Vypočítaj 480 : 2, 888 : 2


Riešenie:

Môžeme postupovať tak, že si delenec rozložíme na stovky a desiatky, prípadne aj jednotky, vydelíme a tieto „čiastkové“ podiely spočítame:

480 = 400 + 80


400 : 2 = 200

80 : 2 = 40


200 + 40 = 240, t.j. 480 : 2 = 240


888 = 800 + 80 + 8

800 : 2 = 400

  80 : 2 = 40

    8 : 2 = 4

             444


Alebo môžeme postupovať:

4 deleno 2 je 2, zapíšeme 2, 0 nám zostane, pripíšeme 8

8 deleno 2 je 4, zapíšeme 4, 0 nám zostane, pripíšeme 0,

0 deleno 2 je nula, zapíšeme do výsledku 0


480 : 2 = 240

08

  00


Podobne:

888 : 2 = 444

08

  08

    0


Príklad: Lukáš má priemernú dĺžku kroku 6 dm. Koľko krokov urobí, ak prejde 20 km?


Riešenie:

1 krok ...........6 dm

20 km ......... 20 000 dm (musíme počítať s rovnakými jednotkami)


20000 : 6 = 3333; zvyšok 2

 20

  20

   20

    2

 

Ak prejde Lukáš 20 km, spraví približne 3 333 krokov. Použitá literatúra:
vlastné poznámky
Berová, Z. – Bero, P.: Matematika pre 5. ročník ZŠ, Orbis, Bratislava, 2012