Vypracovala: Mgr. Ingrid Uhrovčíková

 

 • členy sú v nemčine veľmi dôležité, majú totiž tú istú funkciu ako v slovenčine koncovky podstatných alebo prídavných mien

 • člen nám vypovedá o rode, čísle a páde podstatného mena (dem Mann – mužovi, mužský rod, jednotné číslo, 3. pád)

 • nemčina má 3 členy:

- určitý – bestimmter Artikel (der, die, das)

- neurčitý – unbestimmter Artikel (ein, eine, ein)

- nulový členNullartikel

 • vieme, že v nemčine sú 3 gramatické rody, a tak každý rodsvoj vlastný člen (mužský rod – der, ženský rod – die, stredný rod – das )

 • každý člen sa skloňuje v 4 pádoch – nominatív, genitív, datív, akuzatív – slovenský lokál a inštrumentál nahrádzame spojením predložky a člena (napr. mit dem Mann – s mužom, űber den Mann – o mužovi), pádové otázky sú tie isté ako v slovenčine

 • vidíme, že 2. a 3. pád mužského rodu sa v jednotnom čísle zhodujú, 2. a 3. pád ženského rodu j.č. je rovnaký a 1.pád ženského a stredného rodu sa rovná 4. pádu j.č.

 • v množnom čísle má určitý člen rovnaké pády pre všetky rody a neurčitý člen množné číslo nemá!!!!!!

 • v 2. páde j. č. mužského a stredného rodu priberá podstatné meno vždy koncovku – s/ -es (der Mann - des Mannes, das Kind - des Kindes, das Auto - des Autos, der Vater - des Vaters, ...)

 

Funkcia a používanie členov:

URČITÝ ČLEN – označuje osoby a veci, o ktorých sa už hovorilo alebo písalo alebo sú bližšie určené alebo známe. Určitý člen môžeme niekedy preložiť ako ten, tá, to, tí, tieto.

 

Určitý člen majú:

 1. už spomenuté alebo bližšie určené podstatné mená

Da sitzt ein Mädchen. Das Mädchen ist meine Tochter.

 1. osoby alebo veci, ktoré sa vyskytujú len raz

der Mond, die Sonne, die Erde, der Himmel, das Meer, der Sűden, ...

 1. názvy krajín, riek, pohorí a jazier, ak sú mužského a ženského rodu alebo v množnom čísle

die Slowakei, die Alpen, der Rhein, der Bodensee,

 1. názvy novín, časopisov, budov, ulíc, reštaurácií, lodí, alkoholu, atď.

der Spiegel, die Frankfurter Allgemeine, die Jakobskirche, die Mariahilfer Straße, der Louvre, der Titanic, der Cognac, ...

 1. podstatné mená s radovou číslovkou a s prídavným menom v treťom stupni

der erste Schultag, die zweite Chance, der beste Spieler, das schönste Mädchen,

 1. všeobecné mená označujúce druh

Die Katze ist ein Raubtier. Die Seerose ist eine Wasserpflanze.

 1. dátum a určenie doby

der 16. Juli, in den Ferien, am Wochenende, am Freiteg, im Juni, am 1. September, ...

 

NEURČITÝ ČLEN – označuje osoby a veci, o ktorých sme doteraz nevedeli, počujeme o nich prvýkrát alebo neboli bližšie určené. Do slovenčiny ho môžeme niekedy prekladať ako nejaký, akýsi, dajaký, jeden. Ak má podstatné meno v jednotnom čísle neurčitý člen, v množnom nemá žiadny, resp. nulový člen.

 

Neurčitý člen majú:

 1. neznáme alebo bližšie neurčené podstatné mená

ein Mann steht vor dem Haus. Es war einmal ein König.

 1. podstatné mená pri porovnávaní

Ich fűhle mich jetzt wie ein Idiot. Wie eine Rose unter den Dornen.

 1. podstatné mená označujúce nadradenú skupinu

Die Katze ist ein Raubtier

 1. podstatné mená, ktoré možno preložiť v spojení s prívlastkom nejaký/ jeden

Hast du einen Bruder? Ich muss noch ein Eis bestellen.

 

NULOVÝ ČLEN – bez člena sa vyskytujú:

 1. podstatné mená v množnom čísle, ak v jednotnom bol neurčitý člen

Sie hat ein Kind. – Sie hat Kinder.

