Chemické prvky a zlúčeniny

Chemicky čisté látky

       Zlučovaním dvoch chemicky čistých látok (chemických prvkov) vzniká nová chemicky čistá látka – chemická zlúčenina

       Napr. vodík + kyslík → voda

Description: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Electrolysis_of_Water.pngDescription: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Electrolysis_of_Water.pngDescription: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Electrolysis_of_Water.png

Takto vzniká voda napr.:

Ø  pri pohone kozmickej rakety

Ø  pri zváraní kyslíkovo-vodíkovým plameňom

Ø  pri chemickej reakcii vodíka so vzdušným kyslíkom (orosená skúmavka)

       Rozkladom chemicky čistej látky (chemickej zlúčeniny) vznikajú dve a viac nových chemicky čistých látok (chemické prvky).

Napr. voda → vodík + kyslík

       Chemicky čisté látky – voda, kyslík sa už ďalej nedajú rozložiť na jednoduchšie látky, sú to chemické prvky.

Description: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Electrolysis_of_Water.png          Description: http://png.clipart.me/graphics/thumbs/119/lab-setup-electrolysis-of-water-into-hydrogen-and-oxygen-gas_119941630.jpg

Vodu možno rozložiť pôsobením elektrického prúdu v laboratóriách. Vzniknutý vodík a kyslík sa zachytáva v skúmavkách. V súčasnosti vedci zisťujú možnosť, takto získaný vodík využiť na pohon automobilov.

 

Chemické prvky

       Vodík a kyslík sa nedajú rozložiť na jednoduchšie chemické látky.

       Vodík a kyslík patria medzi chemické prvky.

       Chemické prvky sú chemicky čisté látky, ktoré už nemožno rozložiť na jednoduchšie látky.

 

Chemické zlúčeniny

       Sú to chemicky čisté látky, ktoré možno rozložiť na jednoduchšie látky.

       Voda teda patrí medzi chemické zlúčeniny, pretože sa dá rozložiť na vodík a kyslík.

 

Čo je prvok a čo je zlúčenina?

     Description: http://predmety.skylan.sk/rigo/8/12str/hno3.png        Description: http://predmety.skylan.sk/rigo/8/8str/kyslik.png 

1.                                           2.                                                   3.

              

     4.                                           5.                                                    6.

 

v Prvky sú zložené z atómov jedného druhu (1., 3., 5.).

v Zlúčeniny sú zložené z viazaných atómov rôznych prvkov (2., 4., 6.).

Prvky a zlúčeniny:

       Majú stále, nemenné zloženie a preto aj stále vlastnosti – teplota varu, teplota topenia, hustota.

       Zaraďujú sa medzi chemicky čisté látky.Zopakujte si:
1. Čo vzniká zlučovaním dvoch chemicky čistých látok?
2. Čo vzniká rozkladom vody?
3. Čo je chemický prvok?
4. Čo je chemická zlúčenina?
5. Čo patrí medzi chemicky čisté látky?


Použitá literatúra:
Vicenová, H.: Chémia pre 8. Ročník základných škôl a 3. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 3. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 2011. s. 12-13. ISBN 978-80-8091-310-6

Zdroje obrazkov:
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_splitting
http://clipart.me/ui-kits/account-setup-form-psd-47380.
http://predmety.skylan.sk/rigo/8/8str/8jmatch.htm.
http://predmety.skylan.sk/rigo/8/12str/12jmatch.htm.
http://zs3.senica.sk/dok/ch_PL_Zlozenie_chemickych_latok.pdf.