Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

 

Nácvičný diktát 

slovensk***ý*** hokejov***ý*** reprezentant, slovensk***í*** hokejov***í*** reprezentanti, slovensk***ý*** národ, slávn***i*** rozprávkov***í*** hrdinovia, je hladn***ý***, drah***í*** star***í*** rodičia, so snežn***ý***m skútrom, starob***y***l***ý*** Trenčiansk***y*** hrad, s mlad***ý***m***i*** talentovan***ý***m***i***  básnikm***i***, v***y***darený školsk***ý***   v***ý***let

 

 

 

Výstupný diktát

 

Na hodine literatúr***y***  sme si čítali  poviedk***y***. Jedna z nich bola od autork***y*** Pauly Sabolovej.  Hlavn***ý*** hrdina sa volal Milan Krátk***y***.  Dával rad***y*** ako si  v***y***chovať   brata. Mal b***y*** pomôcť starším  súrodencom v***y***riešiť problém***y*** s mladším***i***  bratm***i*** a sestram***i***.  Nemáme  púšťať  súrodenco***v***  do svojej izb***y*** . Nemáme ich brať za svojim***i*** kamarátm***i***. Všetk***ý***ch si z***í***skajú, lebo robia gr***i***mas***y***, ktoré sme  ich  m***y*** naučili. Ak sa budeme hrať ako dobr***í*** a zl***í*** indiáni, nesmieme zabudnúť na pl***y***nutie času. Vo v***ý***chove vraj pekné slovo neplatí . Nepožičajte  im  svoje hračk***y*** . Keď sú však ubolen***í*** a smutn***í***, pretože ich lekár***i***   v nemocnici trápil***i***, treba zabudnúť na všetk***y*** rad***y***.