Datovanie najdôležitejších udalostí slovenských dejín

Prehľad významných udalostí odohrávajúcich sa na území dnešného Slovenska a ich chronologické zaradenie do spoločnej časovej osi.

20 – 50  Vanniovo kráľovstvo, prvý štátny útvar na území Slovenska

178 – 179              výprava Marca Aurelia, nápis na Trenčianskej skale

623 – 658              Samova ríša

833 – 906              Veľká Morava

863         príchod Cyrila a Metoda

1000      Štefan I. prvým kráľom Uhorska

1222      zlatá bula Ondreja II. (výsady a privilégia uhorskej šľachty)

1308 – 1387        Anjouovci na uhorskom tróne

1526      bitka pri Moháči (Turci porazili uhorské vojská Ľudovíta II. Jagelovského)

1526 – 1918        Habsburgovci na uhorskom tróne

1604 – 1711        protihabsburgské povstania (1604 Bočkaj, 1619 Bethlen, 1644 J. Rákoczi, 1671 Vesselényho sprisahanie, 1678 Tököly, 1708 F. Rákoczi, 1711 mier v Szatumári)

1713      pragmatická sankcia (nariadenie Karola VI., ktoré umožňovala nastúpiť na trón aj ženám), 1740 – 1780      vláda Márie Terézie

1777      Ratio educationis

1781      tolerančný patent (Jozef II., zrovnoprávnenie protestantov s katolíkmi)

1785      zrušenie nevoľníctva

1836      výstup na Devín

1843      kodifikácia slovenčiny

10. máj 1848      Žiadosti slovenského národa

september 1948                Slovenská národná rada vo Viedni

1849      oktrojovaná ústava – František Jozef I. (nastoľovala centralizmus, ale aj zásadu jazykovej a národnej rovnoprávnosti)

6. – 7. jún 1861 Memorandum národa slovenského

1863 – 1875        Matica slovenská

1874      zatvorenie gymnázií v Revúcej, Martine a Kláštore pod Znievom

1907      vysviacka v Černovej

1907      Apponyiho školské zákony 

1915      Clevelandská dohoda (dohoda o vytvorení spoločného štátu Čechov a Slovákov)

1918      Pittsburghská dohoda (určitý ústup od požiadaviek zo slovenskej strany)

 1918     Washingtonská deklarácia (vyhlásenie ČSR exilovou vládou)

28. október 1918              vznik ČSR

1920      Trianon (odstúpenie maďarského územia v prospech ČSR)

1938      Mníchovská dohoda (odstúpenie českého územia v prospech Nemecka)

14. marec 1939 Slovenský štát

29. august 1944 – 27. október 1944         Slovenské národné povstanie

1948      víťazný február

1968      Pražská jar

21. august 1968                  vpád vojsk Varšavskej zmluvy

1968 – 1989        obdobie normalizácie

25. marec 1988                  sviečková manifestácia (pokojné vystúpenie proti komunistickému režimu)

17. november 1989         začiatok Nežnej revolúcie

1. september 1992          prijatie Ústavy SR

1. január 1993   vznik Slovenskej republiky

29. marec 2004                  vstup do NATO

1. máj 2004         vstup do Európskej únie

1. január 2009   prijatie eura