Vo Francúzsku sa stretnete s vypĺňaním formulárov na každom kroku. Či je to už cez internet alebo v papierovej podobe. Je teda nevyhnutné, aby ste si osvojili základnú terminológiu, ktorá je typická pre vypĺňanie jednoduchých formulárov. Jednoduchých preto, lebo existuje veľmi veľa druhov formulárov, ktoré sa používajú na rozličných miestach, v rozličných odboroch a odvetviach, pri rozličných príležitostiach. Môžu mať až niekoľko desiatok strán. Mnohé z nich majú svoj názov, iné sa označujú zasa číslom. Najlepšie bude vychádzať z praxe a použiť existujúce formuláre (autentický materiál).


Prvý je veľmi jednoduchý, píšu v ňom, že vám stačia len 2 kliky na jeho vyplnenie (créez votre compte en deux clics). Ide o registráciu a vytvorenie si konta na internetovej stránke:

 

 

hradelova

 

 

Pseudo – pseudonym, krycie meno

Mot de passe - heslo

Répéter mot de passe – zopakovať heslo (či ste sa v ňom náhodou nepomýlili)

Email – e-mailová adresa

Nom - priezvisko

Prénom – krstné meno

* znamená, že údaj je povinný

Valider l´inscription – potvrdiť registráciu


 

V druhom formulári ide tiež o vytvorenie si konta, no je podrobnejší:


hradelova

 

hradelova

 

Créer votre compte – vytvoriť si účet/konto

Informations personnelles – osobné údaje

Civilité: Mlle/Mme/M – slečna/pani/pán

Nom - priezvisko

Prénom – krstné meno

Adresse e-mail – e-mailová adresa

Confirmation Adresse e-mail potvrdenie mailovej adresy (či ste sa v nej náhodou nepomýlili)

Choisissez un mot de passe – zvolte si heslo

Saisissez au moins 8 caractères, sans espace, comportant au moins un chiffre et une lettre – zadajte minimálne 8 znakov, bez medzier, z toho musí byť aspoň jedno číslo a jedno písmeno

Confirmez votre mot de passe – potvrďte vaše heslo (či ste sa v ňom náhodou nepomýlili)

Date de naissance: jj/mm/aaaa – dátum narodenia vo formáte: deň/mesiac/rok

***

Adresse - adresa

Type adresse: Particulier/ Entreprise – typ adresy: fyzická osoba/firma

Compléments (Etage, N°appt, ...) – upresnenie (poschodie, číslo bytu, ...)

Compléments (Bât, entrée, ...) – upresnenie (budova, vchod, ...)

N°+ Nom de la rue – číslo + názov ulice

Code postal - PSČ

Ville - mesto

Pays - krajina

Téléphone fixe – číslo pevnej linky

Téléphone portable – číslo mobilného telefónu

Fax – číslo faxu

Donnez un nom à cette adresse – dajte názov tejto adrese (domáca, pracovná....)

*Champ obligatoire – povinné pole

**Au moins un des deux numéros de téléphone est obligatoire – minimálne jedno z dvoch telefónnych čísel je povinné


 

Na porovnanie, tretí formulár nie je elektronický, má papierovú podobu. Tu treba dávať pozor, aby ste ho vypísali čitateľne a nezabudli ho na konci podpísať. Formuláre sa vypisujú veľkým paličkovým písmom a modrým perom. Ide iba o prvú časť z formuláru, preto miesto na podpis na ňom nenájdete.

 

 

hradelova

 

Formulaire de demande d´attestation – formulár žiadosti o osvedčenie

Civilité (mettre une X) Monsieur/Madame – (označiť krížikom) pán/pani

NOM DE NAISSANCE (en lettres capitales) – priezvisko rodné (veľkými písmenami)

NOM D´USAGE/D´EPOUSE (en lettres capitales) – priezvisko po manželovi/manželke (veľkými písmenami)

Prénom(s) – krstné meno/mená

Adresse électronique – e-mailová adresa

Confirmer votre adresse électronique – potvrdiť vašu e-mailovú adresu (či ste sa v nej náhodou nepomýlili)

Télephone/Télephone portable – číslo telefónu/mobilného telefónu

Adresse, (si nécessaire) Chez Madame/Monsieur – adresa (ak je potrebné) u pani/pána

Appartement /bâtiment/résidence – byt/budova/sídlisko

Code postal - PSČ

Ville - mesto

Pays - krajina

Date et lieu de naissance – dátum a miesto narodenia

Nationalité - národnosť

En cas de changement d´adresse, veuillez prévoir de faire suivre votre courrier – v prípade zmeny adresy si zabezpečte presmerovanie vašej pošty

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR – zoznam posielaných dokumentov

Tout dossier incomplet vous sera retourné – každá neúplná zložka bude poslaná späť

NE PAS AGRAFER LES DOCUMENTS POSTES – nezošívať (zošívačkou na papier) posielané dokumentyZopakujte si:
1. Vyplňte paličkovým písmom tretí formulár.
2. Aké písmo a pero na to použijete?
3. V akom formáte treba písať dátum narodenia vo formulári?
4. Čo znamená výraz „champ obligatoire“?

Použitá literatúra:
http://www.fait-maison.com/session/new
https://www.fnacspectacles.com/compteclient/creation.do?redirect=%2Fcompteclient%2Findex.do
http://www.ciep.fr/enic-naric-france/elements-constitutifs-dossier

Zdroje obrazkov:
http://www.fait-maison.com/session/new
https://www.fnacspectacles.com/compteclient/creation.do?redirect=%2Fcompteclient%2Findex.do
http://www.ciep.fr/enic-naric-france/elements-constitutifs-dossier