Distribučná politika sa zaoberá pohybom produktov od predávajúceho ku kupujúcemu. Jej úlohou je preklenúť čas a priestor medzi nimi.


 

Podnik rieši pri distribúcií produktu dva hlavné problémy:

 

 • prevod vlastníctva produktov /je dohodnutý v kúpnej zmluve/,

 • fyzické premiestnenie produktov.


Spravidla sa tieto obidva problémy riešia spoločne.Základné činnosti fyzickej distribúcie:


 • doprava

 • vybavovanie objednávok

 • skladovanie produktov

 • stanovenie výšky zásob
Hlavné úlohy distribučnej politiky sú:


 • výber spôsobov a ciest na premiestnenie produktov,

 • plánovanie, organizovanie a kontrola prepravných a skladovacích výkonov,

 • zabezpečenie optimálneho spôsobu predaja produktov.Distribučná cesta je formou organizácie pohybu produktov od výrobcu k spotrebiteľovi.

 

Je to spôsob, ako sa dostanú produkty od výrobcu k zákazníkom. Tvoria ju organizácie, ktoré zabezpečujú premiestnenie produktov.Distribučná cesta sa skladá z dvoch etáp:


 1. expedičnej etapy zahŕňa všetky činnosti potrebné na expedíciu produktov až do ich prevzatia dopravcom,

 2. prepravnej etapy – začína prevzatím produktov na prepravu a končí ich dodaním na určené miesto.


 

Distribučná cesta rieši tieto základné stránky:

 

 • fyzickú stránku – ide o fyzické premiestnenie tovaru,

 • právnu stránku – ide o prevod vlastníctva k tovaru,

 • finančnú stránku – zahŕňa platby za tovar,

 • komunikačnú stránku – poskytuje informácie o tovare.Distribučné cesty môžu byť:


 • priame

 • nepriame


 

 

Priama distribučná cesta

 

Pri priamej distribučnej ceste – priamom odbyte podnik nepoužíva žiadneho sprostredkovateľa. Zákazník dostáva produkty priamo od výrobcu. Priama odbytová cesta je výhodná pre kusové výrobky, zariadenia a výrobky investičného charakteru, výrobky sériovej a hromadnej výroby, ktoré sa dodávajú vo väčších množstvách malému počtu odberateľov a podobne.


Priamy predaj sa môže uskutočňovať rôznymi formami. Podniky môžu zriaďovať vlastné predajne, zamestnávať obchodných zástupcov, predávať na veľtrhoch a výstavách či zriadiť si vlastný zásielkový obchod a podobne. 

Nepriama distribučná cesta


Pri nepriamej distribučnej ceste – nepriamom odbyte vstupujú medzi výrobcu a zákazníka sprostredkovatelia, najčastejšie veľkoobchodníci a maloobchodníci. Zákazník nedostane výrobky priamo od výrobcu, ale od sprostredkovateľskej organizácie /veľkoobchod, maloobchod/.


Veľkoobchodné podniky sú také obchodné podniky, ktoré odoberajú tovar od výrobných podnikov vo veľkých množstvách a tento potom v menších množstvách predávajú maloobchodným podnikom.


Maloobchodné podniky sú obchodné podniky, ktoré predávajú tovar konečným spotrebiteľom.


 

Nepriamou distribučnou cestou je výhodné dodávať napríklad výrobky sériovej a hromadnej výroby, ktoré sú vhodné na skladovanie vo väčších množstvách a určené pre väčší počet odberateľov, rozmiestnených do mnohých oblastí. Nepriama distribučná cesta je vhodná pre výrobky vyrábané v mnohých druhoch, ktoré je potrebné kompletizovať s inými výrobkami. Je vhodná aj pre štandardné výrobky a nie je potrebná odborná služba a technické pomoc výrobcu.


 

 

Distribučné orgány


Distribučné orgány sú osoby alebo organizácie, ktoré vykonávajú premiestňovanie produktov.


 

Rozlišuje dve skupiny distribučných orgánov:


 • tradičné distribučné orgány – pri priamom predaji /veľtrhy, predajcovia, predajné automaty, obchodní zástupcovia.../ a pri nepriamom predaji /veľkoobchod, maloobchod/,

 • nové distribučné orgány – priamy marketing, direct mail, teleschopping, elektronický obchod a podobne.Zopakujte si:
1. Čím sa zaoberá distribučná politika podniku a čo je jej úlohou?
2. Vymenujte základné činnosti fyzickej distribúcie.
3. Definujte pojem distribučná cesta.
4. Popíšte, z akých etáp sa skladá distribučná cesta.
5. Vysvetlite rozdiel medzi priamou a nepriamou distribučnou cestou
6. Definujte pojem distribučné orgány.

Použitá literatúra:
1. Orbánová, D., Velichová, Ľ.,: Podniková ekonomika pre 3.ročník študijného odboru obchodná akadémia, SPN, prvé vydanie, 2009, ISBN 978-80-10-01633-4
2. Jakubeková, M., Kúrňavová, S., Hartmannová, E.,: Ekonomika pre študijné odbory výrobného a nevýrobného zamerania, SPN, prvé vydanie, 2004, ISBN 80-10-00363-8
3. Ing. Mokos ml., O.,: Ekonomika pre 2.ročník študijného odboru technické a informatické služby, Expol Pedagogika, prvé vydanie, 2009, ISBN 978-80-8091-164-5