Veľká a silná duša sa nikdy nestane obeťou smútku,, ani v hodine najťažšej strasti.

 

Angelo Roncalli


Duševné zdravie je stav, keď všetky duševné pochody prebiehajú optimálnym spôsobom, umožňujú správne odrážať vonkajšiu realitu, primerane a pohotovo reagovať na všetky podnety a zároveň mať pocit uspokojenia zo svojej činnosti.

 

S pojmom duševné zdravie súvisia aj ďalšie pojmy:

Zdravie – je subjektívny pocit človeka, ktorý nemá žiadne zdravotné ťažkosti a objektívne má všetky funkčné merateľné hodnoty vo fyziologickej norme

Porucha – je nepriaznivá, škodlivá zmena normálneho stavu.

Duševná porucha – duševná, alebo psychická porucha sa prejavuje poruchou v oblasti duševného diania alebo telesnými príznakmi, ktoré sú zapríčinené psychickými činiteľmi. Postihuje vyššiu nervovú činnosť pričom nie je poškodený mozog.

Normalita – je stav, pri ktorom osobnosť adekvátne vníma realitu a seba, ovláda svoje správanie, má sebaúctu, má schopnosť vytvárať citové vzťahy k iným ľuďom a k okoliu a je činorodá /tvorivá/.

Abnormalita – je to stav, pri ktorom osobnosť vykazuje odchýlku od štatistickej normy a od sociálnych noriem, od prispôsobivého správania a od subjektívneho prežívania ťažkostí.

 

 

Psychologické predpoklady duševného zdravia

Predpokladom duševného zdravia sú:

 • vhodné podmienky prostredia, v ktorých človek žije,

 • podnety z vnútra organizmu,

 • podnety v vonkajšieho prostredia.


 

Duševné zdravie ovplyvňujú:

 • dedičnosť, integrita osobnosti, povaha, rodina, choroby,

 • spolupôsobenie spoločenských, osobných príčin, modernej civilizácie,

 • preferované teórie kvality života /ekonomická a sociálna kvalita života, zmysel a význam života atď./,

 • mesto – dedina, koncentrácia ľudí do miest, globalizácia,

 • vstup masmédií do života človeka /ich vplyv je popri pozitívnom aj negatívny/.

 

Konfliktom, stresom a záťaži sa nedá v živote vyhnúť, ale je potrebné vytvoriť si spôsoby ako im predchádzať a v prípade ich vzniku ako ich čo najlepšie zvládať.

Pre duševné zdravie je dôležitá rovnováha medzi osobnosťou a prostredím.


 

Duševná hygiena

Je to súbor poznatkov, zásad a pravidiel, ktorými sa treba riadiť, aby sme si udržali, rozvíjali a posilňovali svoje duševné zdravie a duševnú kondíciu.

Cieľom duševnej hygieny sú problémy a ťažkosti ľudí a ich úspešné a efektívne riešenie. Aké sú najčastejšie duševné problémy ľudí?

 • stres

 • depresia

 • únava

 • prepracovanosť

 • zlé sociálne prostredie

 • nevyrovnané osobné vzťahy

 • časové napätie

 • zlá životospráva

 • nekvalitné a konfliktné medziľudské vzťahy

 • a  ďalšie....

 

 

Duševná hygiena je svojej podstate prevencia.

Duševná hygiena teda poskytuje návody, ukazuje cesty, zlepšuje a udržuje duševné a telesné zdravie.

Dáva človeku pocit istoty, zdravého sebavedomia, dodáva mu pozitívnu energiu a motiváciu k riešeniu problémov a úloh. Dáva pocit spokojnosti a vyrovnanosti, zlepšuje výkonnosť .