Deje, pri ktorých z určitých chemických látok vznikajú iné chemické látky sa nazývajú chemické reakcie.

·         Látky, ktoré spolu reagujú nazývame reaktanty.

·         Nové látky, ktoré vznikli chemickou reakciou nazývame produkty.

Chemické reakcie zapisujeme chemickými rovnicami:

REAKTANTY à PRODUKTY

Môžeme teda povedať, že pri chemických reakciách sa reaktanty menia na produkty. Chemické reakcie zapisujeme chemickými rovnicami no pre jednoduchší zápis používame schému.

Schéma chemickej reakcie:

Horčík + Kyslík à Oxid horečnatý

Chemická rovnica:

2 Mg + O2 à 2 MgO

Reakciu čítame:

Horčík reaguje s kyslíkom za vzniku oxidu horečnatého

Pri dejoch, ktoré prebiehajú každodenne ako napr. pečenie chleba, varenie polievky, pálenie tehál z hliny, neprebieha len jedna chemická reakcia ale veľký počet zložitých reakcií. Mnohé zložité reakcie potrebné pre život, prebiehajú telách živých organizmov – fotosyntéza, trávenie potravy, či dýchanie.

Pri každej chemickej reakcii platí zákon zachovanie hmotnosti.   Zákon zachovania hmotnosti znie: Celková hmotnosť všetkých reaktantov sa rovná celkovej hmotnosti všetkých produktov.

Pri zápise chemických reakcií sa preto stretávame s použitím tzv. Stechiometrických koeficientov

·         Sú to čísla, ktoré vyjadrujú pomery počtu častíc reagujúcich reaktantov a vznikajúcich produktov.

·         V chemických reakciách sa píšu pred chemickými značkami a vzorcami reaktantov a produktov.

Chemické zlučovanie

Pri chemickej reakcii z dvoch reaktantov vznikol jeden produkt. Takáto chemická reakcia sa nazýva chemické zlučovanie. Zlučovaním dvoch odlišných látok vzniká nová chemická látka – chemická zlúčenina.

R1 + R2 + ... → P

Čítame:                       reaktant + reaktant + ... → produkt

Chemický rozklad

Chemická reakcia, pri ktorej z jedného zložitejšieho reaktantu vznikajú dva alebo viac jednoduchších produktov sa nazýva chemický rozklad.

P → R1 + R2 + ...

Čítame:              produkt → reaktant + reaktant + ...Zopakujte si:
1. Čo je chemická reakcia?
2. Akým spôsobom zapisujeme chemické reakcie?
3. Čo sú to Stechiometrických koeficientov?
4. Charakterizuj chemický rozklad.
5. Charakterizuj chemické zlučovanie.


Použitá literatúra:
Vicenová,H. – Zvončeková, V.– Adamkovič, E. – Romanová, D.: Chémia pre 7. Ročník základných škôl a 2. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 1. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA. 2010. s. 20-29. ISBN 978-80-8091-218-5