 1. vlastné mená osôb, zvierat, miest, krajín a svetadielov bez prívlastku (ak je tam prívlastok musíme dať vždy určitý člen)

Ich heiße Julia. Das ist Timon. Wien ist die Hauptstadt von Österreich. Asien ist das großte Kontinent der Welt. (das goldene Prag, der junge Thomas, das Berlin der Zwanziger Jahre)

 1. označenie národnosti, pozdravy, zvolania, priania, výstrahy, povely, oslovenia a tituly

Er ist Amerikaner. Guten Tag! Hilfe! Alles Gute! Achtung! Lieber Thomas, Herr Doktor Frank, Frau Schöne, Herr Weber, Professor Doktor Frisch, ....

 1. povolania a funkcie, vyučovacie predmety a študijné odbory

Sie ist Verkäuferin. Sie arbeitet als Verkäuferin. Ich studiere Geschichte. Ich mag Mathe.

 1. potraviny, jedlá, nápoje materiály – látkové podstatné mená

Möchtest du Tee oder Kaffee? Ich bringe Käse und Brot. Ist das wirklich aus Holz?

 1. podstatné mená s označením hmotnosti, miery, množstva,

100g Käse, eine Tassee Kaffee, 2 Kilo Birnen, halbes Kilo Mehl,

 1. abstraktné a hromadné podstatné mená

Ich habe keine Zeit. Er hat nie Angst. Ich brauche mehr Geld. Hast du Hunger?

 1. novinové nadpisy, nápisy, tituly kníh

Ausgang, Übungsbuch der deutschen Grammatik, Restaurant, Präsidentenwahl vor der Tűr

 1. časové údaje bez predložky

nächsten Monat, letztes Jahr, vorige Woche, diesen Feritag,

 1. ustálené spojenia a predložkové väzby, niektoré príslovia

in Gefahr sein, Hilfe leisten, Angst vor etwas haben, in Ordnung bringen, zu Hause, zu Fuß, in Ruhe, Schritt fűr Schritt, Geduld bringt Rosen; zu Besuch, in Ordnung, in der Nähe, bei Regen, in Urlaub, Geburtstag/ Zeit/ Geld/ ppetit/ Glűck haben, Sport treiben, Radio hören, Schlange stehen, Klavier spielen, Platz nehmen, ....

 

 

Machen Sie folgende Übungen:

 1. Ergänzen Sie den Artikel, wo nötig ist! Doplňte člen, kde je to potrebné!

Wer hat noch (1) Hunger? Ich habe (2) Schwester. Wie heisst (3) Mann? Es ist (4) Herr Műller. Ich kaufe noch (5) Butter. Er hat Appetit auf (6) Stűck Kuchen. Ich warte auf (7) Monika. Noch (8) Kilo, bitte. Trinkst du gern (9) Tee? Er treibt gern (10) Sport.

(Lösung – správne odpovede: 1 -, 2 eine, 3 der, 4 -, 5 -, 6 ein, 7 -, 8 ein, 9 -, 10 - )

 

 1. Ergänzen Sie den bestimmten oder unbestimmten Artikel! Doplňte určitý alebo neurčitý člen!

Peters Haus lag am Strand, in (1) Nähe (2) kleinen Waldes. Neben (3) Haus stand (4) alte Zeigelei. Peter näherte sich gerade (5) Ziegelei, als er Motorengeräusch hörte. Wer hatte hier draußen in (6) Nacht zu suchen? (7) Geräusch kam näher und bald sah Peter (8) Wagen, aus dem zwei Männer ausstiegen. (9) erste war groß und schlank, (10) zweite, (11) kleiner, dicker Kerl, trug (12) Reisetasche.

(Lösung – správne odpovede: 1 der, 2 eines, 3 dem, 4 eine, 5 der, 6 der, 7 das, 8 einen, 9 der, 10 der, 11 ein, 12 eine)

 

Použitá literatúra:

Zmaturuj z nemeckého jazyka 1.

Justová, H.: Wir űben deutsche Grammatik. Ein praktisches Übungsbuch.

Höppnerová, V.: Begleiter. Übungsgrammatik zum Lehrbuch Deutsch fűr Gymnasien.