Obr.1 D - regulátor a) zapojenie, b) schematická značka, c) reakcia na skokovú zmenu

            

 

Pri zapojení operačného zosilňovača ako PI - regulátoru je v spätnoväzbovej vetve RC člen tvorený sériovým zapojením odporu Rk a kondenzátoru Ck (obr. 2a). Chovanie zobrazuje (časový priebeh) i schematická značka (obr. 2b). Pri skokovej zmene regulačnej diferencie je zo začiatku impedancia kondenzátoru Ck nulová. S postupným nabíjaním Ck prevažuje postupne charakter I - regulátoru (obr.2c). Po nábehovom čase Tn = Rk . Ck sa regulátor chová integračne (Tn - integračná konštanta)

 

Obr.2 PI - regulátor a) zapojenie, b) schematická značka, c)reakcia na skokovú zmenu 

 

PI - regulátory zmenšia okamžite regulačnú diferenciu a potom odstránia jej zostávajúcu časť.

Pri zapojení operačného zosilňovača ako PD - regulátora je paralelne k odporu Re1 zapojený kondenzátor Ce (obr.3a).  Po nabíjacej prúdovej špičke je kondenzátor Ce nevodivý, teda po začiatočnom D - chovaní sa regulátor chová proporcionálne (obr.3c). Schematická značka (obr.3b) zobrazuje chovanie regulátora.

 

Obr.3 PD - regulátor a) zapojenie, b) schematická značka, c) reakcia na skokovú zmenu 

 

PD - regulátory menia nastavovanú veličinu proporcionálne rýchlosti zmeny regulovanej veličiny a proporcionálne regulačnej diferencii a pracujú s trvalou regulačnou diferenciou.

 

Operačný zosilňovač ako PID - regulátor (obr.1a na nasledujúcej strane) mení nastavovanú hodnotu, ak sa začína meniť regulovaná veličina (PD - chovanie) a s oneskorením úplne odstráni regulačnú diferenciu (I - chovanie). Reakciu na skokovú zmenu ukazuje priebeh funkcie na obr.1c. Schematická značka (obr.1b) zobrazuje chovanie regulátora. Charakteristikou PID - regulátora sú integračná konštanta Tn = Rk . Ck a proporcionálny súčiniteľ Kp = Rk/Re1