Dôraz je vetný prízvuk.

 

Dôraz kladie hovoriaci v prúde reči na významovo najdôležitejšie slová. Hovoríme, že ich vyslovuje s dôrazom.

  • Ak hovoriaci hovorí pokojne, dôraz kladie na posledné slovo vo vete.

Napríklad: Dnes nebudem môcť prísť k Hanke na oslavu. Zastavím sa zajtra.

  • Ak hovoriaci hovorí vzrušene, môže klásť dôraz na ktorékoľvek slovo vo vete. Veta tak nadobúda iný význam.

 

Pozoruj:

Dnes nebudem môcť prísť na oslavu! (kedy?)

Dnes nebudemmôcť prísť na oslavu! (čo urobím?)

Dnes nebudem môcť prísť k Hanke na oslavu! (ku komu?)

Dnes nebudem môcť prísť na oslavu! (kam?)Použitá literatúra:
Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009, s. 27-28.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, Bratislava, 2005. 672 s.