Ciele podniku

 

Uvedené interné a externé záujmové skupiny subjektov cieľového rozhodovania presadzujú pri formulácii cieľov podniku svoje záujmové vklady. Niektoré skupiny sa dokážu mocensky presadiť, iné sú nútené redukovať svoje záujmy a prijímať kompromisné rozhodnutia. Avšak treba podčiarknuť, že uvedené záujmové skupiny by mali spoločne zabezpečovať naplnenie stanovených cieľov podniku, ktoré však umožňujú v rozhodujúcej miere naplniť ciele jednotlivých záujmových skupín.  

Najvyšší cieľ podniku sa označuje ako "poslanie podniku". Je to jasne definovaný hlavný účel a zmysel daného podnikania. Za najvyšší podnikový cieľ, ktorý zodpovedá uvedenej charakteristike, považujeme:

Ekonomický obsah podnikových cieľov vychádza z predpokladu, že podnik je v prvom rade podnikateľská jednotka a preto má plniť predovšetkým ekonomické ciele. Ekonomický obsah má tá časť cieľov, ktorá sa zameriava na kvantitatívne merateľný výsledok podnikovej činnosti. Za najdôležitejšie ekonomické ciele sa najčastejšie považuje zisk, rentabilita, cash flow, likvidita hospodárnosť podniku.

Zisk – vytvára nevyhnutné predpoklady pre prežitie a ďalší rozvoj podniku (investičný rozvoj).

Rentabilita – vyjadruje schopnosť prinášať zisk (rentabilný výrobok, podnik).

Cash flow – je prejavom toku peňazí (deklaruje návratnosť kapitálu a možnosti investovania).

Likvidita – vyjadruje schopnosť premeniť jednotlivé zložky majetku na peniaze, resp. schopnosť splácania záväzkov podniku.

Hospodárnosť podniku – prostredníctvom nákladov vypovedá o úrovni spotreby výrobných faktorov, resp. efektívnosti podnikania.

Sociálne ciele podniku vyjadrujú jeho sociálnu politiku. Ide o ciele, ktoré sú orientované smerom na spoločnosť a ciele orientované na pracovníkov. Sociálne ciele orientované na spoločnosť (externé ciele) vyjadrujú spoločenský prínos podniku k sociálnej politike štátu a obce.

Sociálne ciele orientované na zamestnancov sú často deklarované kolektívnou zmluvou. Vyjadruje záväzky podniku, ktorými podnik uspokojuje mzdové, zdravotnícke, kultúrne, bytové, vzdelávacie požiadavky, ako aj požiadavky na zlepšenie pracovného prostredia a podobne. Realizácia sociálnych cieľov je úzko spätá s realizáciou ekonomických cieľov, ktorej sa podriaďuje.

Obsahové členenie cieľov (ekonomické a sociálne ciele) je identické s členením na kvantifikovateľné a nekvantifikovateľné ciele. Ekonomické ciele kvantifikujeme pomocou ekonomických ukazovateľov. Kvantifikácia sociálnych cieľov je však zložitejšia a väčšinou sa kvantifikuje prostredníctvom finančných zdrojov na ich úhradu (obrázok 2, 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obrázok 2       Sociálne ciele podniku