Na nasledujúcom obrázku meriame dĺžku l valčeka pomocou meradla s milimetrovým delením, teda hodnotu na stupnici vieme odčítať s presnosťou 0,5 mm (polovica najmenšieho dielika).

 

 

Zdroj:http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~koubek/UT_html/G1/1/G1-4.htm


Valček zrejme nedokážeme priložiť k meradlu tak, aby sa jeho obidva konce stotožnili s čiarkami stupnice. Preto musíme merané hodnoty zaokrúhľovať najviac o pol dielika na začiatku a najviac o pol dielika na konci valčeka. Vtedy sa pravdepodobne dopúšťame chyby až +1 mm. Konce valčeka na obrázku sa nachádzajú najbližšie k čiarkam stupnice 0 mm a 44 mm. Pri chybnom odhade môže byť táto hodnota o odchýlku 1 mm väčšia alebo menšia. Správna hodnota dĺžky valčeka sa pravdepodobne nachádza v intervales hranicami

(44 mm − 1 mm, 44 mm + 1 mm) = (43 mm, 45 mm)


Výsledok merania dĺžky valčeka zapíšeme preto v tvare neúplného čísla

 

odmeraná hodnota veličiny = najpravdepodobnejšia hodnota±chyba meradla

l = (44 ± 1) mmPosuvné meradlo s nóniom

Používa sa na meranie malých dĺžok. Skladá sa z pravítka s  milimetrovou stupnicou a pevným ramenom.

 

Zdroj: http://web.tuke.sk/smetrologia/lm1.html


Na pravítku je navlečená posuvná objímka s ramenom. Na objímke je pomocná stupnica nazvaná nónius. Dĺžka 9 mm je na ňom rozdelená na 10 dielikov. Každý dielik nónia meria teda 0,9 mm. Pri meraní ukazuje nula nónia na pravítku celý počet milimetrov. Desatiny milimetrov sa rovnajú číslu rysky nónia, ktorá splýva s niektorou ryskou meradla.Takýmto meradlom možno zisťovať dĺžky s presnosťou na 0,1 mm - desatinový nonius (1/10). Pri dvadsatinnom nóniu (1/20) možno merať s presnosťou na 0,05 mm. Nonia s delením 1/20 či 1/50 sa na posuvných meradlách vyskytujú najčastejšie. Pri päťdesiatinovom noniu je najmenší dielik dlhý 0,02 mm, čiže napr. hodnotu 19,88 mm je možné odmerať iba na posuvnom meradle s delením 1/50!

Posuvné meradlo s nóniom býva upravené tak, že ním môžeme merať vnútorné priemery a hĺbku dutín.

Od osemdesiatych rokov sa začali používať digitálne posuvné meradlá, kde nonius nahradil inkrementálny snímač a číslicový displej (najčastejšie s rozlíšením 0,01 mm).


Posuvné meradlo na obrázku má dvadsatinový nónius (1/20), teda chyba meradla je 0,05 mm. Hodnotu dĺžoky nameranú posuvným meradlom na obrázku zapíšeme v tvare

 

odmeraná hodnota veličiny = najpravdepodobnejšia hodnota±chyba meradla

l = (20,25 ± 0,05) mm


Mikrometrické meradlo

Používa sa na meranie malých dĺžok. Má dve dotykové plochy, ktoré sa pri meraní dotýkajú predmetu, ktorého dĺžku zisťujeme. Jedna dotyková plocha je na strmeni, druhá je spojená so skrutkou, ktorá má stúpanie 0,5 mm.


Zdroj:http://web.tuke.sk/smetrologia/prospekty/mikrometer-sch.jpg


Celé milimetre ( horná stupnica ) a polovice milimetrov ( dolná stupnica ) sú vyznačené na valcovitej matici skrutky. So skrutkou je spojený bubienok, ktorý je kuželovite skosený a  na obvode je na ňom vyznačených 50 dielikov. Otočením o celý uhol (jedno celé otočenie) sa dotyková plôška posunie o 0,5 mm. Otočením bubienka o jeden dielik sa teda plôška posunie o 0,01 mm. Aby sme pri meraní dosiahli vždy rovnaký tlak a nepoškodili skrutku meradla, otáčame pri doťahovaní spojkou. Pri správnom utiahnutí začnú zuby spojky preskakovať.


Mikrometrické meradlo na obrázku má merací rozsah 0 - 25 mm a meria s chybou 0,01 mm. Hodnoty dĺžok nameraných mikrometrickým meradlom na obrázku zapíšeme v tvare

 

odmeraná hodnota veličiny = najpravdepodobnejšia hodnota±chyba meradla

l1 = (13,22 ± 0,01) mm l2 = (21,89 ± 0,01) mm


Pri opakovaných meraniach (zvyčajne 10 meraní) spracujeme namerané hodnoty tak, že určíme aritmetický priemer z nameraných hodnôt a priemernú odchýlku ∆la pomocou nich určíme hornú a dolnú hranicu intervalu, o ktorom predpokladáme, že obsahuje skutočnú hodnotu meranej veličiny:

 

l = ± ∆l

 

Dbáme na to, aby mali všetky hodnoty rovnaký počet destinných miest (podľa chyby meradla), preto vypočítané hodnoty zaokrúhľujeme, a až potom ich používame pri ďalších výpočtoch.


 Zopakujte si:
1. Posuvným meradlom sme zmerali hodnotu dĺžky skrutky 15,30 mm s presnosťou 0,05 mm.
Ako zapisujeme takto nameranú hodnotu?
2. Čo ukazuje desatiny milimetrov pri meraní na posuvnom meradle s nóniom?
3. Aké meradlo použijete, keď potrebujete merať s presnosťou na stotiny milimetra?

Použitá literatúra:
http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~koubek/UT_html/G1/1/G1-4.htm
http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/cvicenia/cvicenia1-4g.html
http://web.tuke.sk/smetrologia/lm1.html#mikrom

Zdroje obrazkov:
http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~koubek/UT_html/G1/1/G1-4.htm
http://web.tuke.sk/smetrologia/lm1.html
http://web.tuke.sk/smetrologia/prospekty/mikrometer-sch.jpg