Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová

 

 

 

Interpunkciaje sústava príslušných grafických znakov (interpunkčných znamienok), ktoré sa používajú na členenie textu.

 

V slovenskom jazyku používame uvedené interpunkčné znamienka:

 

 


BODKA (.)Píšeme ju za vetou: Mama varí dobrý obed.

Za skratkou: Mgr., napr.

Za číslovkou: 1., 7.


ČIARKA (,)Píšeme ju pred spojkou: Oznámili, že neprídu. Hnevala sa, lebo sa nepripravili.

Za a pred vsuvkou: A práve toto, robiť a nezarobiť, trápi Štefana Duvalu.

Za vytýčeným vetným členom: Mama, tá má vždy pravdu! Ružová, tá sa mi páči!

Za oslovením: Janka, poďte odpovedať. Milí žiaci, som veľmi rada, že ste nás navštívili.


DVOJBODKA (:)Píšeme ju pred vypočítavaním: Podstatnými menami sú napr. slová: dom, strom, hlava, pero, múka.

Za uvádzacou vetou: Eva sa nahnevala: „Čo ste to urobili?“


SPOJOVNÍK (-) – je kratší ako pomlčka!Píšeme ho pri rozdeľovaní slov: vy-bral, ne-dbal, vo-pchať

V zložených slovách: Rakúsko-Uhorsko, Česko-Slovensko, slovensko-anglický


POMLČKA (–)Píšeme ju namiesto slovies: máj – lásky čas, mladosť – pochabosť

Pri uvádzaní priamej reči: – „Ideme dnu či nejdeme?“ spýtal sa ho.

Pred nečakaným záverom alebo dôležitým slovom: Driemal tam výr – kráľ vtákov.

Pred a za slovom, ktoré spresňuje povedané: Ich syn – vojak – poslúchal na slovo.


LOMKA (/)Používa sa na vyjadrenie možností: výher/výhier

Pri zápise zlomku do riadku: 2/3, m/s


ÚVODZOVKY („) 

Používajú sa na ohraničenie priamej reči: Jano sa ozval: Pôjdeme už?

Pri uvádzaní niečoho špecifického: Slovo „spústa“ je nespisovné.TRI BODKY (...)Používajú sa namiesto vynechaného textu: Neučil sa, a preto dostal...


BODKOČIARKA (;)Na oddelenie vysvetľovacieho prístavku: Boli sme pohraničníkmi jednej civilizácie; Chodovia Európy.


OTÁZNIK(?)Používa sa predovšetkým na konci opytovacích viet: Píšeme zajtra písomku?


VÝKRIČNÍK (!)Používa sa na konci rozkazovacích viet: Vynes smeti!

Na konci zvolacích viet: Hurá!


ZÁTVORKY ()Používajú sa vtedy, ak potrebujeme vložiť do vety napr. vysvetľovacie údaje, doplnenia, niečo rozvádzame,...: I. Newton (1643 – 1727)

 

APOSTROF (’)Používa sa napr. ako znamienko vynechania hlásky: čos, ktos

 

 

POZOR!

Diakritické znamienkasú zvláštne znamienka, ktoré sa píšu v okolí písmena - nad, pod, alebo vedľa - a ktoré menia jeho výslovnosť alebo spĺňajú inú rozlišovaciu funkciu.

Okrem zmeny výslovnosti písmena môže diakritické znamienko meniť výslovnosť celého slova, rozlišovať homonymá, upozorňovať na skratky a číslovky.

 

POZOR!

Nie každá značka v okolí písmena je diakritickým znamienkom, napr. bodka v písmenách i a j je neoddeliteľnou súčasťou znaku.

V slovenčine používame:

 

 

 

Zopakujte si: