Správne doplň chýbajúce i/í, y/ý

 

Za siedm***i***m***i***  horam***i*** a tr***i***nást***i***mi dolinami ex***i***stovala zvláštna usadlosť. Nevideli b***y*** ste v nej dom***y*** – jej ob***y***vatelia, drak***y***, žili v jask***y***niach. Napočítali b***y*** ste dokop***y*** št***y***roch sedemhlav***ý***ch, piat***i***ch dvojhlav***ý***ch a deviat***i***ch štvorhlav***ý***ch ohniv***ý***ch ob***y***vateľov. Pretože sa riadili heslom: viac hláv – viac rozumu, každ***ý*** druh***ý*** utorok v mesiaci sa stretávali na pravideln***ý***ch poradách. Už druh***ý*** raz tam preberali problém drz***ý***ch pr***i***ncov, ktor***í*** im neustále otravujú život svoj***i***mi pokusmi o hrdinské čin***y***. Hrdinovia postupujú mnohorak***ý***mi spôsobmi. Jedn***i***, niekoľkonásobn***í*** v***í***ťaz***i*** r***y***tiersk******y***ch súbojov, to skúšajú nás***i***l***í***m, čiže mečom. Druh***í***, často absolventi niekoľk***ý***ch  kráľovsk***ý***ch un***i***verzít, používajú svoj rozum. Jedna hlava ale proti siedm***i***m nemá šancu. A t***í***, ktor***í*** tasia svoj meč, neb***ý***vajú obyčajne ohňovzdorn***í***.