1913 . 1989

- najoriginálnej.í slovenský spisovateľ, prozaik, scenárista

- .tudoval na KU v Prahe, v Parí.i na Sorboni slovenčinu a francúz.tinu

- ako stredo.kolský profesor pôsobil v .iline na gymnáziu, robil ako redaktor, publicista,

filmový scenárista

- v roku 1968 . proti vstupu vojsk Var.avskej zmluvy, podpísal Chartu 2000 slov (dva

dokumenty proti socializmu)

- nesmel publikovať

- dostáva sa do väzenia s kňazom . pod jeho vplyvom sa mení jeho myslenie, tvrdil, .e v ČS sa

má zmeniť politický re.im, na čele má byť .pička intelektuálov

- od roku 1970 .il v Prahe

- zomrel v máji, nedo.il sa októbrovej revolúcie

- do literatúry vstúpil súborom poviedok V ÚZKOSTI HĽADANIA

- touto knihou naru.il tradičné realistické postupy

- po prvýkrát tu prezentoval slobodu prejavu a to tak, .e človek sa má oslobodiť od

me.tiactva pomocou fantázia a predstáv

PANNA ZÁZRAČNICA . román

- hlavná my.lienka: človek poznačený vojnou

- odohráva sa v Bratislave na uliciach, v krčmách, ateliéroch, kde sa stretávajú výstrední

maliari a básnici

- medzi nich príde Anabela . .ena, poznačená tragickým znamením smrti

- je to experimentálna próza s prvkami úvah a psychológie

FARSKÁ REPUBLIKA . román o prvom Slovenskom .táte

- názov je symbolický (Tiso = farár)

- román o 1. slovenskom .táte

- zachytáva pohľad intelektuálov na Slovenský .tát, slovenská inteligencia nesúhlasila s jeho

vznikom

- odohráva sa v .iline od 14.3.1939 do 22.6.1941

- hlavná postava . stredo.kolský profesor Tomá. Menkina . autobiografia

- nesúhlasí s vojnou, nie je aktívny, názorovo sa zmení a. vo väzení, kde sa zbli.uje

s ľavicovým podzemným hnutím

PRVÝ A DRUHÝ ÚDER

- téma: vojna, SNP, roky budovania socializmu

- hlavná postava: .tefan Repti. . robotník, ktorý sa podieľa na obnove vojnou zničenej krajiny

- kritika dialo neprijala a obvinila ho, .e úmyselne prekrútil historické fakty . tvrdil, .e v SNP

bojovali obyčajní ľudia, nie len komunisti

DRU.NÉ LETÁ - schematicko-tendenčné romány

RADOSTNÍK - téma: zakladanie dru.stiev

ROZHOVORY BEZ KONCA . kniha noviel (2 novely)

1. Kohútik v agónii . tragický príbeh matky, ktorá trpí výčitkami svedomia, .e svojou láskou

zapríčinila smrť syna

2. E.te s vami pobudnúť . konfrontácia názorov staručkej matky a jej syna - novinára

- znamená obrat v jeho tvorbe: od spoločenskej problematiky pre.iel k problémom jednotlivca

- z obidvoch noviel cítiť neprekonateľný smútok, pesimizmus a osudovosť

68

PRÚTENÉ KRESLÁ . novela s lyrickým nádychom

- retrospektívny príbeh z jeho vysoko.kolského .túdia v Parí.i

- príbeh v príbehu

- hlavná my.lienka: úvahy mladej slovenskej generácie v dusnej predvojnovej atmosfére a ich

spomienky, názory a .ivotné plány

- hlavná postava: Bartolomej Slzička . autobiografia

- zaoberá sa získavaním členov do Spoločnosti milovníkov dobrej knihy

- je na dovolenke v Poľsku

- v prútených kreslách sa rozpráva so spoloččkou Jarmilou o svojej prvej láske . Francúzke

Daniele, s ktorou sa zoznámil v Parí.i pred začiatkom 2. svetovej vojny

- v Parí.i býval v penzióne, kde bývala aj Daniela

- je tie. .tudentka, chce byť učiteľkou, bola vychovávaná v klá.tore

- s Danielou hovoria o Československu, preto.e Franko ho nazval .krajinou nikoho.

- preto jej Bartolomej vysvetľuje, kde je Československo a Daniela mu zase hovorí o

Francúzsku a o Parí.i

- ich rozhovory prebiehajú v kaviarni, tie. v prútených kreslách

- Bartolomej a Daniela sa do seba zaľúbia:

.Ona je povetrie, ktoré dýcham..

