Chemická väzba

—  atómy sú stavebnými časticami všetkých chemických látok,

—  pritom len málo chemických látok obsahuje jednotlivé vzájomne nespojené atómy,

—  takýmto príkladom je napríklad plynný argón vo vzduchu,

—  väčšina chemických látok obsahuje spojené atómy

 

Vznik chemickej väzby:

1. Medzi atómami, ktoré tvoria ióny:

·      Zlúčenina chloridu sodného – kuchynská soľ

·      Pripravuje sa reakciou z prvkov, zlučovaním sodíka a chlóru

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt creation of sodium chloride

·      Vzniknuté opačne elektricky nabité častice sa navzájom priťahujú.

·      Chemická väzba v chloride sodnom je tvorená silami medzi iónami (katiónmi a aniónmi) preto sa nazýva iónova väzba.

·      Iónová väzba je veľmi silná, pretože katióny a anióny sú pevne viazané.

 

2. Medzi atómami, ktoré netvoria ióny:

—  atómy väčšiny chemických prvkov sa môžu spájať do väčších útvarov,

—  toto spájanie má svoje zákonitosti vyplývajúce z vlastností jednotlivých atómov,

—  vlastnosti atómov závisia najmä od počtu elektrónov v poslednej vrstve elektrónového obalu

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt model HCl                        napr. chlorovodík – HCl

                                    - zložený z dvojatómových častíc:

                                                - z jedného atómu vodíka

                                                - z jedného atómu chlóru

 

—  vonkajšou vrstvou atómu vodíka je prvá vrstva, ten má vo vonkajšej vrstve jeden elektrón, čo zapíšeme bodkou pri značke prvku, takýto elektrón sa nazýva nespárený

H•

—  vonkajšou vrstvou atómu chlóru je tretia vrstva, v ktorej má 7 elektrónov à sú tu tri dvojice elektrónov – elektrónové páry a nespárený elektrón:

Cl•

 

—  atómy vodíka a chlóru sa spájajú nespárenými elektrónmi vonkajšej vrstvy:

       atóm vodíka – 1 elektrón z 1. vrstvy

       atóm chlóru – 1 elektrón z 3. vrstvy

—  vytvorí sa spoločný elektrónový pár – čiže chemická väzba:

H• + •Cl  à H—Cl  

 

—  utvorením spoločného elektrónového páru medzi atómami vzniká chemická väzba,

—  elektróny, ktoré spájajú atómy, sa nazývajú elektróny chemickej väzby

—  atómy sa pri zlučovaní spájajú tými elektrónmi, ktoré sú od jadra najvzdialenejšie – elektrónmi vonkajšej vrstvy

http://www.historyoftheuniverse.com/images/HONCSoccearth.pnghttp://www.historyoftheuniverse.com/images/HONCSoccearth.png+ http://www.historyoftheuniverse.com/images/HONCSoccearth.png  http://www.historyoftheuniverse.com/images/HONCSoccearth.png 

 H    +    H    à    H2  

                                   

Kovalentná väzba je chemická väzba, ktorú tvorí dvojica elektrónov – spoločný väzbový elektrónový pár,

—  ak sú ňou viazané atómy rovnakých prvkov, spoločný elektrónový pár patrí každému z nich rovnakou mierou, napr.

H—H, Cl—Cl, Br—Br

 

—  ak sa viažu atómy rôznych prvkov, väzbové elektróny nepatria obom prvkom rovnako, jeden z nich priťahuje väzbový elektrónový pár silnejšie ako druhý, napr.

H—Cl, H—BrZopakujte si:
1. Čo je chemická väzba?
2. Ako nazývame chemickú väzbu medzi atómami, ktoré tvoria ióny?
3. Ako nazývame chemickú väzbu medzi atómami, ktoré netvoria ióny?


Použitá literatúra:
Vicenová, H.: Chémia pre 8. Ročník základných škôl a 3. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 3. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 2011. s. 12-13. ISBN 978-80-8091-310-6

Zdroje obrazkov:
http://www.chm.bris.ac.uk/pt/harvey/gcse/ionic.html.
http://chemistry.about.com/od/acidsbases/ig/Acids---Structures/Hydrochloric-Acid.-Qsg.htm.