Vypracovala: Ing. Anna Mattová


 


Slovenská republika pristúpila po roku 2003 k rozsiahlej reforme dôchodkového systému , v dôsledku čoho sa jednopilierový systém so stanovenými dávkami PAYG (pay as you go - systém priebežného financovania s medzigeneračným prerozdelením) zmenil na systém postavený na troch samostatných pilieroch.:
 

I. pilier – dôchodkové poistenie

Systém dôchodkového poistenia, tzv. I. pilier , je priebežne financovaný a dávkovo definovaný systém . Jeho podstatou je úzka previazanosť na ekonomickú aktivitu občanov a ich príjem.

Prejavom výrazného prvku zásluhovostiv tomto systéme je prepojenosť výšky platieb do systému s výškou poskytovaných dávok. Nároky poistenca voči poistnému systému sa odvíjajú od zaplateného poistného, ktoré je hlavným zdrojom financovania systému dôchodkového poistenia.

Dôchodkové poistenie tvoria dva samostatné osobitne financované podsystémy , ktoré spravuje Sociálna poisťovňa:

 • starobné poistenieako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia,

 • invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia.

 

Dôchodkové poistenie jepovinné zákonné poistenie a účasť na tomto poistení vzniká oprávneným osobám priamo zo zákona. Zákon o sociálnom poistení však umožňuje aj dobrovoľné dôchodkové poistenie.


 

II. pilier - starobné dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie predstavuje kapitalizačný , tzv. II. pilier dôchodkového systému, ktorý je príspevkovo definovaný. To znamená, že výška dôchodkovej dávky bude závisieť od zaplatených príspevkov do II. piliera. Finančné prostriedky sporiteľov spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) .

Starobné dôchodkové sporenie má spolu s dôchodkovým poistením (I. pilierom) zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia.


Výška dôchodkovej dávky z II . piliera závisí od :

 • zaplatenej výšky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa,

 • dĺžky sporenia,

 • miery zhodnotenia týchto príspevkov a 

 • od zvoleného spôsobu poberania dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

 

Z druhého piliera sa vypláca :

 • starobný dôchodok,

 • predčasný starobný dôchodok,

 • pozostalostný dôchodok (vdovský, vdovecký, sirotský),

 

Formy výplaty dôchodku z druhého piliera:

 • doživotný dôchodok,

 • dočasný dôchodok,

 • programový výber.

 

Okrem toho ak dovŕšite dôchodkový vek, ale nepožiadate o dôchodok, môžete si nechať priebežne vyplácať výnosy z investovania majetku v dôchodkovom fonde. Táto dávka však nie je považovaná za dôchodok. Vyplácanie tejto dávky je možné kedykoľvek ukončiť a požiadať o vyplácanie starobného dôchodku z II. piliera.


 

Rozdiel medzi I. a II pilierom

Poistenec a sporiteľ:

 • osoby, ktoré sú v I. pilieri, sú osoby dôchodkovo poistené a sú poistencami,

 • osoby, ktoré sú v II. pilieri, sú sporiteľmi,

 • v I. pilieri možno byť bez tohto, aby bola daná osoba aj v II. pilieri (tzn. poistenec nemusí byť sporiteľom), avšak v II. pilieri nikto nemôže byť samostatne bez toho, aby nebol zúčastnený aj v I. pilieri (tzn. sporiteľ je zároveň aj poistencom),

 • osoba, ktorej prvý krát vzniklo dôchodkové poistenie (tzn. napr. začala vykonávať činnosť zamestnanca alebo jej vzniklo povinné dôchodkové poistenie ako samostatne zárobkovo činnej osobe) platí poistné do Sociálnej poisťovne a je teda dôchodkovo poistená, tzn. je poistenec. Takáto osoba môže, ale nemusí byť v II. pilieri. Ak však v II. pilieri je, celková odvedená suma sa rozdelí medzi I. a II. pilier v pomere stanovenom zákonom.

