Vypracovala: Ing. Anna Mattová

 

 

Družstvo je spoločenstvo neohraničeného počtu osôb, ktoré je založené na účely podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.

Obchodné meno družstva musí obsahovať označenie „družstvo“.

 

 

Členstvo:

 

Členom družstva môžu byť fyzické aj právnické osoby. Družstvo musí mať najmenej 5 členov ak sa jedná o fyzické osoby, to však neplatí, ak sú jeho členmi aspoň 2 právnické osoby. Na trvanie družstvá nemá vplyv pristúpenie ďalších členov alebo zánik členstva doterajších členov ak je splnená uvedená podmienka. Členovia môžu do družstva voľne vstupovať alebo vystupovať z neho, podľa podmienok určených v stanovách. Podmienkou vzniku členstva je splatenie členského vkladu určeného stanovami – tzv. základný členský vklad, alebo v stanovách určenú časť tohto základného vkladu – tzv. vstupný vklad.

Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje okrem názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby, výška jej členského vkladu a výška v ktorej bol splatený. Do zoznamu sa musia vyznačiť všetky zmeny evidovaných skutočností.

Členstvo nevzniká pred splatením vstupného vkladu.

Členstvo zaniká písomnou dohodou, vystúpením, vylúčením, vyhlásením konkurzu na majetok člena družstva, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku člena alebo zánikom družstva, smrťou člena ako fyzickej osoby.

 

 

Založenie družstva:

 

Na založenie družstva sa vyžaduje konanie ustanovujúcej schôdze družstva, ktorá:

  • určuje upisované základné imanie,

  • schvaľuje stanovy,

  • volí predstavenstvo a kontrolnú komisiu.

 

Na ustanovujúcej schôdzi družstva sú oprávnené hlasovať osoby, ktoré podali prihlášku do družstva. Ustanovujúca členská schôdza najprv zvolí svojho predsedajúceho. Ustanovujúca schôdza družstva volí a prijíma uznesenia väčšinou prítomných. Priebeh ustanovujúcej schôdze družstva sa osvedčuje notárskou zápisnicou, ktorá obsahuje aj zoznam členov a výšku jednotlivých členských vkladov, ku ktorým sa na schôdzi družstva zaviazali. Prílohu zápisnice tvoria stanovy v schválenom znení.

 

 

Vznik družstva:

 

Družstvo vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Pred podaním návrhu na tento zápis musí byť splatená aspoň polovica zapisovaného základného imania. Návrh na zápis podpisujú všetci členovia predstavenstva.

 

 

Ručenie:

 

Družstvo je právnickou osobou. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom. Členovia neručia za záväzky družstva.

 

 

Kapitál:

 

Základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov, na ktorých splatenie sa zaviazali členovia družstva. Členský podiel predstavuje mieru účasti člena na družstve. Každý člen môže mať v družstve len jeden členský podiel. Stanovy určujú výšku základného imania družstva, ktoré sa zapisuje do obchodného registra. Základné imanie musí byť najmenej 1 250 eur.

 

 

Stanovy družstva:

 

Základným vnútrodružstevným predpisom sú stanovy družstva, ktorých minimálny obsah je vymedzený Obchodným zákonníkom.

Stanovy družstva musia obsahovať tieto náležitosti:

 

  • obchodné meno a sídlo družstva,

  • predmet podnikania,

  • vznik a zánik členstva, povinnosti a práva členov k družstvu a družstva k členom,

  • výšku základného členského vkladu, prípadne aj výšku vstupného vkladu, spôsob splácania členských vkladov, vysporiadanie členského vkladu pri zániku členstva,

  • orgány družstva, počet ich členov, dĺžku ich funkčného obdobia, spôsob ustanovenia, pôsobnosť a spôsob ich zvolávania a rokovania,

  • spôsob použitia zisku a spôsob úhrady prípadnej straty,

  • tvorbu a použitie nedeliteľného fondu, a podobne.

O zmene stanov rozhoduje členská schôdza.

 

 

Nedeliteľný fond: