Vypracovala: Ing. Anna Mattová 

Daňovníci sú povinní podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb do 3 kalendárnych mesiacovod skončenia zdaňovacieho obdobia. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok, štátny sviatok), posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. 


Daňové priznanie podávajú daňovníci miestne príslušnému daňovému úradu, ktorá sa riadi sídlom právnickej osoby, miestom umiestnenia organizačnej zložky daňového subjektu, inak miestom v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti. Ak ani takto nemožno určiť miestnu príslušnosť je príslušný Daňový úrad Bratislava.


Daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, Národná banka Slovenska a Fond národného majetku SRnemusia podať daňové priznanie , ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Občianske združenia /s právnou subjektivitou/ ako právnické osoby nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy oslobodené od dane. Ak dosiahli aj iné príjmy, majú povinnosť podať daňové priznanie.

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie nemusia podať daňové priznanie, ak majú okrem príjmov z ktorých sa daň vyberá zrážkou len príjmy oslobodené od dane. Ak dosiahli aj iné príjmy majú povinnosť podať daňové priznanie.

Daňové priznanie je povinný podať daňovník aj v prípade, ho na podanie daňového priznania vyzve Daňový úrad.


Daňové priznanie je možné doručiť daňovému úradu:

  • osobne,

  • poštou, alebo

  • elektronickými prostriedkami, ak má daňový subjekt zaručený elektronický podpis alebo podpísanú dohodu o elektronickom doručovaní.


Právnické osoby – podnikatelia k daňovému priznaniu prikladajú zostavenú účtovnú závierku nasledovne:

  • Súvaha,

  • Výkaz ziskov a strát

  • PoznámkyDaňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení za účelom podnikania účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva . V prípade, ak im vznikne povinnosť podať daňové priznanie, jeho prílohou sú účtovné výkazy:

  • Výkaz o príjmoch a výdavkoch,

  • Výkaz o majetku a záväzkoch.


Peňažné sumy v daňovom priznaní sa uvádzajú v eurách s presnosťou na eurocenty, so zaokrúhlením smerom nadol.

Daňovník daň na úhradu uvedenú v daňovom priznaní zaplatí miestne príslušnému daňovému úradu v lehote do konca 3 mesiaca nasledujúcom po zdaniteľnom období /do 31. marca/.


Daň možno zaplatiť:

  • Bezhotovostným prevodomz účtu vedeného v banke na príslušný účet daňového úradu,

  • V hotovosti poštovým poukazom na príslušný účet daňového úradu.


Daň sa nevyrúbia neplatí ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 16,60 eur

Daň sa neplatí, ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32 eura.

Daňový preplatok sa vráti, ak je väčší ako 3 eurá.


 

Opravné daňové priznanie

Pred uplynutím lehoty na daňové priznanie môže daňovník podať opravné daňové priznanie, v ktorom vyznačí, že ide o opravné daňové priznanie.


MATTOVA

Ukážka tlačiva – Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

 

 

 

Použitá literatúra

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 7. 2013

Majcherová, B.: Daňová sústava pre obchodné akadémie, SPN, druhé prepracované vydanie 2012, ISBN 978-80-01881-9