Pravidlá by mali spĺňať nasledovné kritériá:

1. Rešpekt - základom je úcta k druhému, čo platí pre druhého, platí aj pre mňa.

2. Akceptovateľnosť zainteresovaní vnímajú pravidlá ako vlastné.

3. Špecifickosť konkrétnosť, jednoznačnosť (neumožňujú nesprávny výklad).

4. Uskutočniteľnosť - dajú sa dodržiavať a kontrolovať.

5. Vzájomnosť - určené deťom aj pedagógom (až na niektoré výnimky).

 

 

Aktivity

1. Doplň svoje emócie, aj tie, ktoré očakávaš od spolužiaka.

Situácia v triede:

 

Ako sa cítiš ty? Ako sa asi cíti tvoj spolužiak?

 

- rozprávajú viacerí naraz......................................................................................

- spolužiaci sa prekrikujú........................................................................................

- s kamarátom v skupine riešite zaujímavú úlohu.......................................................

- niekto ti nadáva vysmieva sa ti.............................................................................

- niekto ťa pozorne počúva......................................................................................

- niekto ťa oklame....................................................................................................

- niekto ti pomáha s učením....................................................................................

- je veľký hluk..........................................................................................................

- berú ti veci bez dovolenia.....................................................................................

- niekto ťa pochváli, ocení.......................................................................................

- strápňujú ťa pred skupinou...................................................................................

- niekomu pomáhaš.................................................................................................


 

 Použitá literatúra:
Piovarčiová, T..: Komplexný model pravidiel a životných zručností ITV, Metodika rozvoja životných zručností v programe ITV, in Životné zručnosti a ako ich rozvíjať, Bratislava, NDS, 2004, ISBN: 80 969209-5-2
L.Lenz, O.Krížová, Metodický materiál k predmetu Etická výchova, Metodické centrum v Bratislave, Bratislava 1993
D.Gogolová, Ľ.Bagalová, T.Piovarčiová, Ľ.Kociánová: Etická výchova pre 6.ročník, Orbis Pictus Istropolitana Bratislava, 2009