1. Delenie desatinných čísel prirodzeným číslom – bezo zvyšku


Desatinné číslo delíme prirodzeným číslom tak, že po vydelení celej časti desatinného čísla napíšeme do podielu desatinnú čiarku a ďalej delíme desatinnú časť ako prirodzené číslo.


15,6 : 3 = ?


15 , 6  : 3 = 5 , 2                sk: 5,2

                                            . 3   

   0 6                                    15,6


      0


15,6 : 3 = 5,2
  1. Delenie desatinných čísel desatinným číslom – bezo zvyškuDesatinné číslo delíme desatinným číslom tak, že v prvom kroku upravíme delenca na prirodzené číslo, vynásobením delenca i deliteľa 10, alebo 100, alebo 1000 alebo iným násobkom 10, podľa počtu desatinných miest. Následne čísla delíme novovzniknutým prirodzeným číslom.


6,72 : 2,1 = ?


6,72 : 2,1 = / . 10

67 , 2  : 21 = 3 , 2                           sk: 3,2

04   2                                               . 2,1 

       0                                                 3 2

                                                        64   

                                                       6,72

 

6,72 : 2,1 = 3,2


Pozn: Skúšku správnosti spravíme s pôvodným deliteľom.


Pozn: Delenie bezo zvyšku znamená, že pri delení je posledným číslom 0. 

Pr. 1. Vydeľ dané čísla a urob skúšku správnosti:


a) 25,2 : 6 = ?                                            b) 33,3 : 9 = ?


25,2 : 6 = 4,2                 4,2                        33,3 : 9 = 3,7                       3,7

  1 2                             . 6                            6 3                                    . 9___

     0                              25,2                           0                                    33,3

 

25,2 : 6 = 4,2                                               33,3 : 9 = 3,7


 

 

c) 6,36 : 1,2 = ?                                           d) 84,75 : 7,5 = ?


6,36 : 1,2 = / . 10                                           84,75 : 7,5 = / . 10

63,6 : 12 = 5,3               5,3                           847,5 : 75 = 11,3                  11,3

  36                             . 1,2                              97                                    . 7,5

    0                             10,6                              22 5                                   565

                                   53                                     0                                   791

                                  6,36                                                                         84,75


6,36 : 1,2 = 5,3                                             84,75 : 7,5 = 11,3


 

 

Pr. 2. Žiak zabehne 1,5 km za 4,5 min. Za koľko zabehne 1 km?


1,5 km .......................4,5 min

1 km ............................x min                     4,5 : 1,5 = / . 10                      1,5

                                                                  45 : 15 = 3                              . 3___

x = 4,5 : 1,5  0  4,5

x = 3 min


Žiak zabehne 1 km z 3 minúty.


 

 

Pr. 3. Dve deti vypijú za deň 3,5 litra tekutín. Koľko vypije jedno dieťa?

 

2 deti ...............3,5 l 

1 dieťa ...............x l                  3,5 : 2 = 1,75                                  1,75

                                                  1 5                                                 . 2___

x = 3,5 : 2                                    10                                               3,50

x = 1,75 l                                       0


Jedno dieťa vypije 1,75 l tekutín.Zopakujte si:
1. Vydeľ desatinné číslo prirodzeným číslom a urob skúšku správnosti:
a) 17,5 : 5 =
b) 37,6 : 8 =
c) 135,3 : 11 =
d) 287,5 : 2,3 =
2. Vydeľ desatinné číslo desatinným číslom a urob skúšku správnosti:
a) 5,75 : 2,3 =
b) 16,92 : 3,6 =
c) 0,696 : 0,12 =
d) 0,21 : 1,05 =

Použitá literatúra:
Vlastné poznámky