Vypracovala: PaedDr. Jana Hanesová

 

 

Nemčina rozoznáva podobne ako slovenčina dvojaký slovesný rod: činný a trpný. Trpný rod vyjadruje skutočnosť, že podmet nie je pôvodcom deja, ale naopak je dejom zasiahnutý. Slovenčina má opisný a zvratný trpný rod. Nemčina nepozná zvratné pasívum iba opisné. Rozoznáva však tzv. priebehový a stavový trpný rod.

Pasívne konštrukcie nie sú iba obmenou činných konštrukcií. Používajú sa tam, kde ťažisko záujmu nespočíva na pôvodcovi deja, ale na samom deji alebo na predmete deja.

Tvorenie trpného rodu:

 

1. Priebehový trpný rod (Das Vorgangspassiv)

V akom čase je pomocné sloveso weden, v takom tvare je i trpný rod alebo naopak aký tvar trpného rodu chceme vytvoriť, do takého tvaru dáme sloveso werden.

 

Trpný rod v prítomnom čase sa tvorí tvarom pomocného slovesa werden v prítomnom čase a minulým príčastím plnovýznamového slovesa.

Napr. - Das Fleisch wird gebraten. (Mäso sa pečie)

 

Trpný rod préterita sa skladá z pomocného slovesa werden v préterite a príčastia minulého plnovýznamového slovesa.

Napr. - Die Häuser wurden renoviert. (Domy boli renevované.)

 

Trpný rod perfekta tvoríme pomocou slovesa sein v prítomnom čase, minulého príčastia plnovýznamového slovesa a tvaru worden.

Napr. - Ich bin eingeladen worden. (Bol som pozvaný.)

 

Trpný rod pluskvamperfekta tvoríme pomocou slovesa sein v préterite, minulého príčastia plnovýznamového slovesa a tvaru worden.

Napr. - Ich war informiert worden. (Bol som informovaný.)

 

Trpný rod budúceho času sa skladá z pomocného slovesa werden v prítomnom čase, z minulého príčastia plnovýznamového slovesa a tvaru werden.

Napr. - Die Häuser werden gebaut werden. (Tie domy sa budú stavať.)

 

2. Stavový trpný rod ( Das Zustandspassiv)

Stavový trpný rod je väzba podobná priebehovému trpnému rodu. Stavový trpný rod však vyjadruje stav, výsledok už dokončeného deja, kým priebehový trpný rod priebeh deja.

V slovenčine sa tieto rozdiely vyjadrujú rozličným vidom slovesa.

Napr.

Priebehový trpný rod: Der Plan wird erfült. (Plán sa plní)

Stavový trpný rod: Der Plan ist erfült. (Plán je splnený.)

 

Stavový trpný rod sa používa spravidla iba v prítomníku, préterite a I. budúcom čase.

 

Kontrolne otázky:

1. Čo vyjadruje trpný rod?

2. Aký druhy trpného rodu rozoznávame v nemčine?

3. Ako tvoríme tvary priebehového trpného rodu ?

4. Čo je to stavové pasívum?

5. Ako ho používame?

 

Použitá literatúra:

Themen neu 3

Zmaturuj z nemeckého jazyka

Príručná gramatika nemčiny