Dekontaminačný priestor

Ide o priestor na vykonanie dekontaminácie, t.j. súboru činností na odstraňovanie amoniaku s cieľom znížiť jeho škodlivé účinky na stanovenú bezpečnostnú úroveň.

Na obmedzenie kontaminácie síl a prostriedkov po návrate z kontaminovaného priestoru veliteľ zásahu zriaďuje na hranici medzi bezpečnou oblasťou a ochranným pásmom dekontaminačný priestor tak, aby nedošlo k sekundárnej kontaminácii síl a prostriedkov v bezpečnej oblasti. Spravidla by mal byť zriadený pred nasadením prieskumnej skupiny a je jediným miestom výstupu z oblasti ohrozenia. Pri ohrození života osôb môže byť okamžité zníženie kontaminácie vykonané bez formálneho zriadenia dekontaminačného priestoru, t.j. na jednoduchom dekontaminačnom pracovisku.

Dekontaminačný priestor a pracovnú skupinu, ktorá bude vykonávať dekontamináciu, určí veliteľ zásahu. Pracovnú skupinu – obsluhu tvoria minimálne dvaja hasiči.

V rámci dekontaminácie je potrebné rozdeliť priestor na:

-            miesto na odkladanie kontaminovaných vecných prostriedkov,

-           miesto prvotnej dekontaminácie,

-           miesto na odkladanie prostriedkov na ochranu povrchu tela a dýchacích ciest.

 

 

 

Miesto na odkladanie kontaminovaných vecných prostriedkov

Miesto na odkladanie kontaminovaných vecných prostriedkov musí byť vždy na výstupnej trase z oblasti ohrozenia. Odložené vecné prostriedky môžu byť použité aj viackrát počas zásahu – týmto opatrením sa zníži množstvo kontaminovaných prostriedkov. Posledná nasadená skupina v oblasti ohrozenia sústredí prostriedky na čiastočnú dekontamináciu. Dekontamináciu a bezpečné uloženie použitých prostriedkov zabezpečí skupina určená na dekontamináciu po ukončení dekontaminácie zasahujúcich hasičov.

 

Miesto prvotnej dekontaminácie

Ide o miesto oplachovania, prípadne nanášania dekontaminačného roztoku a následného oplachovania, ktoré by sa malo vykonávať na pevnom povrchu. V prípade, ak voda, ktorá bola použitá na dekontamináciu, nie je zachytávaná, sklon tohto miesta musí byť taký, aby použitá voda nestekala do bezpečnej oblasti, prípadne na miesto odkladania prostriedkov na ochranu povrchu tela a dýchacích ciest.

Obsluha miesta prvotnej dekontaminácie musí byť vybavená prostriedkami na ochranu tela a dýchacích ciest rovnakého stupňa ochrany, alebo o jeden stupeň nižšie, ako majú zasahujúci hasiči.

Miestom prvotnej dekontaminácie sú spravidla jedna alebo dve záchytné vane s roštmi. Ak to situácia vyžaduje, najprv sa vykonáva očista od hrubých nečistôt (napríklad podrážky obuvi) a následne sa vykonáva dekontaminácia, spravidla nadmerným množstvom vody alebo nanesením dekontaminačného činidla, ktoré sa nechá pôsobiť určitý čas a následne sa opláchne vodou.

Dekontaminácia sa vykonáva vždy zhora dolu, pričom je potrebné venovať zvýšenú pozornosť najmä:

-           rukaviciam,

-           podrážkam obuvi,

-           zorníkom ochranného odevu,

-           pri pretlakových odevoch priestoru pretlakových ventilov,

-           všetkým švom na odeve,

-           všetkým záhybom,

-           podpazušiu,

-           rozkroku,

-           pri pretlakových ochranných odevoch spodnej časti vaku, pod ktorým je autonómny dýchací prístroj.

Najvyššia kontaminácia sa predpokladá na prvých štyroch miestach.

 

Miesto na odkladanie prostriedkov na ochranu povrchu tela a dýchacích ciest

Ide o miesto vybavené spravidla fóliou, na ktorom dekontaminovaný hasič odkladá pomocou obsluhy ochranný protichemický odev, pričom sa ho dotýka iba z vnútornej strany. Vyzlečený odev vrátane vnútorných rukavíc sa odkladá do vzduchotesných nádob, prípadne polyetylénových vriec na úplnú dekontamináciu. Následne sa odkladá autonómny dýchací prístroj.

Obsluha musí byť vybavená vhodným ochranným odevom vrátane autonómneho dýchacieho prístroja a pracuje z náveternej strany k dekontaminovanému hasičovi. Po ukončení činnosti odkladá ochranný odev, prípadne autonómny dýchací prístroj do vzduchotesných nádob alebo polyetylénových vriec.

Po vykonaní dekontaminácie osôb nasleduje dekontaminácia vecných prostriedkov, ktoré boli používané počas zásahu, a to zásadne z náveternej strany.

Ako dekontaminačné činidlo na dekontamináciu kontaminantu – amoniaku, ako anorganickej látky sa odporúča 6% zriedený roztok kyseliny octovej (kuchynský ocot).