Chemická väzba

—  atómy sú stavebnými časticami všetkých chemických látok,

—  pritom len málo chemických látok obsahuje jednotlivé vzájomne nespojené atómy,

—  takýmto príkladom je napríklad plynný argón vo vzduchu,

—  väčšina chemických látok obsahuje spojené atómy

 

Vznik chemickej väzby:

1. Medzi atómami, ktoré tvoria ióny:

·      Zlúčenina chloridu sodného – kuchynská soľ

·      Pripravuje sa reakciou z prvkov, zlučovaním sodíka a chlóru

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt creation of sodium chloride

·      Vzniknuté opačne elektricky nabité častice sa navzájom priťahujú.

·      Chemická väzba v chloride sodnom je tvorená silami medzi iónami (katiónmi a aniónmi) preto sa nazýva iónova väzba.

·      Iónová väzba je veľmi silná, pretože katióny a anióny sú pevne viazané.

 

2. Medzi atómami, ktoré netvoria ióny:

—  atómy väčšiny chemických prvkov sa môžu spájať do väčších útvarov,

—  toto spájanie má svoje zákonitosti vyplývajúce z vlastností jednotlivých atómov,

—  vlastnosti atómov závisia najmä od počtu elektrónov v poslednej vrstve elektrónového obalu

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt model HCl                        napr. chlorovodík – HCl

                                    - zložený z dvojatómových častíc:

                                                - z jedného atómu vodíka

                                                - z jedného atómu chlóru

 

—  vonkajšou vrstvou atómu vodíka je prvá vrstva, ten má vo vonkajšej vrstve jeden elektrón, čo zapíšeme bodkou pri značke prvku, takýto elektrón sa nazýva nespárený

H•

—  vonkajšou vrstvou atómu chlóru je tretia vrstva, v ktorej má 7 elektrónov à sú tu tri dvojice elektrónov – elektrónové páry a nespárený elektrón:

Cl•