Neverbálna komunikácia  - komunikácia medzi osobami bez slov.  Alebo ide o sprievod ku slovnej komunikácii. Do neverbálnej komunikácie zaraďujeme:

Mimika - komunikácia výrazom tváre, ktorou vyjadrujeme najmä city, pocity, emocionálne stavy.

Pohľad – zraková komunikácia, ktorou získavame nové informácie, ale aj vysielame informácie o sebe (zdvihnuté obočie, sústredený pohľad očí,...).

Haptika - komunikácia dotykom (podanie ruky, pohladenie,...).

Posturálna komunikácia - komunikácia postojom (ide o držanie jednotlivých častí tela – ruky, nohy, hlavy,...).

Gestikulácia - komunikácia prostredníctvom gest. Ide najmä o pohyby rúk (palec dolu, palec hore, škrabanie sa za uchom,...).

Paralingvistika - fonetické prvky prejavu. (tón reči, jeho hlasitosť, bezslovné prvky prejavu, frázovanie, výslovnosť, odmlky v reči,...).

Kinezika - komunikácia pohybom (hryzenie pier, poťahovanie nosa, škrabanie hlavy, šúchanie rúk  o stehná,...).

Proxemika - komunikácia vzdialením a priblížením jedného človeka od druhého (dodržiavanie  správnej a vhodnej vzdialenosti, intímnej zóny,...).

Zložky neverbálnej komunikácie

Zdroj: https://moodle.czu.cz/scorms/kps/SCORM/SKR/UT/Sekce_2/resources/03_01_Slozky_neverbalni_komunikace.htm  (citované 4.4.2016)

CHRONEMIKA

Medzi neverbálnu komunikáciu zaraďujeme napr. aj chronemiku. Chronemika patrí medzi málo známe pojmy. Vyjadruje, ako pri komunikácii narábame s časom (zachádzanie jedinca s časom). Tým, ako s časom narábame, o sebe veľa povieme. Každý totiž trávi iný čas napr. rozhovormi, niekto je rázny a rýchly, niekto sa snaží  vyjadrovať sa stručne a jasne a iný rýchlo rozhovor ukončuje. Niekto  hovorí dlho a veľa, trávi pri rozhovore dlhý čas, ktorý by mohol využiť iným spôsobom.

Rôzne kultúry rôznym spôsobom vnímajú čas. Nie každá kultúra pojmy „skoro“ a „neskoro“ chápe rovnako. Rozlišujeme dve hlavné koncepcie času:

1.      Monochronická koncepcia – v nej ľudia robia radi len jednu vec naraz, uprednostňujú presné plánovanie.

2.      Polychronická koncepcia – v nej ľudia robia viacej vecí naraz, často niečo odkladajú a prerušujú.

Zdroj: www.alza.sk

Chronemika sa tiež týka vzájomnej komunikačnej rovnováhy, teda, ako každá zo strán rešpektuje právo rovnakého času. Nie každý dokáže rešpektovať právo iných na rovnaký čas hovorenia, komunikácie, neraz skáčeme do reči, prerušujeme hovoriaceho,...Týka sa i rýchlosti hovorenia (rýchla reč, pomalá, rozvláčna reč,...)

Jasné signály o človeku podávajú aj také fakty, ako je napr.:

·         za ako dlho odpovieme napr. na list, na e-mail, na sms-ku, mms-ku,

·         doba, počas ktorej odpovedáme (neskoro večer, skoro ráno,...),

·         ako dlho necháte niekoho čakať, napr. na stretnutie, schôdzku,..

·         ako dlho, v akom predstihu pripravujete schôdzku, stretnutie,...

·         či ste presný, alebo často meškáte,...

A tiež sa chronemika dotýka nášho využívania predmetov v komunikácii. V rámci komunikácie signály o nás dáva aj napr. spôsob, akým vedieme vozidlo, akým máme usporiadaný a zariadený byt, pracovné prostredie, či máme na pracovnom stole poriadok alebo nie,... Vypovedá o nás aj fakt, že napr. obhrýzame pero, ceruzku, rozoberáme niektoré predmety, že počas rozhovoru napr. krčíme papier, že píšeme po papieri obrázky,...

 

 Zopakujte si:
1. Vysvetlite pojem neverbálna komunikácia.
2. Uveďte príklady neverbálnej komunikácie.
3. Vysvetlite pojem chronemika.


Použitá literatúra:
VAVROVÁ-MARTINSKÁ, A.: Nová maturita – náuka o spoločnosti. 1. vyd. 2005. Príroda. Bratislava. ISBN 80-07-01367-9
Komunikácia. http://www.persefona.host.sk/documents/komunikacia.html. (citované 4.4.2016)
Komunikácia. http://slideplayer.cz/slide/2446025/.(citované 4.4.2016)


Zdroje obrazkov:
Zdroj: https://moodle.czu.cz/scorms/kps/SCORM/SKR/UT/Sekce_2/resources/03_01_Slozky_neverbalni_komunikace.htm (citované 4.4.2016)
www.alza.sk