Vypracoval: Mgr. Eva Gutová


 

V prípade, že sloveso má pri sebe dve osobné zámená, z ktorých jedno má funkciu priameho a druhé nepriameho predmetu, vo vete oznamovacej a opytovacej a v rozkazovacej vete zápornej stojí nepriamy predmet pred priamym predmetom; po zámenách me, te, se, nous, vous nasledujú zámená le, lales.

 

            Je vais vous enregistrer ce DVD ce soir. → Je vais vous enregistrer ce soir.


           Napálim vám toto DVD dnes večer. → Dnes večer vám ho napálim.


            Il t´a prêté cent euros. → Il te les a prêtés.


            Vrátil ti sto eur. → Vrátil ti ich.


           Tu peux me rendre mes livres? → Tu peux me les rendre?


            Môžeš mi vrátiť moje knihy? → Môžeš mi ich vrátiť?


            Tu nous as déjà préparé le café? → Tu nous as déjà préparé?


           Pripravil si nám už kávu? → Už si nám ju pripravil?


            Ne me donnez pas cette robe. → Ne me la donnez pas.


            Nedávajte mi tieto šaty. → Nedávajte mi ich.


           Ne ne nous lisez pas ce roman. → Ne nous le lisez pas.


           Nečítajte nám tento román. → Nečítajte nám ho.

 

Výnimku predstavujú prípady, keď obidve zámená zastupujú 3. osobu. V takomto prípade platí, že najprv použijeme zámená le, la, les a po nich zámená lui, leur. V porovnaní so slovenčinou je poradie zámen obrátené.


            Tu lui donnes ces billets. → Tu les lui donnes.


            Daj mu tieto lístky. → Daj mu ich.


           Elle l´a dit à son mari. → Elle le lui a dit.


           Povedala to svojmu manželovi. → Povedala mu to.


            Je le donnerai à mes amis. → Je le leur donnerai.


           Dám ho/ to svojim priateľom. → Dám im ho/to.


           Nous allons lui annoncer notre décision. → Nous allons la lui annoncer.


         Ideme mu oznámiť/ Oznámime mu naše rozhodnutie. → Ideme mu ho oznámiť./ Oznámime        mu ho.


          Je leur ai raconté mes impression. → Je les leur ai racontées.


          Porozprával som im o svojich dojmoch. → Porozprával som im o nich.


           Ne lui loue pas cet appartement. → Ne le lui loue pas.


          Neprenajímaj mu tento byt. → Neprenajímaj mu ho.

 


Všimnite, že dvojice týchto zámen stoja:


1.      pred určitým slovesným tvarom:


Mes tableaux sont magnifiques; je te les montrerai.


Moje obrazy sú úžasné; ukážem ti ich.


 Zápor: Je ne te la donnerais pas.Nedal by som ti ju.2.      pred neurčitkom, ku ktorému sa vzťahujú:


Je veux la lui envoyer. – Chcem mu ju poslať.

Tu peux me le rendre? – Môžeš mi to/ho vrátiť?

Je dois te les présenter. – Musím ti ich predstaviť.

Je vais te les apporter tout de suite. – Hneď ti ich prinesiem.

 Je viens de vous l´écrire. – Práve som vám to napísal.


Zápor:  Nous ne voulons pas la lui vendre.  - Nechcemu mu/jej ju predať.


Je ne vais pas les lui offrir. Nejdem mu/jej ich darovať.3.      pred pomocným slovesom, ak sa jedná o zložený čas:


Il voulait avoir l´adresse de cette école; je la lui ai donnée.


Chcel mať adresu tejto školy, tak som mu ju dal.


Zápor: Il ne me les a pas montrés. Neukázal mi ich.Je ne le lui ai pas expliqué. Nevysvetlil som mu to.


 

Pozor! Nezabúdajte, že ak sa sloveso časuje s pomocným slovesom avoir, tak nastáva     zhoda príčastia minulého s priamym predmetom, ktorý bol pre ním vyjadrený.


Je t´ai noté son adresse. → Je te ai notée.


Poznačil som ti jeho adresu. → Poznačil som ti ju.


= l´ zastupuje priamy predmet ženského rodu (son adresse) a stojí pred slovesom  v minulom čase, preto k príčastiu minulému pridáme znak ženského rodu e.


Il nous a montré sa collection de timbres. → Il nous a montrée.


Ukázal nám svoju zbierku známok. → Ukázal nám ju.


Je lui ai téléphoné les résultats. → Je lui les ai téléphonés.


zatelefonoval som mu výsledky. → Zatelefonoval som mu ich.

 


Pozor!

Ak sa vo dvojici predmetových osobných zámen vyskytujú zámená me, te, se, nous, vous ako priamy predmet, vtedy musí byť nepriamy predmet vyjadrený samostatným osobným zámenom.


      On m´a présenté aux professeurs.    On a présenté à eux.


      Predstavili ma profesorom.                Predstavili ma im.

 


Zopakujte si:


1. Uveďte poradie dvoch predmetových zámen vo vete oznamovacej.

2. Uveďte poradie predmetových zámen, ak obidve zámená zastupujú 3. osobu.

3. Charakterizujte postavenie predmetových zámen vo vete oznamovacej.

4. Vysvetlite, aký vplyv má priamy predmet na tvar príčastia minulého.

5. Vysvetlite, kedy musíme v kombinácii dvoch predmetov vyjadriť nepriamy predmet samostatným osobným zámenom.

 

Použitá literatúra:


Y. Delatour a kol., Grammaire du français

M. Pravda – M. Pravdová, Francúzština pre samoukov.

J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny

J. Taraba, Francúzska gramatika