Ukážka

BRATISLAVA - Podmienky nároku na príspevok na bývanie v prípade viacerých nájomcov bytu sa majú od januára budúceho roku zmeniť. Podľa návrhu novely zákona o hmotnej núdzi z dielne rezortu práce, bude možné pri spoločnom nájme priznať príspevok len jednému z nájomcov, a to podľa ich vzájomnej dohody.

„Naopak, návrhom sa zmierňujú podmienky v súvislosti s posudzovaním hodnoty motorového vozidla, najmä vo vzťahu k starším vozidlám,“ dodáva ministerstvo v návrhu. Na posúdenie hodnoty motorového vozidla bude postačovať odborný posudok znalca alebo faktúra vystavená oprávneným subjektom a nebude sa teda vyžadovať predloženie znaleckého posudku, ako v súčasnosti.

Preukazovanie hodnoty majetku sa nebude vyžadovať pre jedno motorové vozidlo, ktoré bude podľa technického preukazu staršie ako 10 rokov. „Pri vlastníctve viacerých motorových vozidiel starších ako 20 rokov, sa na tieto, ako na majetok nebude prihliadať vôbec, čo zároveň vyrieši problém s posudzovaním vozidiel, ktoré fyzicky neexistujú, ale sú v evidencii,“ vysvetľuje.

Návrh zákona zároveň precizuje, koho nemožno považovať za občana v hmotnej núdzi. Pôjde o osoby vo výkone väzby, trestu odňatia slobody či osoby, ktoré sú členom v komunite, rehole, spoločnosti alebo obdobnom spoločenstve založenom cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou. Tiež sa nebudú posudzovať samostatne zárobkovo činné osoby do doby prerušenia alebo zastavenia živnosti.

Cieľom navrhovaných zmien je podľa ministerstva spresnenie podmienok, adresnejšie poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi, zníženie administratívnej náročnosti odstránením niektorých nadbytočných požiadaviek v konaní a obmedzenie zneužívania. Následne, s účinnosťou od januára 2014, rezort pripravuje komplexnú zmenu legislatívy.

                                                                                        http://www.topky.sk/dňa 13. 08. 2012

Vypracujte odpovede na uvedené otázky k ukážke:

1.      Aký  žáner predstavuje ukážka 1?

A, rozšírená správa

B, fejtón

C, súkromný list

D, reportáž

 

2.      Ktorý slohový postup je uplatnený v odseku 4?

A, opisný

B, informačný

C, výkladový

D, úvahový

 

3.      V ktorej z možností je uvedený najvýstižnejší názov ukážky?

A, Preukazovanie hodnoty majetku pri uplatňovaní nároku na príspevok na bývanie

B, Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa od budúceho roka nemenia

C, Nárok na príspevok na bývanie bude mať iba jeden nájomca bytu

D, Možnosti nezamestnaných získať príspevok na bývanie sa zjednodušia

 

4.      Z ukážky 1 vyplýva:

A, Za osobu v hmotnej núdzi sa nebude považovať osoba vo výkone trestu.

B, Komplexná legislatívna zmena začne platiť od 1. januára 2014.

C, Uvedené zmeny boli navrhnuté dňa 13. 08. 2012.

D, Budú sa posudzovať aj samostatne zárobkovo činné osoby.

 

5.      Do ktorého jazykového štýlu patria slová posudoklegislatíva?

 

A, hovorového

B, rečníckeho

C, publicistického

D, administratívneho

 

6.      V ktorej z možností sa nenachádza synonymum slova oprávnený?

A, legitímny

B, zákonný

C, objektívny

D, opodstatnený

 

7.      Z predposledného odseku vypíšte vokalizovanú predložku.

 

8.      Z posledného odseku vypíšte slovo, ktoré sa skloňuje podľa vzoru ulica.

 

9.      Po akom druhu slovníka by siahol čitateľ, ktorý by nerozumel slovu evidencia?                          

 

10.  Ktorým vetným členom je zvýraznená časť  slovného spojenia  odborný posudok znalca?

A, nezhodný prívlastok

B, zhodný prívlastok

C, neslovesný prísudok

D, slovesný prísudok

 

Správne odpovede: 1a, 2b, 3c, 4a, 5d, 6c, 10 a

7: vo, 8: núdza, 9: slovník cudzích slovPoužitá literatúra:
http://www.topky.sk/dňa 13. 08. 2012
Súkromné materiály autorky vypracované na vyučovanie