- Bartolomej má pocit, .e ho niekto sleduje, prichádza na veľvyslanectvo a zisťuje, .e je to

kontrola na.ich ľudí v cudzine

- Daniela ho pozýva do divadla, vyznávajú si lásku

- Bartolomej končí svoje rozprávanie slovami o láske:

.Nazdávate sa, .e to bola láska na prvý pohľad? Vonkoncom nie.

Neverím, .e by rozumní ľudia na prvý pohľad lásku ponúkali..

DÉMON SÚHLASU . kniha napísaná v roku 1964, vyvolala najväč.í rozruch

- ka.dý kritik má iný názor na zaradenie diela:

1. autobiografická novela

2. zveličená fikcia

3. literárna esej

- vyvolal polemické debaty

- podáva tu názory na politickú situáciu v 50. rokoch, hlavne na kult Stalina

- hlavné postavy: Bartolomej Boleráz . autobiografická postava

Valizlosť Mataj . jeho .éf

- obaja sú vysokí kultúrni činitelia v najvy..ích funkciach

- delí sa na 3 časti:

1.časť: - začína sa na zjazde slovenských spisovateľov, keď sa vracajú späť, vrtuľník havaruje,

pri pitve im vymenia mozog

- táto časť končí podrobným opisom pitvy, záznamom pitvy sú v.etky materiály o

socializme, preto.e nič nehovorili

- tým chcel naznačiť, .e socializmus nič nepriná.a,

- výmena mozgov = ka.dý rozmý.ľal rovnako, ale nikto to neukázal navonok

2.časť: dozvedáme sa ju z retrospektívy

- Boleráz s Matajom sú na zjazde spisovateľov, dobre si rozumejú, ale iba mimo

rokovacej miestnosti

- je tu ukázané dvojaké myslenie ľudí za socializmu

- mimo rokovacej miestnosti hovoria o bítnikoch, o ich prínose a o tom, ako sa im páči

ich tvorba

- vstúpia do miestnosti a prednesú prejavy, v ktorých znosia bítnikov pod čiernu zem

- tým priniesol novú postavu . .VEJK SOCIALIZMU . ľudia sa stali figúrkami

v rokovacích miestnostiach

69

- rozvíja sa tu teória o literárnom hrdinovi za socializmu . musel ním byť partizán,

ktorý sa dostal do najvy..ích funkcií

- rozvíja teóriu, prečo spisovatelia pijú:

.Spisovatelia pijú, lebo pociťujú slabosť pred pravdou..

3.časť: - rozvíja príbeh o jeho priateľke, ktorej v.dy priniesol fialky

- okolo fialiek sa odvinie absurdná vec

- priateľka v.dy tvrdila, .e fialky voňajú, odrazu sa vzbúrila a tvrdí, .e smrdia

- Boleráz jej prikývne, .e naozaj smrdia, ale podľa ideológie socializmu voňajú

- je to analýza človeka, ktorý hľadá pravdu a obrana človeka proti cudzej moci a nadvláde

- v roku 1968 vychádza PROTI DÉMONOM . výber z jeho literárnej, kultúrnej a spoločenskej

publicistiky

- v rokoch normalizácie nemohol vydávať, diela vychádzajú v Prahe, Toronte, Francúzsku

- 1. kniha z exilu:

PÍSAČKY . voľná trilógia:

1. Písačky (vy.la v Prahe)

2. Sám proti noci (vy.la v Mníchove)

3. Listy do večnosti (vy.la v Toronte)

- základmi trilógie sú: vzťah k .enám

august 1968

roky normalizácie

spomienky na domov a detstvo

- hlavná postava: Bartolomej Slzička

- je to jeho ľudská výpoveď o sebe samom

2. Sám proti noci . vydaná v Mníchove

- prvou knihou tejto časti je próza SEN O TROCH KLOBÚKOCH, tu si spomína na

svojich literárnych priateľov

- spomienky sú podfarbené osamelosťou, policajným prenasledovaní, zákazom

publikovať a .ivotom v biede

- opisuje vzťah k mladej krásnej Oľge a k ďal.ím .enám, tieto .eny boli tajné agentky,

ktorá na neho nasadila .tátna polícia

- obracia sa na slovenský národ:

.Slováci sa búriť nebudú, Slovákom stačí si vypiť, zaspievať si

zbojnícku pieseň a tým sa im uľaví..