Často sú povolené dvojtvary (jednotné i množné číslo): zwei Glas Wein, resp. zwei Gläser Wein


Ale: podstatné mená ženského rodu stoja po číslovkách v množnom čísle: zwei Tassen Kaffee (dve šálky kávy), hundert Kronen 

Požívanie základných čísloviek (výber)


Počtové úkony:


4 +1 =5: vier plus / und eins ist (gleich) fünf

6 - 5 = 1: sechs minus / weniger fünf ist (gleich) eins

3 . 3 = 9: drei mal drei ist (gleich) neun

16 : 4 = sechzehn (dividiert / geteilt) durch vier ist (gleich) vierČasové údaje:


Es ist:


8.00 – acht Uhr

8.15 – Viertel nach acht, acht Uhr fünfzehn (Minuten), Viertel neun

12.30 – halb eins, zwӧlf Uhr dreiβig (Minuten)

18.45 – Viertel vor sieben, achtzehn Uhr fünfundvierzig, drei Viertel sieben

22.50 – zehn (Minuten) vor elf, zweiundzwanzig Uhr fünfzig (Minuten)

23.10 – zehn (Minuten) nach elf, dreiundzwanzig Uhr zehn (Minuten) 

2. Radové číslovky


Radové číslovky sa píšu buď číslicou s bodkou (der 4. Juni) alebo slovami (der vierte Juni). Pýtame sa na ne otázkou der, die, das wievielte? (Der wievielte ist heute? Koľkého je dnes?)


 

Radové číslovky sa tvoria od základných čísloviek:


radové číslovky od 1 – 19 pomocou prípony te


der, die das fünfte

der, die das zweihundertneunteradové číslovky nad 20 príponou ste


der, die, das zwanzigsteNiektoré číslovky sa tvoria nepravidelne: prvý – der erste, druhý – der zweite, tretí – der dritte, šiesty – der sechste, siedmy – der sieb(en)te, ôsmy – der achte, šesnásty – der sechzehnte , sedemnásty – der siebzehnte.Pri zložených číslovkách sa stáva rádovou číslovkou len jej posledný diel: 28. – der achtundzwanzigste, 101. – der hundertersteRadové číslovky sa skloňujú ako prídavné mená. S pravidla sa spájajú s určitým členom, prip. privlastňovacím zámenom


  • Mein zweiter Sohn heiβt Jens und ist drei Jahre alt. (Môj druhý syn sa volá Jens a má tri roky.)

  • Sie hat sich auch von ihrem zweiten Ehemann scheiden lassen. (Dala sa rozviesť aj so svojim druhým manželom.)

  • Der erste Film mit Madonna war sehr schlecht. (Prvý film s Madonou bol veľmi zlý.) 

Radové číslovky sa používajú v časových údajoch:


  • Der wievielte ist heute?/ Koľkého je dnes? – Heute ist der fünfte Mai. / Dnes je piateho mája.

  • Den wievielten haben wir heute?/ Koľkého máme dnes? – Heute haben wir den fünften Mai. / Dnes je piateho mája. 

Dátum sa vyjadruje i predložkou am:


  • Wann / Am wievielten bist du geboren? Ich bin am 2. zweiten August 1965 geboren. Kedy / Koľkého si sa narodil? Narodil som sa 2. augusta 1965.

  • Wann kommen Sie? Ich komme am Freitag, dem zwölften. Kedy prídete? Prídem v piatok, dvanásteho. 

V liste sa pri udávaním dátumu obvykle používa 4. pád: Berlin, den 7. Januar 1997.


Pri udaní desaťročia ma nemčina nesklonný tvar zakončený na -er: in den 50er Jahren (v 50-tych rokoch)


Pri panovníckych menách sa radová číslovka skloňuje s členom určitým: Rudolf II, -Rudolf der Zweite 

Použitie der zweite – der andere:


Slovenskému ten druhý zodpovedá v nemčine spojenie der zweite v prípade označenia presného poradia: der erste, der zweite, der dritte, der vierte …


Der andere je prekladom slovenského ten druhý v prípade porovnávania iba dvoch objektoch: Ich habe zwei Töchter. Die eine geht schon in die Schule. Die andere ist mit mir zu Hause.Zopakujte si:
1. Ktoré slová označujeme ako číslovky?
2. Čo vyjadrujú určité číslovky?
3. Ako rozdeľujeme číslovky?
4. Ako tvoríme radové číslovky?

Použitá literatúra:
Zmaturuj z nemeckého jazyka
Cvičebnica nemeckej gramatiky
Príručná gramatika nemčiny