Vypracovala: PaedDr. Ivana Dulová

 

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS

Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená

 

 

Z formy podstatného mena v angličtine len veľmi ťažko určíme, či je podstatné meno počítateľné alebo nepočítateľné. Rozdiel sa prejavuje až pri použití členov, množného čísla, v zmene významu, atď.

 

COUNTABLE NOUNS (počítateľné podstatné mená)

- sú tie, ktoré vieme počítať. Tieto podstatné mená majú tak jednotné číslo ako aj množné. Označujú:

 

konkrétne bytosti alebo veci, ktoré sa dajú použiť s číslovkou
a girl - two
girls
a chair - ten chairs

a dog - three dogs

a banana - four bananas

 

abstraktné pojmy najrozmanitejšieho druhu, ktoré je možné počítať

a mistake - ten mistakes
a day - two days

an idea - four ideas

kolektívne podstatné mená
classes
orchestras
trousers

 

niektoré vlastné podstatné mená

Greeks

 

Počítateľné podstatné mená môžeme bližšie určiť neurčitým členom a, an a výrazmi množstvaone, two, . . . somy, any, few, a few. V zvolacích vetách sa objavuje: What an idea!

 

There is a car park in front of my house.

I have many friends.

Give me some apples, please!

What an idea!

 

UNCOUNTABLE NOUNS (nepočítateľné podstatné mená)

- sú tie, ktoré sa nedajú počítať. Vyskytujú sa iba v jednotnom čísle, to znamená, že nemajú množné číslo. Označujú:

beztvaré látky (látkové podstatné mená – material nouns)

water, bread, butter, sugar, tea, coffee, wood, oil, blood, snow, iron, cooper, ice, . .

abstraktné pojmy

knowledge, maturity, freedom, love, intelligence, safety, experience, . . .

 

Nepočítateľné podstatné mená sa nikdy nepoužívajú s neurčitým členom. Často sa používajú s prívlastkami some, much, little, a little, plenty of, . .. V zvolacích vetách ich predchádza „What“.

 

Niektoré podstatné mená môžu byť v jednom prípade použité ako počítateľné, v inom prípade ako nepočítateľné. Dôležitý je kontext, napr.:

 

UNCOUNTABLE SENSE COUNTABLE SENSE

Life is precious. A cat has seven lives.

He likes pizza. How many pizzas did you order?

We use only recycled paper in our office. Where are those important papers?

I like chocolate very much. There are several chocolates in the

box.

Na vyjadrenie množstva nepočítateľných podstatných mien sa často používajú slová vyjadrujúce obal, časť celku alebo merateľnú jednotku, nasledované OF, napr.: tin, cup, bar, box, packet, slice. Tieto je možné dať do množného čísla.

 

chocolate - a bar of chocolate

water - two glasses of water

bread - a slice of bread

Coke - a tin of Coke

juice - a box of juice

 

 

ZOPAKUJME SI!

1. Čo sú počítateľné podstatné mená a čo označujú?
2. Čo sú nepočítateľné podstatné mená a čo označujú?

3. Pomocou čoho vyjadríme množstvo nepočítateľných podstatných mien? (uveď príklad)

 

 

Použitá literatúra:

Tom Hutchinson: Project 2, Student´s book, Workbook

http://owl.english.purdue.edu/handouts/esl/eslcount2.html

http://www.englishclub.com/grammar/nouns-un-countable_1.htm

http://skola.amoskadan.cz/s_aj/ajhtm/ag/ag02c00.htm