Členenie štylisticky príznakových  slov podľa doby používania

 

Podľa doby používania rozdeľujeme slová v slovnej zásobe na neologizmy, zastarané slová, archaizmy a historizmy.

NEOLOGIZMY  sú nové slová, ktoré vznikajú na pomenovanie nových predmetov alebo javov. Slovná zásoba je každoročne obohacovaná o pomerne veľké množstvo neologizmov. Súvisí to najmä s rozvojom vedy, techniky, s rastúcimi kontaktmi medzi krajinami, národmi, s potrebou nahradiť staršie výrazy novými,... S postupným začleňovaním neologizmov do lexikálnej zásoby úzko súvisí otázka, po akom čase neologizmus prestáva byť neologizmom. Presná a jednoznačná odpoveď neexistuje, no je možné predpokladať, že vývin každého neologizmu je individuálny. Je určite spojený aj s frekvenciou jeho výskytu, ale závisí aj od toho, či je jeho používanie bežné v celom jazykovom spoločenstve alebo je spojené výhradne s istým odborom.

PRÍKLADY: 

 

výpočtová technika, osobný počítač, eurominca, mobil, dlhopis, modem, skipark, multiefekt, sponzor, video, web, mailovať, hacker, webstránka, permanentý make-up, alternatívna medicína, makrobiotika, migrant, minilab, multiplex, medializovať, monitorovať,  mediálny, multišampión, multinacionálny, mikronáradie, mimosúťažný, monetárne, mikrovŕtačka, mlčiaca väčšina, maloobčan, maloprivatizovať, maxiskládka, medzinástroj, medziposlanecký, medzizhrnutie, mikroexperiment, mimopanvový, minigril, minigroteska, miniobal, minipošta, minipsinec, trenažér, programátor, dispečing, lakros, laser, integrácia, bankomat, webstránky, internet, softvér, generátor, hypermarket, supermarket, privatizácia, mobilný telefón, hamburger, agitátor, družica, lunochod, kybernetika, futurológia, kozmonautika, ekosféra, makrokozmos, mikrokozmos, mikrometeorit, disketa, CD, DVD, USB kľúč, SMS, SMS, e-mail, SIM-karta, euro, paušál, kredit, programátor, čip, hifi veža, digitálna kamera, fitnescentrum, raketoplán, hacker, notebook, internet, slnečné kolektory, veterné elektrárne, sponzor, rafting, roaming, čipová karta, fax, kopírovací stroj,...

 

Medzi neologizmy zaraďujeme aj frazeologické viacslovné pomenovania, napr.:

 

 byť mimo misu(o človeku) byť mimo, vedľa (nechápať podstatu problému); byť nedôležitý, nepodstatný

 mydlová operatelevízny seriál zobrazujúci v mnohých pokračovaniach idealizovaný každodenný život skupiny ľudí, predovšetkým rodiny; soap opera

 

ARCHAIZMY -  pomenúvajú veci a javy, ktoré stále existujú a používajú sa. Ich pomenovanie je dnes modernejšie a novšie. Od historizmov sa odlišujú tým, že historizmy nemajú v súčasnom jazyku synonymá. Hranica medzi nimi je priepustná. 

 

Pri určovaní, čo je archaizmus a čo historizmus, používame test, pri ktorom sa spytujeme: Zanikla vec (historizmus) alebo zaniklo pomenovanie (archaizmus)?

PRÍKLADY:

prírodospyt  - prírodoveda, sklep - obchod, mravy - správanie, počty - matematika, furman – povozník, meruôsmy, žertva – obeta, žehra - sťažnosť, žaloba, amice, amicenko - priateľské oslovenie, četník - policajt, cirkel - kružidlo, inkúst - atrament, árešt - väzenie, čierťaž  - hranica, porcia  - daň, lučba - chémia, silozpyt - fyzika, merba – geometria , činža, dejezpyt, parostroj, belčov – kolíska, junák –mládenec, mrazivo – zmrzlina, počty – aritmetika, špacírka – prechádzka, šuster – obuvník, zbožie – obilie, žalárnik – dozorca,...

HISTORIZMY  sú slová, ktoré pomenúvajú také predmety, veci, javy, ktoré sa bežne nepoužívajú, zanikli.

PRÍKLADY:

rytier, päták, hajdúch, šesták, zlatka, dvoran, hintov, išpán, župa, felčiar, iskrička - označenie dieťaťa, ktoré malo neskôr vstúpiť do pionierskej organizácie v bývalom spoločenskom zriadení, pionier - člen pionierskej organizácie  v bývalom spoločenskom zriadení , slúžny  -politický úradník v Uhorsku, groš  - stredoveké strieborné platidlo, prísažný  - člen obecnej alebo mestskej rady, cylinderky – vreckové hodinky staršieho typu s cylindrovým strojom; notár, pandúr, dereš, grifeľ, četník,... 

 

ZASTARANÉ A ZASTARÁVAJÚCE SLOVÁ -  pomenúvajú existujúce javy a veci, ktoré majú novšie pomenovanie, niektoré z nich však používajú príslušníci staršej generácie 

PRÍKLADY:

bukréta - kytica, choseň - úžitok, gánok  - chodba, okázalý  - veľkolepý, parádny, árenda - nájom alebo prenájom pozemku, koruna - platidlo na Slovensku pred spoločnou európskou menou euro, regula  - pravidlo, predpis, pitvor - predsieň starých domov, rebriniak - rebrinový voz, knihovňa – knižnica, zomrelý – mŕtvy, funus – pohreb, letá – roky, šenkár - krčmár, podivín - čudák,...

Zopakujte si:

Zastarané slová – slová sa stávajú zastaranými vtedy, keď prechádzajú z aktívnej SZ do pasívne SZ a potom sa postupne zabúdajú.

Napr. bukréta, okázalý, zomrelý, mrkváky, rínok. Používa ich malá časť ľudí.

Historizmy – tiež prešli z jadra SZ na perifériu, pretože pomenúvajú predmety, ktoré sa prestali používať.

bíreš , pionier, iskrička

Archaizmy – tiež pomenúvajú predmety. Tieto ešte existuje, len sa vytvoril preň nový názov

knihovňa, zomrelý, cirkeľ, lučba, merba

 

Neologizmy – nové slová

Mobil, výpočtová technika, osobný počítač, eurominca, dlhopis

 

Zopakujte si:

  1. 1. Vysvetlite termín archaizmus.
  2. 2. Uveďte príklady na archaizmy.
  3. 3. Vysvetlite termín historizmus.
  4. 4. Uveďte príklady na historizmy.
  5. 5. Vysvetlite termín neologizmus.
  6. 6. Uveďte príklady na neologizmy.

 

Použitá literatúra:

KRAJČOVIČOVÁ., J. a kol.: Slovenský jazyk 9, učebnica. Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o., Bratislava, 2007, s. 27 – 28

Niekoľko poznámok o slovníku slovenských neologizmov. https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak7/subor/Resovska.pdf. (citované 7.7.2016)

Príklady. http://pdf.truni.sk/e-ucebnice/vsjd/data/c46b540b-e126-48a4-9bb6-dc08cf2b1574.html?ownapi=1(cotivané 7.7.2016)

Významová a lexikálna rovina jazyka. http://kniznica-sgzp.webnode.sk/news/vyznamova-lexikalna-rovina-jazyka/ (citované 7.7.2016)

Lexikológia. pdf.truni.sk/download?e-skripta/lexikologia.pdf. (citované 12.7.201)