Vypracoval: Ing. Juraj Palásthy


 

 

Cloud computing je na internete uložený model vývoja a používania výpočtových technológií. Môžeme ho taktiež charakterizovať ako poskytovanie služieb alebo programov uložených na internete. Užívatelia ku svojim údajom majú možnosť prístupu pomocou internetového prehliadača alebo špeciálneho klienta pre aplikáciu. Pristupovať ku aplikácii môžu odkiaľkoľvek. Niektoré služby cloud computingu sú zadarmo, ale za niektoré treba platiť. Ponuka aplikácií, ktoré sú na Cloude k dispozícii siaha od kancelárskych balíkov, cez systémy pre distribuované výpočty, až po operačné systémy bežiace v prehliadačoch, ako napríklad eyeOS, Cloud, alebo iCloud.

 

 

Pre technológiu Cloud computingu je charakteristické najmä:

 

 • Multitenancy – ide vlastne o viac nájmov a o to, že počítačové zdroje sú zdieľané a využívané viacerými užívateľmi

 • Obrovská škálovatelnosť a elasticita umožní užívateľom rýchlo meniť výpočtové zdroje podľa potreby.

 • Pay as you go - tento prístup je založený na princípe koľko užívateľ spotrebuje, toľko zaplatí.

 • Aktualizovateľnosť (Up – to – date) všetok softvér je automaticky aktualizovaný, užívateľ sa nemusí o nič starať a do ničoho zasahovať. Všetko zabezpečuje poskytovateľ.

 • Prístup cez internet – užívateľ sa môže ku svojim údajom pripojiť kdekoľvek na svete.


 

 

Cloud computing delíme podľa toho, aké služby poskytuje a akým spôsobom ich poskytuje.


Model nasadenia nám hovorí o tom ako je Cloud poskytovaný:

 

 • Verejný (Public cloud computing) – označovaný aj ako klasický model cloud computingu. Ide o model, kedy je širokej verejnosti ponúknutá a  poskytnutá výpočtová služba.

 • Súkromný (Private cloud computing) – Cloud = oblak je prevádzkovaný len pre jednu konkrétnu spoločnosť, alebo tretiu stranu (stranu – podnik úzko spolupracujúci s danou organizáciou)

 • Hybridný – (Hybrid cloud computing) – obsahuje ako verejné, tak aj súkromné cloudy. Navonok vystupuje ako jeden cloud, ale v skutočnosti sa jedná o viac cloudov vzájomne poprepájaných pomocou štandardných technológií.

 • Komunitný – (Comunity cloud computing) – ide o model, kedy je infraštruktúra cloudu používaná viacerými organizáciami, alebo skupinou ľudí, ktorí ho využívajú. Tieto skupiny (komunity) môže spájať jednotná bezpečnostná politika, jednotný záujem.


 

 

Distribučný modelzaoberá sa tým, čo je v rámci služby poskytované. Obvykle softvér, hardvér, alebo iné kombinácie:

 

 • IAAS – infraštruktúra ako služba (Infrastructure as a Service) – poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť infraštruktúru. Jedná sa o virtualizáciu. Hlavnou výhodou je to, že sa o všetky problémy s hardvérom stará poskytovateľ. IAAS je vhodný pre tých, ktorí vlastnia softvér a nechcú sa starať o  hardvér.

 • PAAS – platforma ako služba – (Platform as a Service) - poskytovateľ v  tomto modely poskytuje kompletné prostriedky pre podporu celého životného cyklu tvorby a poskytovania webových aplikácií a  služieb, ktoré sú plne k dispozícii na internete bez možnosti stiahnutia softvéru. Príkladom poskytovania PAAS je napríklad Google App Engine.

 • SAAS – softvér ako služba (Software as a Service) - aplikácia je licencovaná ako služba a je prenajímaná užívateľom. Užívateľ si teda kupuje prístup ku aplikácii a  nie aplikáciu samotnú. SaaS je ideálne pre tých, ktorí potrebujú len bežne aplikačný softvér a požadujú prístup odiaľkoľvek a kedykoľvek. Takýmto je napríklad Googe App.

 

 

Možné nevýhody

 

 • Závislosť na poskytovateľovi – spoločnosť využívajúca Cloud stráca možnosť voľby aký softvér a ktorú verziu bude používať. Čím je poskytovateľ väčšou spoločnosťou, tým sa s ním horšie komunikuje a  spolupracuje. Užívateľ musí počítať aj s tým, že poskytovateľ zdražie ceny za poskytované služby. Niekedy je cena migrácie ku inému poskytovateľovi mimoriadne nákladná.

 • Všeobecne zlá mienka o Cloud Computingu, nakoľko je to novinka v oblasti IT. Neexistujú žiadne dlhodobé a  spoľahlivé doporučenia ohľadom používania cloudu. Samotný internet a jeho bezpečnosť tak isto vyvoláva množstvo nezodpovedaných otázok.

 • Migračné náklady – používanie Cloudu by malo celkove znížiť náklady za IT a  umožniť tak spoločnostiam investovať do svojho rozvoja. Pre niektoré firmy to však znamená preprogramovať softvér do takého kódu, ktorý bude spolupracovať s Cloudom, vyškoliť zamestnancov a zmeniť existujúce pravidlá vo firme.

 • Menej funkcií a horšia stabilita – Saas ponúka menej funkcií v porovnaní s desktopovými (myslí sa klasický počítač s aplikačným programovým vybavením) aplikáciami. Online softvér môže občas pracovať pomalšie, poprípade vôbec, ak sa preruší internetové pripojenie.

 • Odlišný právny poriadok poskytovateľa a klienta – poskytovateľ cloud computingu môže byť podriadený iným právnym predpisom ako jeho klient. Napríklad spoločnosť sídliaca v USA, alebo poskytujúce služby v USA sú povinné poskytnúť údaje klienta vláde USA v súlade s PATRIOT Actom, čo sa nemusí zlučovať s povinnosťou ochrany osobných údajov, ktorú musí klient zo zákona rešpektovať.

 • Vyžaduje pripojenie do internetu.


 

 

Vývoj aplikácií pre cloud.

 

Ku hlavným výhodám cloudu má patriť najmä vysoká škálovateľnosť a spoľahlivosť. Aby sme to však mohli dosiahnuť, musia byť podporované aj aplikácie prevádzkované v cloude. Pokiaľ aplikácia zhavaruje, musí byť možnosť presmerovať užívateľa na inú oblasť bez toho, aby sa poškodila alebo stratila spracovávaná aplikácia. Pri vývoji aplikácií pre cloud je nutné oddeľovať proces spracovania dát a ich ukladanie Údaje musia byť za daných podmienok dostupné akejkoľvek inej aplikácii v cloude. Pri vývoji cloudu je dôležité brať do úvahy aj platobné podmienky a najmä to, aby bola aplikácia pre užívateľa cenovo prijateľná.


 

 

Otázky:

 

 1. Čo je to Cloud Computing?

 2. Kde sa realizuje Cload Computing?

 3. Aká stará je technológia Coud Computingu?

 4. Aké výhody alebo nevýhody má Cloud Computing?

 5. Aký kancelársky balík musíme mať zakúpený, aby sme mohli využívať Cloud Computing?