Správne doplň chýbajúce i/í, y/ý

V matemat***i***ke som nikd***y*** nev***y***nikal, bol som v nej vžd***y*** slab***ý***. Napriek tomu som št***y***r***i***krát v***y***hral matemat***i***ckú ol***y***mpiádu v našej triede.  Bolo to ale preto, lebo všetci siedm***i*** najlepší matemat***i***ci našej tried***y boli na volejbalovom turnaji, pretože pre nich bol šport vžd***y*** a všade prv***ý******, pred všetk***ý***m ostatn***ý***m. Urob***i***li ale veľkú ch***y***bu, lebo na turnaji skončili ôsm***i*** z deviat***i***ch t***í***mov. Všetk***ý***ch siedm***i***ch som potom v triede priv***í***tal v***í***ťazoslávn***y***m úsmevom. Môj úspech rodičov očiv***i***dne potešil. Už sa neviem dočkať svoj***i***ch desiat***y***ch narodenín. Určite dostanem hodnotné dar***y***. M***i***nule m***i*** podarovali map***y*** niekoľk***ý***ch kont***i***nentov, pretože poznajú moju vášeň pre spoznávanie nov***ý***ch krajín. Už som bol v pätnást***i***ch krajinách sveta, tr***i*** som dokonca navštívil aj v Ázii.