Vypracoval: Ing. Juraj Palásthy


 

 

Cyklus = kruh a môže mať množstvo významov. Jedným z odborov, kde sa tento výraz veľmi často používa a má svoj osobitný význam je informatika a programovanie. Môže to byť:

 

 • Riadiaca štruktúra počítačového programu

 • Takt procesoru - elementárna časť pracovného cyklu v mikroprocesore

 • Nekonečný cyklus – priebeh počítačového programu, ktorý sa sústavne vracia na to isté miesto a nikdy nekončí. Vzniká chybou programátora (zlé vyhodnotenie podmienky a pod.).


Cyklus je časť programu, ktorá sa používa pri programovaní veľmi často. Môžeme povedať, že celé spracovanie ekonomických informácií je založené na využívaní cyklov. Ak si uvedomíme, že ekonomický softvér je spracovávaný pre rovnorodé dáta, potom celé ich spracovanie tvoria vlastne cykly.


Cyklus je časť programu, ktorá vykonáva nad množinou údajov stále rovnakú aritmeticko – logickú operáciu. Cyklus slúži napríklad na postupné načítavanie údajov z databázy. Po načítaní sa vyhodnotí hodnota kľúčového údaja a na základe výsledku sa vykoná určitý cyklus. Po vykonaní cyklu sa môže program vrátiť tam odkiaľ na cyklus odskočil, alebo bude pokračovať inou sekvenciou príkazov.


V cykle môže byť veľké množstvo výpočtov, ktoré sa vykonávajú so vstupnými údajmi. Podmienka v programe a cyklus majú veľmi veľa spoločného. V podmienke testujeme exaktnú hodnotu údaja a v cykle sa na základe hodnoty údaja vykonávajú konkrétne výpočty.


Okrem výpočtov v programe používame cykly aj na doplnkové činnosti programu. Napríklad pri tlačení výstupnej zostavy využívame cyklus na samotnú tlač hlavičky, bežných a súčtových riadkov. V programe musí byť počítadlo riadkov, ktoré zabezpečuje po dosiahnutí určitej hodnoty tlač hlavičky na novú stranu a tak sa program automaticky stará o dobrú čitateľnosť výstupných zostáv. Tu platí, že pri každej tlači hlavičky dôjde k nastaveniu novej čistej strany, vynulovaniu počítadla riadkov a cyklus sa môže opakovať.


 

Pre cyklus je charakteristické najmä to, že:

 

 1. spúšťame program

 2. načítanie údajov

 3. vyhodnotíme podmienku

 4. ak je nevyhovujúca = false – program odskočí do tej časti, kde sa budú spracovávať tie údaje, ktoré nespĺňajú podmienku

 5. ak podmienka vyhovuje = true – program vykoná telo cyklu – spracuje údaje

 6. ideme do bodu 2 - načítať nový údaj a cyklus pokračuje až do momentu, keď sa spracuje posledný údaj.

 7. koniec programu


Podmienky a cykly sú v programovaní jedny z najviac používaných technológií. Vzhľadom na rôznorodosť údajov sú aj podmienky rôznorodé. Výsledky ich vyhodnocovania nás odkazujú do rôznych cyklov, ktoré sa potom vykonávajú na základe vyhodnotenia pravdivej hodnoty výrazu. Treba však s cyklami narábať veľmi opatrne. Najdôležitejšie pri písaní programu a používaní cyklov je zabezpečiť správny návrat programu do takej časti, ktorá logicky nasleduje po spracovaní cyklu. Toto je dôležité preto, aby sme v programe nevytvorili nekonečnú slučku a aby sme predišli zacykleniu programu.


Občas sa stáva v programovaní aj taká situácia, že programátor musí z vykonávaného cyklu odskočiť do iného cyklu a vykonať ho. Tu je však potrebné zabezpečiť bezchybný návrat do pôvodného cyklu. Logicky sa to dá vysvetliť na príklade tak, že prebieha výpočet a tlač údajov. Zrazu počítadlo riadkov dosiahne maximálnu hodnotu. Aby nedošlo ku tlačí bez hlavičky, treba v programe zabezpečiť odskok z cyklu, vytlačiť hlavičku, vynulovať počítadlo a vrátiť sa do cyklu. Ďalej môžeme plynule pokračovať v spracovaní údajov. Ak sa počítadlo riadkov opäť naplní, treba daný cyklus vykonať opäť.


Na používanie podmienok a cyklov neexistujú žiadne pravidlá a zákonitosti. Snáď len jedno, netreba to s ich použitím v jednom programe preháňať. Používanie príkazov cyklu a logických podmienok je len na programátorovi a jeho spôsobe programovania. Z toho vyplýva, že môže nastať aj taká situácia, keď sa v programe nepoužije ani podmienka, ani cyklus, ale to je veľmi zriedkavý jav. Preto, že väčšina programov sa používa na hromadné spracovanie údajov, poprípade na komplikované výpočty, pre ktoré je charakteristické veľké množstvo podmienok.


 

 

Otázky:

 

 1. Vysvetlite význam pojmu cyklus?

 2. Čo predchádza cyklu?

 3. Na čo sa v programovaní používajú cykly?

 4. Čo sa vykonáva v cykle?

 5. Čo urobí program, ak mu nevyhovuje podmienka pre vykonanie cyklu?

 6. Čo sa hodnotí v podmienkach?

 7. Ako musí byť postavená podmienka v programe?

 8. Je počet cyklov v programe obmedzený?

 9. Koľko krát program vykoná naprogramované cykly?

 10. Dá sa programovať bez použitia cyklov?