CONCORDANCE DES TEMPS (Súslednosť časov)


Ak je hlavná veta v minulom čase, tak súčasnost' vo vedl'ajšej vete vyjadruje im-parfait:

Bruno m'a dit qu'il apprenait le français. (B. mi povedal, že sa učí po francúzsky.),

 

predčasnost' vzhl'adom na dej hlavnej vety je vyjadrená plus-que-parfait:

Bruno m'a dit qu'il avait appris le français. (B. mi povedal, že sa učil/naučil po francúzsky.),

 

následnost' vyjadruje conditionnel présent:

Bruno m'a dit qu'il apprendrait le français. (B. mi povedal, že sa bude učiť po francúzsky.).

 

Následny dej, ktorý sa má skončit' pred iným následnym dejom, sa vyjadruje tvarom conditionnel passé:

Bruno m'a dit qu'il apprendrait l'anglais quand il aurait appris le français. (B. mi povedal, že sa bude učiť po anglicky, keď sa naučí po francúzsky.)

 

Ak je dej hlavnej vety v prítomnom alebo budúcom čase, používajú sa vo francúzštine časy ako v slovenčine.


 

Súslednost' časov v subjunktíve sa vyjadruje obdobne ako v indikatíve, pričom présent du subjonctif sa používa na vyjadrenie súčasnosti a následnosti, passé du subjonctif zase predčasnosti.

 

Je souhaite qu'il vienne. (súčasnost'/následnost' - Želám si, aby prišiel.),

Je regrette qu'il soit parti. (Ľutujem, že odišiel.),

Je sou¬haitais qu'il vienne. (Želal som si, aby prišiel.),

J'ai douté qu'il soit venu. (Pochyboval som, že by prišiel.)

 

 

 

LE DISCOURS INDIRECT (Nepriama reč)

 

Je správou o výpovedi iného hovoriaceho a preto nastáva zmena pri transformácii priamej reči do nepriamej, ktorá sa týka: gramatickej osoby, slovesných tvarov, prísloviek času a otázky. Pri použití slovesných tvarov platí pravidlo o časovej súslednosti.

 

Il a dit: "J'habite à Paris".  (Povedal: "Bývam v Pariži.").

Il a dit qu'il habitait à Paris. (Povedal, že býva v Paríži.).


Il a dit: "J'ai habité à Paris". (Povedal: "Býval som v Paríži.").

Il a dit qu'il avait habité à Paris. (Povedal, že býval v Paríži.).


Il a dit: "J'habiterai à Paris". (Povedal: "Budem bývať v Paríži.").

Il a dit qu'il habiterait à Paris. (Povedal, že bude bývat' v Paríži.).

 

Pri otázke platí:

Est-ce que tu es d'accord ? (Súhlasíš?)

Il demande si tu es d'accord ? (Pýta sa, či súhlasíš.)


Qu'est-ce que tu fais? (Čo robíš?)

II demande ce que tu fais. (Pýta sa, že čo robíš?)

Qu est-ce qui se passe? (Čo sa deje?)

Il demande ce qui se passe. (Pýta sa, že čo sa deje.)


Pri rozkaze:

Ferme la porte! (Zavri dvere!)

Il lui dit de fermer la porte. (Povedal mu, aby zavrel dvere.)Použitá literatúra:
Zdroj: Oui! Francúzština – maturita, Eva Mátéffyová, Magali Boursier, Eva Švarbová, vydavateľstvo Enigma, 2014.