Vypracovala: Alena Hmirová

 

Delivý člen je zvláštnosťou francúzskeho jazyka. Vyjadrujeme ním neurčité množstvo látky (napríklad cukor, káva) alebo abstraktné pojmy (odvaha).

 

Tvorenie:

 

Delivý člen je spojený určitý člen s predložkou de.

 

určitý člen + de

Tvary delivého člena:

 

Mužský rod: Du sucre

Ženský rod: De la salade

Pred samohláskou alebo nemým h: De l´eau

Množné číslo mužský aj ženský rod: Des soupes

 

Príklady:

Je vais prendre du thé. Dám si čaj.

Tu veux encore de la soupe? Chceš ešte polievku?

Il a du courage. Má odvahu.

Nous voudrons des légumes. Chceli by sme zeleninu.

Vous prenez du pain. Dáte si chleba.

Elles boivent du vin. Pijú víno.

 

Používanie delivého člena:

 

 1. Delivý člen používame aj po predložkách:

Príklad: Tu vas prendre du thé avec du lait. (Dáš si čaj s mliekom.)

 1. Delivý člen používame aj vtedy, keď pred ním stojí prídavné meno:

Príklad: Il boit du bon vin. (Pije dobré víno.)

 1. Používa sa aj na označenie neurčitého množstva vecí, ktoré sa dajú deliť:

Príklad: Passe-moi de la salade. (Podajte mi /trochu/ šalát.) => nepodajú vám celú misu so šalátom, ale len trochu z neho.

Delivý člen nepoužívame:

 

 1. Po slovesách aimer, préférer nepoužívame delivý člen, ale určitý.

Príklad: J´aime le café. (Mám rád kávu.)

Je n´aime pas la salade. (Nemám rád šalát.)

 1. Po zápore a výrazoch množstva nepoužívame delivý člen, ale predložku de.

Príklad: Tu ne veux pas de soupe. (Nechceš polievku.)

Il mange beaucoup de pain. (Je veľa chleba.)

Nous voulons un kilo de sucre. (Chceme kilo cukru.)

 1. V pevných frázach.

Príklad: avoir pitié (mať súcit) avoir froid (mrznúť)

avoir faim (mať hlad) avoir tort (nemať pravdu)

avoir envie (mať chuť) prendre garde (chrániť sa)

 1. Po predložkách avec sans, en, de, par:

Príklad: avec plaisir (s radosťou)

sans doute (nepochybne)

en bonnes mains (v dobrých rukách)

 

ZOPAKUJME SI:

 1. Ako tvoríme delivý člen?

 2. Kedy používame delivý člen?

 3. V ktorých prípadoch sa delivý člen nepoužíva?

 4. Vytvorte 5 viet s použitím delivého člena.

 

Použitá literatúra:

Miroslav Pravda, Marie Pravdová: Francúzština pre samoukov

Renate Geissler, Aleth Sanchez: Francouzská gramatika