Vety sa podľa svojho obsahu členia na viacero typov. Do každej vety hovoriaci vkladá svoje osobné poslanie, niečo, čo chce povedanou vetou adresovať receptoru, teda počúvajúcemu. Tento osobný postoj hovoriaceho sa nazýva spôsob (modo o modalidad). Úlohou spôsobu, akým je veta vypovedaná, je niečo potvrdiť, opýtať sa na niečo, zdôrazniť, nabádať niekoho, atď. Prihliadajúc na toto poslanie sa vety delia podľa svojho obsahu nasledovne:

 

 

  1. Enunciativas (Oznamovacie)


En estas frases hablante expresa una información. Se limitan a informar objetivamente de un hecho, afirmándolo o negándolo.

 

 

  1. Afirmativas (kladné)

 

Ayer fui a la clase. (Včera som bol v triede.)

Yo estudio Filosofia y Letras. (Študujem filozofiu.)

Hablo alemán e inglés. (Hovorím anglicky a nemecky.)


 

 

  1. Negativas (záporné)

 

Jamás como carne. (Takmer nikdy nejem mäso.)

Yo no estudio medicina. (Ja neštudujem medicínu.)

Juan no te entiende. (Juan ti nerozumie.)


Nota: Observa que en todas las frases tanto en las afirmativas como en las negativas aparece el punto al fin de la frase.


 

 

  1. Interrogativas

 

Sirven para conseguir una respuesta del interlocutor. Pueden ser:

 


  1. Directas

 

Se usan cuando la pregunta se formula directamente.

 

¿Tienes las entradas? (Máš vstupenky?)

¿Qué haces? (Čo robíš?)

¿Qué te pasa? (Čo ti je?)


 

 

  1. Indirectas

 

Se usan cuando se pregunta indirectamente:

Pregunta si tienes las entradas. (Pýta sa, či máš vstupenky.)

Madre pregunta que haces. (Mama sa pýta, čo robíš.)

Juan quiere saber que te pasa. (Juan chce vedieť, čo ti je.)


 

 

  1. Totales

 

Se usan si la respuesta esperada es sí o no:

 

¿Estudias medicina? (Študuješ medicínu?)


También conocemos frases interrogativas parciales que se usan cuando se pregunta por un miembro de la oración.