- reakcie, pri ktorých pôvodné látky (reaktanty) zanikajú a vznikajú nové látky (produkty) - prebiehajú zmenou vonkajších fyzikálnych podmienok (dodanie energie, zvýšenie tlaku) alebo pridaním jednej alebo viacerých látok do sústavy DELENIE REAKCIÍ: A, podľa energetickej bilancie: 1. exotermické reakcie (exergonické) – tepelne neizolovaná sústava odovzdáva energiu svojmu okoliu tepelnou výmenou. Qm je záporná hodnota. N2 + 3H2 → 2NH3 Qm = - 92,4 kJ 2. endotermické reakcie (endergonické) – tepelne neizolovaná sústava spotrebúva energiu svojmu okoliu. Qm – je kladná hodnota. CaCO3 → CaO + CO2 Qm = + 178 kJ B, podľa javového opisu anorganické látky delíme na: 1. skladné (syntetické) – reakcie, pri ktorých z niekoľkých reaktantov vzniká jeden produkt. 2Na +Cl2 → 2NaCl 2. rozkladné (analytické)- reakcie, pri ktorých z jedného reaktantu vzniká niekoľko produktov. 2H2O → 2H2 + O2 3. vytesňovacie (substitučné) – reakcie, pri ktorých jeden prvok v zlúčenine nahrádza iný. Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu 4. podvojné zámeny (konverzie) – reakcie medzi roztokmi iónových zlúčenín, pri ktorých sa vymieňajú ióny a  vzniká nerozpustná soľ. AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 Ag+ + NO3- + Na+ +Cl- → AgCl + Na++NO3- Ag+ + Cl- → AgCl C: podľa javového opisu organické látky delíme: - adičné – zlučovanie 2 alebo viacerých častíc na jednu zložitejšiu, zánik násobnej väzby CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br - eliminačné – jedna častica sa štiepi na viac jednoduchších, vznik násobnej väzby CH3 – CH3 - H2 → CH2=CH2 - substitučné – zánik jednej a vznik druhej väzby na tom istom atóme CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl 4. prešmyky – premiestnenie atómov, skupín alebo častí uhlíkového reťazca CH3 – CH2 – CH2 – CH3 → CH3 – CH – CH3 CH3 D: podľa prebiehajúceho chemického deja: 1. oxidačno – redukčné (redoxné) – prenos elektrónov, ktorý sa prejaví zmenou oxidačného čísla niektorých prvkov. Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu 2. acidobázické (protolytické, neutralizácia)- prenos protónov H+ HCl + NaOH → NaCl + H2O 3. koordinačné (komplexotvorné) – ide o prenos atómov alebo skupín atómov CuCl2 + 4H2O → [Cu(H2O)4]Cl2 E: podľa fázy v reakčnej sústave: 1. homogénne reakcie – reaktanty aj produkty sú v rovnakej fáze, napr. látky v roztoku 2. heterogénne reakcie – reaktanty a produkty sa nachádzajú aspoň v dvoch fázach – patria tu zrážacie reakcie (z roztokov východiskových látok vzniká aspoň jeden produkt vo forme zrazeniny) Reakcie, ktoré prebiehajú vo vodných roztokoch, majú často iónový charakter: Chemické reakcie opisujeme chemickými schémami alebo rovnicami: - Na ľavú stranu chemickej rovnice píšeme pomocou značiek a vzorcov reaktanty a na pravú stranu produkty. - Obidve strany zápisu spájanie šípkou → - Pre chemické reakcie platí zákon zachovania hmotností (počet atómov každého druhu je na obidvoch stranách rovnaký). - Ak reakcie prebieha v len v jednom smere = jednosmerná reakcia HCl + NaOH → NaCl + H2O - Ak reakcia prebieha v obidvoch smeroch, používame dve šípky opačného smeru ↔ reakcia sa nazýva reverzibilná (vratná) NH4Cl ↔ NH3 + HCl - Chemická rovnica má trojaký význam: - špecifikuje reaktanty a produkty reakcie - vyjadruje počet reagujúcich molekúl a vznikajúcich molekúl - vyjadruje látkové množstvá a hmotností reaktantov a produktov Pred jednotlivými vzorcami píšeme stechiometrické koeficienty (podiel látkových množstiev, v ktorých látky reagujú). 2Na + Cl2 → 2NaCl Stechiometrické koeficienty, ak nie je pred prvkom alebo zlúčeninou žiadne číslo, je tam jedna, ktorá sa nepíše