Vypracoval: Mgr. Eva Gutová


V prípade, že sloveso má pri sebe dve osobné zámená, z ktorých jedno má funkciu priameho a druhé nepriameho predmetu, ich poradie sa riadi podľa toho, či ide vetu oznamovaciu alebo rozkazovaciu.


  1. Vo vete oznamovacej a opytovacej a v rozkazovacej vete zápornej stojí nepriamy predmet pred priamym predmetom; po zámenách me, te, se, nous, vous nasledujú zámená le, la, les. Výnimku predstavujú prípady, keď obidve zámená zastupujú 3. osobu. V takomto prípade platí, že najprv použijeme zámená le, la, les a po nich zámená lui, leur. V porovnaní so slovenčinou je poradie zámen obrátené.

Pri tvorení vety si môžeme pomôcť nasledujúcou tabuľkou:

 

je

tu

il/elle/on

nous

vous

ils


 

 

ne

me

te

se

nous

vous

se


le

la

leslui

leuryen


sloveso určité


sloveso pomocné

pas

plus

jamais

personne

rienpríčastie minulé


Zámenná príslovka en/y stojí v  vete oznamovacej, opytovacej a rozkazovacej zápornej za zámenným predmetom.


Ils en ont déjà parlé.

Už so mnou o tom hovorili.


Pourquoi il ne leur offre pas de cadeaux? → Pourquoi il ne leur en offre pas?

Prečo im nedá darčeky? → Prečo im ich nedá?


Ne lui donnez pas de cravates. → Ne luien donnez pas.

Nedávajte mu kravaty!. → Nedávajte mu ich!


Je vais vousy conduire.

Zaveziem vás tam.


Tu l´as trouvé dans le Larousse? → Tu y as trouvé?

Našiel si ho v encyklopédii Larousse? → Našiel si ho tam?
POZOR! Nie je možné kombinovať nepriamy predmet v 3. osobe singuláru alebo plurálu s adverbiálnym zámenom „y“.


J´ai téléphoné à mes parents à Rome. → Je leur ai téléphoné à Rome.

Zatelefonoval som rodičom do Ríma.→ Zatelefonoval som im do Ríma.S kombináciou dvoch zámenných prísloviek sa stretávame vo väzbe il y a, vtedy stojí zámenná príslovka en za príslovkou y.


Dans cette ville il y a  de beaux monuments et il yen a beaucoup.

V tomto meste sú pekné pamiatky a je ich tu veľa.


Voilà du pain. Il yen a assez pour tout le monde.

Tu je chlieb. Je ho dosť pre všetkých.  1. V rozkazovacej vete kladnejsa predmetové zámená nachádzajú za slovesom, pričom priamy predmet stojí pred nepriamym predmetom a zámenná príslovka za predmetným zámenom.


 

 

Sloveso

 

le

la

les

moi/m´

toi/t´

lui

nous

vous

leu

 

 

y

 

 

enPasse-moi le pain! → Passe-le-moi!

Podaj mi chlieb! → Podaj mi ho


Montrez-leur ces photos! →Montrez-les-leur!

Ukážte im tieto fotky! → Ukážte im ich!


Donne-nous ce livre. → Donne-le-nous.

Daj nám tú knihu! → Daj nám ju!


Corrige-lui ses exercices. → Corrige-les-lui.

Oprav mu jeho cvičenia! → Oprav mu ich.


Donne-moi du fromage! → Donne-m´en!

Dajte mi syr! → Dajte mi ho!


Achète des glaces aux enfants! → Achète-leur-en!

Kúp deťom zmrzlinu! → Kúp im ju!


Nos invités vont à l´aéroport. Accompagne-les-y!

Naši hostia idú na letisko. Odprevaď ich tam!


Enregistre-moi cette cassette. → Enregistre-le-moi!

Nahraj mi túto kazetu. → Nahraj mi ju.
Zopakujte si:


  1. Popíšte poradie zámenných predmetov v oznamovacej vete.

  2. Charakterizujte postavenie zámennej príslovky a predmetového zámena vo vete oznamovacej.

  3. Vytvorte jednoduchý vzorec pre použitie dvoch zámenných predmetov vo vete rozkazovacej kladnej.

  4. Vytvorte jednoduchý vzorec pre použitie zámenného predmetu a zámennej príslovky vo vete rozkazovacej kladnej.Použitá literatúra:


Y. Delatour a kol., Grammaire du français

J. HENDRICH– O. RADINA– J.TLÁSKAL, Francouzská mluvnice

J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny

J. Taraba, Francúzska gramatika