Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová

 

 

 

Činný a trpný rod je kategória, ktorú určujeme pri slovesách.

Sloveso alebo verbum je slovný druh, ktorým sa pomenúvajú deje (ako činnosti alebo stavy).

 

Sloveso môže vyjadrovať:

  • činnosť, napr. „robiť“

  • stav, napr. „zelenieť sa“

 

V slovenčine je sloveso ohybné. Ohýbanie slovies sa nazýva časovanie.

 

Činný rod - podmet vykonáva dej.


Mama varí obed.

Učiteľ učí žiakov.

Maliar maľuje obrazy.

Vierka niečo hľadá v taške.

Jozef preskakoval plot.

Chlapci hrali na dvore futbal.

Študentky navštívili Rím.

Večer pozeráme televíziu.

Vybrali sme sa na divadelné predstavenie.

Starí rodičia prerobili svoju chatku.

Najradšej pracujeme v záhradke mojej starej mamy.

Vyhrali sme ďalší zápas.

Emil napísal krásny článok.

Dostali sme milý pozdrav z Tatier.

Hovoríme o našom Slovensku.

Naša triedna učiteľka sa nahnevala.

Rodičia mi kúpili nový mobil.

Peter sa oženil.

Naša mačka ležala v kríkoch.

Kosci kosili lúku.

 

 

Trpný rod - podmet nevykonáva dej, je ním zasiahnutý.

Môže mať dva tvary:

1. zvratný trpný rod (sa):

Obed sa varí.

Lúka sa kosila.

Futbal sa hrá na dvore.

Tenis sa hrá v hale.

Televízia sa pozerá.

Mäso sa dusí.

Kvety sa aranžovali.

Večera sa podáva.

Hlava sa umýva.

Dieťa sa kolíše.

 

 

2. opisný trpný rod (byť + trpné príčastie):

Obed je varený.

Lúka bola kosená.

Učivo bolo vysvetľované.

Futbal je hraný na dvore.

Látka je vysvetľovaná učiteľom.

Kvety boli aranžované.

Hlava bola umývaná.

Dieťa bolo kolísané.

Dieťa je kolísané.

Mäso je dusené.

 

 

 

Precvičte si:

  1. Z viet vypíš slovesá a urči ich rod.

a/ Speváci sa rýchlo pripravujú.

b/ Hra sa nacvičí.

c/ Musíme opláchnuť riad.

d/ Mama mi ráno zavolala.

e/ Šaty sa ušijú zajtra.

 

 

2. Preštylizujte vety s trpným tvarom na vety s činným tvarom slovesa!

a/ Poľsko bolo napadnuté v septembri  1939 fašistickým Nemeckom.

b/ Stavba bola po stavená v rekordnom čase.

c/ Všetky výkony boli bodované porotou.

d/ Do vyučovania boli zavedené nové spôsoby práce.

e/ Kamenné námestie je premenované na Námestie Janka Kráľa.

f/ Na atletických pretekoch bol prekonaný svetový rekord.


 

Správne odpovede:

1.Z viet vypíš slovesá a urči ich rod.

a/ Speváci sa rýchlo pripravujú. – činný rod

b/ Hra sa nacvičí. – trpný rod

c/ Musíme opláchnuť riad. – činný rod

d/ Mama mi ráno zavolala. – činný rod

e/ Šaty sa ušijú zajtra. – trpný rod

 

 

2. Preštylizuj vety s trpným tvarom na vety s činným tvarom slovesa!

a/ Poľsko bolo napadnuté v septembri  1939 fašistickým Nemeckom. - Fašistické Nemecko v septembri 1939 napadlo Poľsko.

b/ Stavba bola po stavená v rekordnom čase. - Stavbu postavili v rekordnom čase.

c/ Všetky výkony boli bodované porotou. - Všetky výkony bodovala porota.

d/ Do vyučovania boli zavedené nové spôsoby práce. Do vyučovania zaviedli nové spôsoby práce.

e/ Kamenné námestie je premenované na Námestie Janka Kráľa. - Kamenné námestie premenovali na Námestie Janka Kráľa.

f/ Na atletických pretekoch bol prekonaný svetový rekord. - Na atletických pretekoch prekonali svetový rekord.

 

 

 

Použitá literatúra:

CALTÍKOVÁ, M., TARÁBEK, J.: Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka. 4. vyd. 2009. Didaktis Bratislava. ISBN 978-80-89160-66-2

HINCOVÁ, K., HÚSKOVÁ, A.: Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl. 2. vyd. 2009. SPN Bratislava. ISBN 978-80-10-01772-0

SLOVENČINA NA DLANI. 1. vyd. 2001. Príroda Bratislava. ISBN 80-07-00362-2

TESTY 2007 – SLOVENSKÝ JAZYK. 1. vyd. 2006. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-39-5

ZBIERKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA. 3. vyd. 1993. Didaktis Bratislava. ISBN 80-85456-27-3

http://morfologiaa2a.webnode.sk/cvicenia/

Súkromné materiály autorky