 

Základný rozdiel medzi I. pilierom(dôchodkové poistenie) a II. pilierom (starobné dôchodkové sporenie):

 • systém dôchodkového poistenia (I. pilier) je priebežne financovaný dávkovo definovaný, vybrané poistné sa používa na výplatu dôchodkov pre súčasných dôchodcov, systém v sebe zahŕňa aj prvok solidarity,

 • systém starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) je kapitalizačný príspevkovo definovaný, sporitelia si sporia finančné prostriedky na svojom osobnom dôchodkovom účte, prostriedky nasporené v II. pilieri sú majetkom sporiteľa,

 • výška dôchodku z II. piliera bude závislá najmä od výšky nasporených prostriedkov na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa (prvok zásluhovosti),

 • ak sporiteľ (II. pilier) zomrie počas ekonomicky aktívneho života, tzn. počas sporenia, prostriedky na jeho osobnom dôchodkovom účte sú vyplatené oprávnenej osobe, ktorú si určil v zmluve, resp. sú predmetom dedenia.

 

Dôchodkovo poistená osoba (len I. pilier) platí poistné na dôchodkové poistenie len do Sociálnej poisťovne vo výške 18% z vymeriavacieho základu a dôchodok bude poberať len z priebežného systému (I. pilier)


Sporiteľ(účasť v I. aj II. pilieri):

 • jeho poistné na dôchodkové poistenie odvedené do Sociálnej poisťovne rozdelí Sociálna poisťovňa v pomere 14 % : 4 % (14 % ostáva v Sociálnej poisťovni, ktorá zvyšné 4 % postúpi dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá ich ako dôchodkové jednotky zaeviduje na osobnom dôchodkovom účte daného sporiteľa),

 • dôchodok bude poberať z dvoch zdrojov - výška dôchodku z II. piliera bude závislá najmä od výšky nasporených prostriedkov a dôchodok z I. piliera bude dostávať primerane znížený podľa toho, ako dlho bol v II. pilieri a koľko percent v tom období odvádzal do II. piliera.

 

 

Vstup do II. Piliera

Osoby, ktoré boli aspoň raz dôchodkovo poistené (I. pilier), sa môžu rozhodnúť pre vstup do II. piliera do dovŕšenia veku 35 rokov. Po vstupe do II. piliera už z neho nie je možné vystúpiť.

Sociálna poisťovňa je povinná do 180 dní od vzniku prvej účasti na dôchodkovom poistení, vzniknutej po 31. decembri 2012, písomne informovať dotknutú osobu (tzv. „prvopoistenca“) o jej práve na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Osoby, ktoré v období od 1.4.2012 do 31.12.2012 po prvýkrát vstúpili na trh práce a stali sa dôchodkovo poistené, sa automaticky stali i sporiteľmi, pričom majú možnosť vystúpiť z tohto systému do dvoch rokov od ich automatického zaradenia do II. piliera.


 

Príspevky na starobné dôchodkové poistenia

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa delia na povinné a dobrovoľné.

Výber povinných príspevkov je centralizovaný a realizuje sa prostredníctvom verejnoprávnej inštitúcie - Sociálnej poisťovne, ktorá je povinná previesť ich na osobné dôchodkové účty sporiteľov v dôchodkových fondoch spravovaných DSS.

Od 1. januára 2013 majú sporitelia v II. pilieri možnosť platiť dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Ich výška nie je obmedzená, ale daňovo zvýhodnené budú len do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane).

Suma dobrovoľných príspevkov, ktoré sú daňovo zvýhodnené, nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Uvedené daňové zvýhodnenie bude platiť do konca roka 2016.


Výber povinných príspevkov je centralizovaný a realizuje sa prostredníctvom verejnoprávnej inštitúcie - Sociálnej poisťovne, ktorá je povinná previesť ich na osobné dôchodkové účty sporiteľov v dôchodkových fondoch spravovaných DSS.

Od 1. januára 2013 majú sporitelia v II. pilieri možnosť platiť dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Ich výška nie je obmedzená, ale daňovo zvýhodnené budú len do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane).

Suma dobrovoľných príspevkov, ktoré sú daňovo zvýhodnené, nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Uvedené daňové zvýhodnenie bude platiť do konca roka 2016.

 

 

Podmienky vyplácania predčasného starobného dôchodku a starobného dôchodku

Sporiteľovi sa môže začať vyplácať predčasný starobný dôchodok ak:

 • poberá predčasný starobný dôchodok z I. piliera vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,

 • súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a II. piliera je minimálne vo výške 1,2-násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Starobný dôchodok z II. piliera sa môže začať vyplácať sporiteľovi najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sporiteľ dovŕšil dôchodkový vek.

 

 

Podmienky vyplácania dôchodku formou programového výberu a dočasného dôchodku

Na výplatu dôchodku formou programového výberu alebo dočasného dôchodku má nárok sporiteľ, ktorý súčasne splní nasledujúce dve podmienky:

 • súčet súm doživotných dôchodkov z dvojpilierového systému musí byť vyšší ako dôchodok, na ktorý by mal sporiteľ nárok, ak by nikdy v 2. pilieri nebol a zároveň

 • súčet súm jeho doživotných dôchodkov z dvojpilierového systému je vyšší než suma, ktorá zodpovedá fiktívnemu starobnému dôchodku z I. piliera vypočítanému ako súčin 42 rokov dôchodkového poistenia, priemerného osobného mzdového bodu 1,25 a dôchodkovej hodnoty platnej k predmetnému dňu (cca. 540 eur).

Ľudia, ktorí nemajú dôchodok z I. piliera znížený z titulu účasti v II. pilieri (napr. poberateľ starobného dôchodku, ktorý vstúpil do II. piliera po priznaní tohto dôchodku) majú nárok na programový výber alebo dočasný dôchodok po splnení podmienky, že súčet ich doživotne vyplácaných dôchodkov (I. pilier, II. pilier, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny), ktoré poberajú, je minimálne vo výške 4 – násobku životného minima. Takýto sporitelia musia zároveň minimálne 50 % nasporenej sumy použiť na zakúpenie doživotnej anuity.


 

Dôchodkové správcovské spolčnosti

V súčasnosti na Slovensku pôsobí 6 dôchodkových správcovských spoločností:

 • AEGON d.s.s., a.s.

 • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

 • AXA d.s.s., a.s.

 • DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.

 • ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

 • VÚB Generali d.s.s., a.s

 

Dôchodkové správcovské spoločnosti povinne spravujú jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond(peňažné a dlhopisové investície)ajeden akciový negarantovaný dôchodkový fond (investičné stratégie spojené s investovaním do širokej škály nástrojov vrátane akcií).

Doterajšie zmiešané a indexové dôchodkové fondy môžu dôchodkové správcovské spoločnosti podľa vlastného uváženia ponechať alebo ich zlúčiť s inými nimi spravovanými dôchodkovými fondmi. Ďalej môžu vytvárať nové dôchodkové fondy so špecifickými investičnými stratégiami.


 

III. pilier - doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný, tzv. tretí pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami .

Doplnkového dôchodkové sporenie má umožniť účastníkom získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu tzv. „rizikových prác" alebo prác zamestnanca, ktorý je tanečný umelec alebo hudobný umelec, ktorý profesionálne hrá na dychový nástroj.

 

Osoba, ktorá dosiahne dôchodkový vek, môže poberať dôchodkový príjem až z troch zdrojov:

  1. Sociálna poisťovňa jej bude vyplácať dôchodok z priebežného systému - I. pilier,

  2. 2. V prípade, ak vstúpila do systému starobného dôchodkového sporenia (II.pilier) , dôchodok jej bude vyplácaný aj z prostriedkov, ktoré si ako sporiteľ nasporila na osobnom dôchodkovom účte, a to v závislosti od toho, ako tieto prostriedky dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) zhodnotila investovaním. Z I.piliera sa však jej dôchodok primerane zníži.

  3. Doplnkový dôchodkový príjem bude vyplácaný osobe, ktorá si ako účastník doplnkového dôchodkového sporenia nasporila prostriedky na osobnom účte v systéme doplnkového dôchodkového sporenia (III.pilier) , ktoré DDS investovala za účelom ich zhodnotenia.

   

  Z doplnkového dôchodkového sporenia sa po ukončení sporenia vyplácajú :

  • doplnkový starobný dôchodok vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku,

  • doplnkový výsluhový dôchodok vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,

  • jednorazové vyrovnanie,

  • odstupné.


   

   

  Použitá literatúra:

  http://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie