Vypracovala: Ing. Anna Mattová


 


Daň z nehnuteľností patrí medzi priame majetkové dane a je príjmom rozpočtov obcí – dedín a miest. Je jednou z ôsmich daní, ktoré spravuje a vyberá mesto alebo obec. Túto daň môže mesto alebo obec zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenia alebo zníženia dane. Ak sa obec alebo mesto rozhodne pre zmeny v dani z nehnuteľností, môže ich vykonať len s účinnosťou k 1. januáru daného zdaňovacieho obdobia. Upravuje ju zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.


Daň z nehnuteľností tvorí súbor troch daní:

 • daň z pozemkov,

 • daň zo stavieb a

 • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.Správcom dane z nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce je konkrétna obec zastúpená obecným /mestským/ úradom.

Vo všeobecnosti platí, že daňovníkom danez nehnuteľností (dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov) je jej vlastník, správca, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Daňovníkom je teda fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vlastní, spravuje, má v prenájme alebo užíva nehnuteľnosť.

Zdaňovacie obdobie pre všetky druhy daní z nehnuteľností je kalendárny rok. Daň z nehnuteľností sa platí na toto zdaňovacie obdobie dopredu, respektíve počas jeho priebehu.


 

Daň z pozemkov

Subjekt dane z pozemkov

Daňovníkom dane z pozemkov môže byť fyzická alebo právnická osoba - vlastník pozemku, správca takého pozemku, ktorý je vo vlastníctve štátu, vyššieho územného celku alebo obce zapísaný v katastri nehnuteľností, nájomca pozemku za podmienky, že nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností, nájomca pozemkov, ktoré spravuje Slovenský pozemkový fond, skutočný užívateľ pozemku, ak nemožno určiť daňovníka.

Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňovníkom môže byť: jeden z nich, ak sa tak všetci spoluvlastníci dohodnú, pričom ostatní spoluvlastníci ručia za daň do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu, alebo každý spoluvlastník, ak sa nedohodnú, a to podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.


Predmet dane z pozemkov

Predmetom dane sú pozemky na území Slovenskej republiky v nasledujúcom členení:

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,

 • trvalé trávne porasty /lúky, pasienky/,

 • záhrady,

 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,

 • rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,

 • zastavané plochy a nádvoria

 • stavebné pozemky

 • ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.


 

Predmetom dane nie sú

 • časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb a bytov,

 • pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie /s výnimkou verejných účelových komunikácií/ a železničné dráhy,

 • pozemky, alebo ich časti zastavané takými stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb – napríklad stavby s bytmi, priehrady, vodovody, kanalizácie a podobne.


 

Pozemky oslobodené od dane

 • pozemky vo vlastníctve obce,

 • pozemky vo vlastníctve obce právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, napríklad školy,

 • pozemky, na ktorých sú cintoríny,

 • pozemky verejne prístupných parkov, športovísk a ostatných priestorov,

 • pozemky národných parkov, prírodných rezervácií,

 • pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi alebo občania starší ako 62 rokov a tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, obce môžu vekovú hranicu zdvihnúť,


 

Základ dane z pozemkov

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov, ktorá sa v zmysle zákona o miestnych daniach určí:


Základ dane = hodnota pôdy pozemku za 1 m2 x  výmera pozemku v m2


Základ dane sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol.

 

 

Sadzba dane z pozemkov

Základná ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25%. Obec môže túto sadzbu dane znížiť alebo zvýšiť a to vždy s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Zákon o miestnych daniach neurčuje hranicu na maximálne zníženie sadzby. Zákon umožňuje zvýšiť sadzbu dane najviac 5-násobne a pri pozemkoch spojených so stavbou jadrového zariadenia najviac 100-násobne.


 

Výpočet dane

Daň = sadzba dane určená obcou x základ dane v eurách


Daň sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol. 

Daň zo stavieb

Subjekt dane zo stavieb

Daňovníkom dane zo stavieb je fyzická alebo právnická osoba, ktorá môže byť vlastníkom stavby, správcom stavby, ak ide o stavbu, ktorá je vo vlastníctve štátu, vyššieho územného celku alebo obce, nájomca stavby, ktorú spravuje Slovenský pozemkový fond, skutočný užívateľ stavby, ak sa daňovník nedá určiť.


 

Predmet dane zo stavieb

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží a sú spojené so zemou pevným základom.


Patria tu:

 • stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu /rodinné domy a garáže, komory, udiarne a  podobne/,

 • stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo vrátane administratívnych budov,

 • rekreačné a záhradkárske chaty a domčeky určené na individuálnu rekreáciu,

 • priemyselné stavby vrátane administratívnych budov,

 • ostatné stavby využívané na podnikanie a na inú samostatne zárobkovú činnosť – hotely, reštaurácie/,

 • ostatné stavby


 

Predmetom dane zo stavieb nie sú:

 • stavby s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov – bytové domy,

 • priehrady, vodovody, kanalizácie


 

Stavby od dane oslobodené:

 • stavby vo vlastníctve obce,

 • stavby vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie,

 • stavby slúžiace školám, používané na účely sociálnej pomoci, múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná a podobne,

 • stavby vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi alebo občanov starších ako 62 rokov, či občanov zdravotne postihnutých,


 

Základ dane zo stavieb

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2 pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.


 

Sadzba dane zo stavieb

Základná ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 eur za každý aj začatý m2 Obec môže základnú sadzbu znížiť alebo zvýšiť a to vždy s účinnosťou od 1.,januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Obec však musí dodržať zákonom určenú hornú hranicu sadzby a to 40-násobok najnižšej sadzby dane určenej obcou pri stavbách. Obec môže určiť pri viacpodlažných stavbách príplatok za každé podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia. Výška príplatku nesmie podľa zákona prekročiť 0,33 eur. Príplatok sa môže týkať sadzby sane alebo už vypočítanej dane, alebo 1m2 základu dane.


 

Výpočet dane

Daň = sadzba dane určená obcou x základ dane v m2


Daň sa zaokrúhľuje na celé eurocenty smerom nadol.Daň z bytov a nebytových priestorov

Subjekt dane z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

Daňovníkom dane je fyzická alebo právnická osoba, ktorá môže byť vlastník bytu a nebytového priestoru, správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, vyššieho územného celku alebo obce, spoluvlastník bytu alebo nebytového priestoru.Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, zastupuje ich jeden z nich a ostatní za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.Predmet dane z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

Predmetom dane sú byty a nebytové priestory v tom bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby.

 

Predmetom dane nie sú byty a nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v takom bytovom dome, v ktorom ani jeden byt či nebytový priestor nie je vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby. V takom prípade je bytový dom predmetom dane zo stavieb.Základ dane z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

Základom dane je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru vyjadrená v m2.


 

Sadza dane z bytov a z nebytových priestorov bytovom dome

Základná ročná sadzba z bytov a z nebytových priestorov je vo výške 0,033 eura za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru.

Maximálna ročná sadzba dane z bytov za byt nesmie presiahnuť 40-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytu za byt určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení.

Maximálna ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytu za nebytový priestor určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení


 

Výpočet dane

Výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2 x  ročná sadzba dane

Daň sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol.Spoločné ustanovenia sú rovnaké ustanovenia pre všetky dane z nehnuteľností.


 

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1.januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovaco období, v ktorom sa osoba /vlastník, správca, nájomca, užívateľ nehnuteľností/ stala daňovníkom dane z nehnuteľností.


 

Zánik daňove j povinnosti

Daňovníkovi, ktorému zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie počas zdaňovacieho obdobia, zaniká daňová povinnosť 31. decembra príslušného zdaňovacieho obdobia.


 

Podávanie daňových priznaní

Daňovník je povinný podať daňové priznanie daniam z nehnuteľností do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. V ďalších obdobiach podáva daňové priznanie len vtedy, ak nastali zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie dane.


Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňové priznanie podá:

 1. len jeden z nich – ak sa dohodnú, pričom túto skutočnosť musia správcovi dane písomne oznámiť v lehote na podanie daňového priznania, alebo,

 2. každý daňovník – ak sa nedohodnú.


 

Splnenie si oznamovacej povinnosti

Fyzická alebo právnická osoba je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností. Lehota podania oznámenia je do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.


 

Vyrubenie dane z nehnuteľností

Správca dane – obec – je povinný každoročne vyrubiť daň z nehnuteľností podľa stavu k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Vyrubiť daň v tomto prípade znamená doručiť daňovníkovi písomné rozhodnutie o výške určenej dane. Celková suma vyrubenej dane sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor. Správca dane vyrubí daň tomu daňovníkovi, ktorý podal daňové priznanie.Platenie dane z nehnuteľností

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platného výmeru. Obec môže podľa miestnych podmienok určiť platenie dane v splátkach.


 

 

Použitá literatúra

Majcherová, B.: Daňová sústava pre obchodné akadémie, SPN, druhé prepracované vydanie 2012, ISBN 978-80-01881-9

zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o  miestnych daniach“) v aktuálnom znení zákona č.460/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. 12. 2012.