Číslovky sú slová, ktorými sa pomenúvajú samostatné pojmy počtu, ako i číselné príznaky veci. Sú to ohybné i neohybné slová, pri ktorých sa uplatňujú gramatické kategórie podstatných, prídavných mien i prísloviek.


 

Rozdelenie čísloviek

 

Určité číslovky vyjadrujú presný počet alebo presné číselné určenie vecí. Neurčité číslovky vyjadrujú počet a číselné určenie vecí nepresne.


 

Podľa špecifikácie číselného významu sú oboje: základné, radové, násobné a druhové.


 

1.Základné číslovky

 

Základné číslovky sa môžu používať samostatne (5 + 3 = 8, čítaj fünf und drei ist acht) alebo v spojení s počítateľnými podstatnými menami (ein Kilo, drei Schüler). Pýtame sa na ne otázkou wie viel.

 

 

Číslovky 0 – 12 sú jednoduché slová:

 

0 – 12: null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sech, sieben, acht, nineun, zehn, elf, zwӧlf


 

Číslovky 13 – 19 sú zložené slová s čísloviek drei až neun a slová zehn. (Pozor: dve nepravidelné číslovky sechzehnsiebzehn)

 

13 – 19: dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebnzehn, achtzehn, neunzehn


 

Desiatky sa tvoria od jednotiek pridaním - zig, pri 30 βig. (Pozor: dve nepravidelné sechzig, siebzig).


20 – 90: zwanzig, dreiβig, vierzig, funfzig, siechzig, siebzig, achtzig, neuzig


 

Číslovky 21 – 29 ap. sú zložené. Jednotky sa pripájajú pomocou und (podľa vzoru dvaadvaadsať)

 

21. einundzwanzig, 45. füfnundvierzig ...


 

Stovky sa vyjadrujú pomocou slova hundert a jednotiek, tisíce podobne slovom tausend.

 

100 - hundert,

101 - (ein) hundert (und) ein = einhundertundeins,

437 – vierhundertsiebenunddreiβig

1000 – tausend

1999 – (ein) thausendneunhundertneudhundertneunundneunzig


 

Až po 999 999 sa zložené číslovky píšu spolu.


Neuhundertneunundneuzigtausendneunhundertneunundneunzig.Číslovky od milióna vyššie sú podstatné mená ženského rodu a píšu sa osobitne:


1 000 000 – eine Million

2 400 603 – zwei Millionen vierhunderttausendsechshundert(und)drei

1 000 000 000 – eine Miliarde

6 005 700 000 - sechs Milliarden fünf Millionen siebenhunderttausendLetopočet od 1 099 vyjadrujeme ako základné číslovky, od 1 100 v stovkách, napr. 1999 neunzehnhundertneunundneunzig 

Skloňovanie a používanie základných čísloviek


Úplné skloňovanie má číslovka ein v týchto prípadoch:

 

  • pred podstatiným menom sa skloňuje ako neurčitý člen: Ich hábe nur eine Schwester. (Mám len jednú sestru.)

  • ak stojí číslovka ein samostatne, skloňuje sa ako člen určitý: Einer meiner Brüder studiert in Berlin. (Jeden z mojich bratov študuje v Berlíne.)Popri tomto tvare sa vyskytujú aj neskloňované tvary tejto číslovky:


Neskloňovaný tvar ein stojí:


  • na začiatku zložených čísloviek: einundzwanzig, einhundert

  • pred bis alebo oder a inou číslovkou: auf ein bis zwei Tage (na jeden až dva dni)

  • pred časovými údajmi Uhr: Es ist ein Uhr. (Je jedna hodina.)Tvar eins sa používa:


  • pri počítaní, počtových úkonoch: eins, zwei, eins plus zwei ist drei

  • na konci zložených čísloviek: 101 hundert ein

  • v časových údajoch bez Uhr: Est ist eins. (Je jedna.)


 

Číslovky zwei, drei majú skloňovaný 2. pád na -er: die Bücher zweier Kinder (knihy dvoch detí)


Číslovky hundert, tausend sa používajú tiež ako podstatné mená: das Hundert – stovka, sto; das Tausend – tisíc


Číslovky die Million, die Milliarde, die Bilion sa skloňujú ako podstatné mená: Ich habe drei Millione gewoonen. (Vyhral som tri milióny.)V spojení s podstatnými menami majú všetky číslovky charakter prídavných mien a plnia funkciu prívlastku. Na rozdiel od slovenčiny, kde sa po číslovkách päť a vyššie dáva počítané podstatné meno do druhého pádu množného čísla, nemá v nemčine v číslovkách vplyv na pád podstatného mena.


Es kamen hundert / achthundertsechzig / tausend Zuschauer. (Prišlo sto / osemstošesdesiat / tisíc divákov. ) 

Udanie množstva: Podstatné mená mužského a stredného rodu označujúce mieru, množstvo, hmotnosť alebo cenu, ktoré stoja za číslovkami dva a vyššie sú väčšinou v tvare jednotného čísla: