Čítanie s porozumením

 

Pracujte s ukážkou:

Ľudia — hej! ľuďmi radi menujú sa oni,

tí, čo ľudské i božské šliapajú zákony.

Zákon je len jeden u nich, jeden zákon vlčí;

právo v putách — a pravda na hraniciach blčí.

No príde i prísť musí ten bohatier boží,

čo zákon pošliapaný na oltár vyloží;

no príde i prísť musí ten veľký deň súdu —

a za stôl si zasadne pravda môjho ľudu! —

Zomrieť! tak výrok, — dobre, ja chodil po zboji;

ale kto viacej zbíjal, ja, či katia moji?!

Ja chodil po zboji, po tom šírom poli,

aby som zabudol o ťažkej nevoli,

ja chodil po zboji poľanou bezdrahou,

aby som naučil pravde pyšných vrahov;

ja chodil po zboji, za slobodou zlatou,

aby som rozrážal putá svojich bratov.

Sloboda, sloboda, slobodienka moja,

pre teba mne páni šibenice stroja!

 

Preto, že som ťa schytil, keď ťa psi trhali,

i vyniesol omdletú medzi Tatier skaly,

vlastným dychom ťa choval, na srdci zahrieval

a ťažké tvoje rany slzami polieval:

preto mrieť? — oj, rád zomriem, bos’ sa ty mne, milá,

za to jedným pozrením dávno odmenila.

Znám to prvšie  prezrenie, dosiaľ v duši tleje,

keď vzchodiac blysli na mňa dve hviezdy nádeje.

Oj, viem, všetko smrť vezme, len nie tie dva blesky,

tie mi svietiť budú hor’ v ten môj svet nebeský. —

 

Ha! svitá — koniec! — mrkne — počiatok — kde? aký?

Oj, zbohom, ty svet márny — môj svet nad oblaky! —


BOTTO, J.: Smrť Jánošíkova.  http://zlatyfond.sme.sk/dielo/85/Botto_Smrt-Janosikova/6#ixzz32d4b2lVf (citované 15.7.2015)

 

1. Dielo Smrť Jánošíkova predstavuje:

 1. lyricko-epickú skladbu,
 2. reflexívnu veršovanú baladu,
 3. národnú historickú povesť,
 4. veršovanú ľudovú pieseň. 

2. Čo predstavuje základný konflikt diela Smrť Jánošíkova?

 1. Vyrovnávanie sa národa so smrťou Jánošíka.
 2. Poprava Jánošíka a túžba národa po slobode.
 3. Rozpor medzi láskou k vlasti a láskou k žene.
 4. Vzťah autora k národu a k Jánošíkovi.

 

3. Uveďte, po ktorom slove  sa nachádza v uvedenom verši polveršová prestávka:

„no príde i prísť musí ten veľký deň súdu“

 

4 .Uveďte, čo je paralelou diela Smrť Jánošíkova:

A) hory – lesy, lúky – kvety, lesy – kvety,

B) hlas – ozvena, slovo – hlas, slovo – mlčanie,

C) príroda – človek,

D) radosť  - smútok.

 

5. O diele Smrť Jánošíkova neplatí tvrdenie:

A) V diele je uplatnená symbolika z ľudovej slovesnosti.

B) V diele dominujú pocity smútku štúrovcov po revolúcii.

C)  V diele je uplatnený významný historický motív.

D) Hlavný hrdina v diele sníva sen o mladosti a slobode.

 

6. Lyricko-epická skladba Smrť Jánošíkova predstavuje  reakciu autora na historickú udalosť, ktorá je uvedená v možnosti:

A) revolúcia 1848/1849,

B) poprava Jánošíka,

C) založenie Matice slovenskej,D) vypuknutie 1. svetovej vojny.

 

7. Ktoré tri fázy života Jánošíka zobrazuje skladba Smrť Jánošíkova?

 1. zlapanie, väzenie, poprava
 2. narodenie, zlapanie, poprava
 3. narodenie, mladosť, zlapanie
 4. zlapanie, väzenie, oslobodenie

 

8. Lyricko-epická skladba Smrť Jánošíkova je založená na kontraste. V ktorej z možností je uvedený základný kontrast skladby?

A) krása a škaredosť Jánošíka
B) život – smrť Jánošíka
C) bohatstvo – chudoba Jánošíka
D) tragika – heroizmus Jánošíka

9. Z druhej strofy ukážky vypíšte symbol Slovenska:

 

10. Ktoré literárne obdobie oddeľuje romantickú literatúru od barokovej literatúry?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11.V ktorej z možností sú uvedená mená predstaviteľov slovenskej romantickej literatúry?

A) Ľ. Štúr, A. Bernolák

B) J. Palárik, J. Hollý

C) J. Botto, J. Kráľ

D) S. Chalupka, I. Krasko

 

12. Ktorý z autorov slovenského romantizmus sa ešte venoval vo svojej tvorbe zbojníckej problematike?

A) J. Kráľ

B) S. Chalupka

C) Ľ. Štúr

D) A. Sládkovič

 

13. Ktorý z uvedených literárnych žánrov nebol charakteristický pre obdobie slovenského literárneho romantizmu?

 1. balada
 2. román
 3. pieseň
 4. povesť 

 

14.  Aký rým použil autor v prvých štyroch veršoch ukážky?

A) prerývaný
B) striedavý
C) obkročný
D) združený

 

15. Aký prozodický systém uplatnil Ján Botto v diele Smrť Jánošíkova?

A) voľný verš

B) sylabický

C) sylabotonický

D) časomerný

 

Správne odpovede: 1A, 2B, 3 musí, 4D, 5C, 6A, 7A, 8D, 9Tatry/Tatier, 10 klasicizmus/klasicistická literatúra, 11C, 12B, 13B, 14D, 15B

 

 Použitá literatúra:
BOTTO, J.: Smrť Jánošíkova. http://zlatyfond.sme.sk/dielo/85/Botto_Smrt-Janosikova/6#ixzz32d4b2lVf (citované 15.7.2015
Materiál vypracovaný autorkou na vyučovanie