Dekontaminácia terénu, budov a materiálu

Dekontaminácia terénu, budov a materiálu sa plánuje v oblasti ohrozenia v závislosti od druhu a charakteru nebezpečných látok a zabezpečuje sa podľa významu dopravných komunikácií a podľa významu budov, ktoré majú vplyv na život obyvateľstva územného celku .

Je potrebné zabezpečiť odstránenie vody použitej na sprchovanie oblaku amoniaku a ekologicky s ňou naložiť, ohradiť a odčerpať, pokiaľ je látka zmiešaná s vodou. Zvyšky pokryť savým materiálom, napr. suchou zeminou, pieskom, mletým vápencom a v uzatvorenej nádobe odviesť na bezpečné miesto na likvidáciu. Pri úniku amoniaku do kanalizácie alebo odpadových vôd vzniká leptavá zmes. Je potrebné utesniť podzemné zdroje.

Dekontaminácia terénu, budov a materiálu (náradia, strojov a pod.), ktoré boli  kontaminované amoniakom, sa uskutočňuje 3 - 5 %  roztokmi minerálnych alebo organických kyselín. Najvhodnejšia je kyselina octová. Minerálne kyseliny, najmä kyselina chlorovodíková, vytvárajú pri reakcii s amoniakom hustú hmlu, ktorá môže dekontamináciu sťažovať

Výsledkom analýzy a posúdenia nebezpečenstva pri úniku amoniaku v konkrétnej výrobnej prevádzke uvedenej v kapitole 3, ktorá vychádza z charakteristických vlastností amoniaku uvedených v podkapitole 1.1, jeho vplyvu na človeka pozri 1.3 a na životné prostredie pozri 1.4 je vyhodnotenie a stanovenie protipožiarnych opatrení, ako aj určenie postupov činností vykonávaných zasahujúcimi hasičmi, ktoré platia vo všeobecnosti pri likvidácii mimoriadnej udalosti spojenej s únikom amoniaku a pri eliminácii uniknutého amoniaku do životného prostredia. Protipožiarne opatrenia uvedené v nasledujúcej podkapitole 4.1 sú stanovené na základe všeobecných metodických postupov uvedených v študijnej pomôcke Prezídia HaZZ [1] a nadväzujú na základné opatrenia, ktoré sú vykonávané záchrannými jednotkami objektu Pivovaru STEIGER, a.s. Vyhne [5].

 


   Protipožiarne opatrenia pri eliminácii uniknutého amoniaku do životného prostredia

Likvidácia úniku amoniaku predstavuje spravidla komplikovaný zásah, čo je podmienené najmä nasledovnými faktormi:

    mimoriadna udalosť s výskytom amoniaku môže vzniknúť v rôznych podmienkach, ktoré môžu výrazne ovplyvniť jej priebeh,

    počet mimoriadnych udalostí s prítomnosťou amoniaku je relatívne nízky v porovnaní s počtom požiarov alebo dopravných nehôd, preto velitelia zásahu nemajú s ich likvidáciou dostatočné skúsenosti.