dokvasujúce zásoby siláže je potrebné po otvorení a odbere ochrániť pred činnosťou kvasiniek jednoduchým dávkovaním soli, - v zimnom období je tiež potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo vlákniny aj v dobe medzi krmením, - celkové dávky krmív je potrebné pripravovať tak, aby sa striedali krmivá s vysokým a malým podielom vlákniny. Zvlášť chutné krmivá podávame na konci krmnej doby, aby sme dosiahli čo najvyšší príjem krmiva, - trénovať zvieratá v priebehu chovu k príjmu väčšieho množstva objemových krmovín a menšieho množstva koncentrovaných (jadrových) krmív, - mledzivo najmä starších kráv uchovávať v pohotovosti v chladničke v  prípade ak vlastná matka nemôže z rôznych príčin poskytnúť teľaťu mlieko , - väčšia možnosť pohybu a podnetov k činnosti je výborným preventívnym opatrením proti stresu napr.u vysoko špecializovaných plemien ošípaných, - farmy s malým množstvom krmného obilia môžu polovicu tohto krmiva v  chove prasiat nahradiť mladým zeleným krmivom a silážou, - jednoduchý chov hydiny je možné zabezpečiť používaním odpadov z obilia a hodnotnou bielkovinou obsiahnutou v sóji, hrachu a bôbe, - pri používaní nehybridných typov hydiny pre extenzívny chov je menšia znáška vajec protihodnotou k možnosti odchovať vo vlastných podmienkach ďalšie generácie, - výber druhov hydiny by sa mal riadiť podľa možností vlastných zdrojov krmenia, takže prikupovanie dodatočného krmiva bude mať výhradne len doplnkovú funkciu, - teľatám je potrebné umožniť výbeh k zvýšeniu vitality a tvorbe vitamínov. Tým sa zlepšuje chuť do žrania a tvorba svalových partií, - dôsledne predchádzať zápalom vemena. Ak je zápal diagnostikovaný v  začiatočnom štádiu, stačí použiť na jeho ošetrenie domáce prostriedky, napr. ovocný ocot alebo prípravky Pyrogenium, Staphylosal C 30, atď. Pri použití prírodných liečív nie je zákaz dodávok mlieka, pretože u nich nie sú stanovené ochranné lehoty, - na ošetrovanie malých rán a poranení sa používa nechtíková masť, najlepšie vlastnej výroby z čerstvého odvaru z nechtíka a tuku.