Vypracovala: Mgr. Zuzana Szocsová

 

 

Chemické vzorce sú v chémii veľmi dôležité, pretože opisujú zloženie, štruktúru alebo priestorové usporiadanie atómov.
Pri tvorení vzorcov sa používajú:
  1. značky prvkov, ktoré zlúčeninu tvoria. (NaCl)
  2. čísla vpravo dole za značkou prvku, ktoré vyjadrujú počet atómov daného prvku v molekule. Označujú sa dolným indexom H2O
  3. zátvorky, ktoré označujú atómové skupiny.Ca(OH)2
  4. čiary, ktoré znázorňujú väzby medzi atómami alebo neväzbové elektrónové páry. H – Cl

 

Chemické vzorce:

stechiometrický vzorec
molekulový vzorec
funkčný (racionálny) vzorec
štruktúrny – konštitučný vzorec
štruktúrny elektrónový vzorec
geometrický (konfiguračný) vzorec

 

 
Stechiometrický vzorec (empirický vzorec)

Udáva základné zloženie zlúčeniny bez ohľadu na skutočný počet atómov v molekule. Stechiometrický vzorec v podstate určuje pomer atómov v molekule. Ak chceme zdôrazniť, že sa jedná práve o stechimetrický vzorec, píšeme ho do zložených zátvoriek.

Napríklad:
{HO} – peroxid vodíka
{NaCl} – chlorid sodný
 
Stechiometrický vzorec vyjadruje aj pomery hmotnosí prvkov v danej zlúčenine.
Príklad: CaCO3
Ak máme k dispozícii 100.06 gramov uhličitanu vápenatého CaCO3 znamená to, že toto množstvo obsahuje 40.08 gramov vápnika Ca, 12.01 gramov uhlíka C a 47.97 gramov kyslíka O.
 
Molekulový vzorec (sumárny vzorec)
Je podobný stechiometrickému vzorcu, rozdiel je v tom, že udáva skutočný počet atómov v molekule. Molekulový vzorec je so stechiometrickým vzorcom zhodný alebo je jeho jednoduchým násobkom.
 

 

Molekulové vzorce sa určujú na základe experimentálneho zistenia relatívnej molekulovej hmotnosti.
 
Napríklad: C6H6benzén

 

 

Pre porovnanie:


molekula

Stechiometrický vzorec

Molekulový vzorec

benzén

CH

C6H6

peroxid vodíka

HO

H2O2

etán

CH3

C2H6

metán

CH4

CH4

oxid fosforečný

P2O5

P4O10

voda

H2O

H2O

 

Funkčný vzorec ( racionálny vzorec)

 

Vyjadruje charakteristické atómové zoskupenia. Takýto typ vzorca sa často používa v organickej chémii.
Napríklad: CH3CH3 (etán
 
Štruktúrny vzorec (konštitučný vzorec)
Väzby sú znázornené čiarkami, ktoré spájajú navzájom viazané atómy.
Štruktúrne vzorce neznázorňujú geometrické usporiadanie jednotlivých atómov v molekulách.
Udávajú poradie navzájom zlúčených atómov:
 
 
Napríklad:
peroxid
H

O O H

 
 
Kyselina sírová
 
 

 

Geometrický vzorec (konfiguračný vzorec)

 

Geometrický vzorec znázorňuje priestorové usporiadanie atómov, molekúl alebo iónov. V tomto type vzorcov sa uvádzajú často aj údaje o dĺžke väzieb a väzbových uhloch.
 
Napríklad:
voda

 

Zdroj: http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://im.encyklopedie.seznam.cz/wiki_cz//image/86/20386-gemo_vzorec_voda.png&imgrefurl=http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/177863-sumarni-vzorec&usg=__s_a3hWvHmDAiTxKbo_me0feef4s=&h=45&w=57&sz=1&hl=sk&start=16&um=1&tbnid=yst3FZ0PFmQ3tM:&tbnh=45&tbnw=57&prev=/images%3Fq%3Dgeometricky%2Bvzorec%2Bvody%26hl%3Dsk%26sa%3DG%26um%3D

 

Molekula síry
 

 

Štruktúrny elektrónový vzorec

 

Štruktúrny elektrónový vzorec slúži na znázornenie usporiadania valenčných elektrónov v atómoch, molekulách alebo v iónoch. Elektróny sa vo vzorci ozančujú bodkou, elektrónové páry sa označujú čiarkou pri symbole prvku.
Väzba je označená čiarkov medzi zlúčenými atómami.
 
 
Príklad:
chloride uhličitý
 
 
 
 
Zopakujte si:
  1. Aké typy chemických vzorcov poznáte.
  2. Charakterizujte štruktúrny elektrónový vzorec a uveďte príklad.
  3. Charakteruzijte molekulový vzorec a uveďte príklad.
 
 
 
Použitá literatúra: