Klamanie

 

            Klamstvo môže byť spôsobom úniku z osobne nepríjemnej, ťaživej situácie, ktorú dospievajúci v danej chvíli nevie riešiť inak. Pravé klamstvo je zámerné, človek si uvedomuje, že nehovorí pravdu. Môže ísť o obranný mechanizmus, ktorým sa chce vyhnúť nejakým problémom alebo získať určitú výhodu. Iným prípadom sú klamstvá, ktoré poškodzujú inú osobu alebo sú zamerané na získanie osobného prospechu, pričom tým znevýhodňujú ostatných. V tomto prípade nejde o obranu v núdzi a takéto klamstvá sa spájajú s ďalšími negatívnymi prejavmi alebo osobnostnými vlastnosťami, ako sú egoizmus, či necitlivosť (Vágnerová, 1999).

 

Úteky a túlanie

 

            Útek je v podstate únikovou reakciou na ohrozujúce alebo inak neprijateľné prostredie. Ide o svojvoľné vzdialenie sa jedinca od rodiny, prípadne výchovného zariadenia. Návrat môže byť spontánny alebo nedobrovoľný.

Vágnerová (1999) rozlišuje tri typy útekov:

  • reaktívne, impulzívne úteky, ktoré sú skratkovou reakciou na nezvládnutú situáciu doma alebo v škole;
  • chronické úteky, ktoré bývajú plánované a pripravované, jedinec sa spravidla nechce vrátiť;
  • túlanie, ktoré väčšinou nadväzuje na úteky a je charakteristické dlhodobejším opustením domova.

 

Záškoláctvo

 

            Matějček (1991, cit. dľa Vašutová 2005, str. 208) charakterizuje záškoláctvo ako „komplex obranného správania únikového charakteru, ktorého cieľom je vyhnúť sa subjektívne neúnosnej záťaži, ktorú v tomto prípade predstavuje škola.“ Príčinou môže byť strach, napríklad zo zlej známky, v horšom prípade jedinec školu nenavštevuje, pretože to nepovažuje za dôležité.

 

Krádeže

 

            „Krádež je spoločensky nežiaduca činnosť, v ktorej ide o odcudzenie cudzieho majetku bez súhlasu majiteľa“ (Kraus, Hroncová, 2007, str. 296). Rozlišujeme menej závažné príležitostné krádeže, závažnejšie plánované krádeže a opakované krádeže v skupine. Patri medzi najčastejšie páchanú trestnú činnosť predelikventov a delikventov.

Vašutová (2005, str. 223) uvádza preferované druhy krádeží:

  • veci z automobilov,
  • vreckové krádeže,
  • krádeže v obchode,
  • krádeže bicyklov,
  • krádeže vo vlastných rodinách,
  • krádeže automobilov,
  • vykrádanie pivníc.