Vypracovala: PaedDr. Jana Hanesová

 

 

Préteritum je jednoduchý minulý čas. Je to zvyčajná forma rozprávania súvislých príbehov z minulosti. Možno ním vyjadriť aj súčasnosť dvoch dejov v minulosti.

Prekladáme ho do slovenčiny podľa kontextu minulým časom nedokonavého i dokonavého slovesa.

 

Préteritum pravidelných slovies má:

 

- nezmenený koreň (bez ablautu),

- príponu – (e)te - ,

- osobné koncovky: -, -st, -, -n, -t, -n,

 

napr.

sagen warten

povedať čakať

 

ich sag – te wart - ete

du sag – test wart - etest

er, sie, es sag – te wart - ete

 

wir sag - ten wart – eten

ihr sag – tet wart – etet

sie sag - ten wart – eten

 

 

Spôsobové slovesá a sloveso wissen tvoria préteritum tiež príponou – te, strácajú však prehlásku ( ak ju v infinitíve majú), dürfen – ich durfte, können – ich konnte, müssen – ich musste, sollen – ich sollte, wollen – ich wollte, slovesá mögen a wissen majú ďalšie zvláštnosti: mögen – ich mochte, wissen – ich wusste,

 

Slovesá typu nennen majú znaky slabých slovies i silných slovies, v slovesách bringen a denken sa navyše mení aj koreňová spoluhláska

 

 

ich nannte brachte dachte

du nanntest brachtest dachtest

er, sie, es nannte brachte dachte

 

wir nannten brachten dachten

ihr nanntet brachtet dachtet

sie nannten brachten dachten

 

 

Préteritum silných slovies:

 

- má zmenu koreňovej samohlásky ( ablaut )

- je bez prípony

- 1. a 3. osoba jednotného čísla sú bez osobných koncoviek

 

ich schrieb gab trug

du schriebst gabst trugst

er sie es schrieb gab trug

 

wir schreiben gaben trugen

ihr schreibt gabt trugt

sie schrieben gaben trugen

 

Pomocné slovesá sein, haben, werden tvoria préteritum takto:

 

ich war hatte wurde

du war – st hatte - st wurde – st

er sie es war hatte wurde

 

wir waren hatten wurden

ihr wart hattet wurdet

sie waren hatten wurden

Slovesá leiden ( trpieť), schneiden ( krájať) a ziehen ( ťahať) majú navyše aj zmenu koreňovej samohlásky: lieden – litt, schneiden – schnitt, ziehen – zog,

 

Presné tvary préterita a prefekta nepravidelných slovies je možné nájsť vo väčšine učebníc a gramatických príručiek v špeciálnych súhrnných tabuľkách.

 

O odlučiteľných predponách platí pravidlo ako v prítomníku: v hlavnej vete stoja na konci:

Ich machte das Fenster auf. Otvoril som okno.

 

Pri precvičovaní préterita si treba dať dobrý pozor na tretiu osobu jednotného čísla, ktorá na rozdiel od prítomného času nemá koncovku – t.

 

Kontrólne otázky :

 

  1. Čo je préteritum a kedy ho používame?
  2. Ako tvoríme préteritum od pravidelných slovies?
  3. Ktoré osobné koncovky majú slovesá v préterite?
  4. Ako vytvoríme préteritum od modálných slovies?
  5. Ako sa tvorí préteritum pri nepravidelných slovesách?

 

 

 

Použitá literatúra:

Themen neu

Nemčina 3

E. Marko : Príručná gramatika nemčiny